2
1 Shinushaga tuki milligunada,
tuki layada llagmashalla parlanadash,
jawa shimillan nij tukunalladash,
shujbujta munasha wañurinadash,
shujmunda washalla rimanadash anchuchishtusha,
2-3 Mandajta divirti alli gashkada ña mallijkuna gashaidijka,
a ima layami wacharishkalla maraguna lecheida ministin,
Diosbuj Shimidaga imanbish na chapushka lechemada layaidi manchanaidi munuj gaichi.
Shina rurushami kishpichishka ganabi iñusha katinguichi.
Cristo kausuj rumi shina gashkamunda
4 Mandujmu kuchuyichi;
Paiga kausuj rumimi.
Genteguna na munusha shitushka rumi gakish ashtangarin Diosbujka ch'ikunyachishka manchanaidi valijmi gan.b
5 Kangunash kausuj rumiguna shina Dios Paibuj Espiritumu Kikinbuj wasida wasichishkaguna laya ganguichi,
shinaidi Diosbujlla curagunami tukuna ganguichi;
chimunda Jesucristomundami Dios japinalla sacrificiogunada Espíritu yuyachiki kunguichi.c
6 Chimundami Dios escribichishkabi kashnada nin:
“Rikichi,
Sionbigad
wasida rurungu kallarimu churana tukimunda ch'ikunyachishka,
yalli alli valichishka rumidamie Ñuka churani;
maijinsh Paibi yuyida churajka pinganaibiga naidi sakichishka gangachu.”f
7 Shinusha kanguna crijkunamuga chi rumiga manchanaidi valijmi gan;
kutin na crijkunamuga,
“Wasichijkuna na munusha shitushka rumiga
ashtan kallarimu churana rumimi tukushka,”
nin.g
8 Shinaidi shuj pushtubiga,
“Trankarina rumi,
urmachichij rukudi rumimi.”
h
Diosbuj Shimida na kazujkuna gashami chibi trankarisha urmunguna; shina tukuchunlladi nishkami gagaguna.
9 Shinash kangunagarin Dios agllashkagunapuramunda,
Jatun Mandujbujta ruraj curaguna,
i Diosllamu ch'ikunyachishka llaktamundaguna,
Diosbujlla gachun randishka pueblomi ganguichi.
Yanamangamunda k'uitij luz shina kausimu llujshichisha kangunada Kayajmi Paibuj k'uitij rurashkagunada yachi chayachichun shina ruruga.
10 Kangunaga ñaubaga pueblomallash na gaganguichichu,
shinash kununga Diosbujtigunami ganguichi.
Ñaubaga kangunamunda Dios na llakirigachu,
shinash kunungarin kangunamunda llakirinmi.
Mandanabi gajkunadash kazunamunda
11 K'uyashka wauki paniguna,
shuj llaktamunda shamujkuna laya shinaidi kai pachabi pasagujlla shinagunami ganguichi;
chimundami kangunadaga alman makanukuj aicha munida ruranamunda wakichirichun rugani.
12 Diosta na crijkunaj ñaubukish kabishkaida rurusha kausichi.
Shina kausakimi kangunada,
“Na allida rurujkunamigun,”
nisha murmurajkunash kanguna alli ruragushkada rikushami,
Dios shamuna p'unllabi Paida ʻAllimi ganguiʼ ningaguna.j
13 Mandanabi gaj tukigunadaga Mandaj Jesusmunda kazujkuna gaichi,
kai pachabi jatun mandajtash tuki mandanada charishkamunda,
14 pai churashka ashada mandujkunadashmi kazunanguichi;
na alli rurajkunada llakichichun shinaidi alli rurajkunadaga ʻAllimiʼ nichun kachan.
15 Yuyi illuj imadash na yachajkunadaga allida ruragushkan upayachichunmi Diosga munan.
16 Watashkamunda kacharichishka shina gaichi,
shina kausashash ʻÑa kacharishkami ganchiʼ nij tukusha p'akta na allida ruranguichimu,
ashtangarin Diosbujta rurungu watushkaguna shina gaichi.
17 Tukigunan allibi churanukichi.
Wauki panigunada k'uyichi.
Diostaga manchichi.
Llaktada jatun mandujta kazichi.
Sirvijkuna ima imada ruranamunda
18 Sirvijkuna,
kangunada mandujkunada tuki yuyin kazujkuna gaichi;
kanmunda allida rurujkunama yuyarijkunamaidash ama kazichu,
ashtangarin naidi aguantibujkunadash kazichi.
19 Shinushaga maijinsh shungubidi Diosbujta rurungu munilla gaki alli juilluidi llakichishka gashash llakigunada apagushaga ʻAlliʼ nishkami ganga.
20 Shinakiga kanguna na allida rurushkamunda juaktushtaki,
na p'iñarishalla llakida apagushtijka,
ima allibujkish na ganchu.
Ashtangarin allida ruragushash llakida na shaikushalla apagujka,
Diosti ʻAlliʼ nishkami gan.
21 Shina rurachunmi Diosga kangunadaga kayuga;
Cristoshmi ñukuchimunda llakida apashaga ñukuchikish Pai layaidi rurasha Pai sarushkallati katichunmi shina ruraga.
22 “Paiga ima juchadash na rurugachu,
shinaidi jawalla shimin pidash na crichijchuga.”k
23 Litushtagukish shinamaidijka na litujchuga,
llakichishka gagushash ʻShinaidimi llakichishaʼ nishamaga na nijchuga;
ashtangarin imadash kabishkada ruruj Juezmumi mingaj gaga.
24 Juchada rurangaj ña wañushagal kabishkada rurusha kausachunmi Cristolladi ñukuchij juchagunada Paibuj cuerpobi cruzmu apaga.
Paida chugrichishkamundami alliyachishka gaganguichi.
25 Kangunaga ñaubaga maidash gachun rijlla ovejaguna shinami gaganguichi,
shinash kununga kangunaj kausida Chapaguj shinaidi Michijmumi vueltushkanguichi.