K'allumunda
3
1 Ñukaj wauki panigunalla,
ñukuchi yachachijkuna gasha na allida ruraki chaishujkunada yalli juchachishka ganada yachushkamundaga,
kangunapurabi tauga yachachijkuna ama tiyachun.
2 Tukigunami tauga kutin imabish pandarinchi;
maijin ima parlanabish na pandarij gashaga pish na juchachibuj alli k'arimi ganmu;
paibuj tuki aicha munigunamundash jarkari pudinmi.
3 Shinaidimi caballoguna kazuchunbish shimibi frenoda churanchi;
shina rurushaga illujta cuerpodash kazuchi pudinchi.
4 Shinaidi barcogunadash rikunguichimungandi:
jatundijkuna gakish pachundi wairaguna t'angakish,
barcoda pushajka uchilladij kaspillan pai munashkamu pushanllami.
5 K'allush shinaidimigun;
cuerpobi tiyuj uchilladi gashash ima jatungunadash rurujllami.
Shinaidi p'ichilla nina japirishkamundash manchanaidi jatun sachadash illujta rupachinmunllami.
6 K'alluga nina shinamigun,
ñukuchij cuerpobi churushka k'alluga tuki laya milligunada rurachijmi;
shinushami tuki ñukuchij cuerpoda mapayachin.
K'alluga uku pacha ninallandimi katichishka gan,
shinaidi tuki kausibi na allida rurachisha rupachij shinami.
7 Gentegunaga,
tuki laya animalgunada,
alisyujkunada,
llukusha purijkunada,
yakubi tiyuj tuki laya animalgunadash kazuchish nishaga kazuchinllami.
8 Shina gashash maijinsh kikinbuj k'alludaga na kazuchi pudishkachu.
Chi k'alluga pish jarkachunbish na sakij milli gashami wañuchij veneno junda shina gan.
9 Chi k'allullandimi ñukuchij Manduj Taita Diosta ʻAllimi ganguiʼ ninchi,
shinaidi Paimu rijchujta Dios rurushka gentegunadash ʻIma llakish tukushkanmuʼ nishash ninchi.
10 Chi shimillamundadimi ʻAlli gachunʼ nishkash ʻIma llakish tukushkanmuʼ nishkash llujshin.
Ñuka k'uyashka wauki panigunalla,
¡kaiga naidi shina ganachu gan!
11 Chi p'ugyullamundadijka ¿maidadi jayuj yakuma mishki yakumash llujshingari?
12 Ñukaj wauki panigunalla,
¿jigus yura aceitunada apari pudingari?
¿uva yuramash jigustaga apari pudingari?
Shinaidi kachiyuj yaku llujshina p'ugyullamundadijka mishki yakuga na llujshinchu.
Kabishka yachanada Dios kushkamunda
13 Maijinbish kangunapuramunda alli yachuj tukida intindij tiyashaga pai alli gashkan alligunada rurusha,
na jatun tukushalla yachuj gashkada rikuchichun.
14 Ashtanbish kanguna shujkunajta munusha wañurigusha jayuj shungu tukushaga shinaidi imadash p'iñanukuna yuyigunan rurushaga,
imallamundash na jatun tukunachunguichi;
shinaidi ʻKabishkadami niniʼ nishash ama llagmanguichichu.
15 Chi yachushkagunaga na Diosmundachu;
ashtanbish kai pachamunda,
gentegunaj yuyimunda,
shinaidi diablollamundadimi shamushkaguna gan.
16 Maibimi genteguna imabish shujkunajta munusha wañurishaidi p'iñanuki tiyashkabiga,
maidash gachun ruranguna,
tuki laya na alligunadashmi ruranguna.
17 Ashtanbish Diosmunda shamushka yachanagunaga,
tukimunda yalliga,
juchada na ruruj,
chimundash na p'iñarij,
k'uyaj,
jawalla shungu,
shinaidi shujkunamunda pachundi llakirisha alli granogunada aparij shina,
pibuj partish na tukuj,
na nij tukushalla parluj ganadami yachachin.
18 P'iñanukigunada na mashkujkunaga k'uilla kausida tarbuj shinamigun;
kabishkada rurushkamunda granuda japij laya tukigunan alli kausanada japijkunami.