Ñauba sacrificio na vali gashkamunda
9
1 Shinakiga ñauba ari ninukushkabiga Diosbujlla ch'ikanyachishka kai pachabi kausujkuna rurashka ukush ima laya Diosta adoranada mandashkagunashmi tiyaga.
2 Diosbujlla tuldushka wasiga kashnami rurashka gaga.
Kallari ukuga Diosbujlla Uku nishkamiga.
Chi ukubiga candelabrosh mezash Diosmu kushka tandashmi tiyaga.
3 Kutin shuj velo nishka linson chaubishka katij ukuga Diosbujti Uku nishkamiga.
4 Chi ukubiga inciensoda rupachina kurin rurashka altarbish shinaidi ñauba ari ninukushkada rikuchij tuki laduda kurin rurashka arca nishka cajonbishmi tiyaga.
Kai cajón ukubiga ʻmanáʼ nishka tandada churana kurin rurashka mangash,
Aaronbuj verdilla tukuj taunash,
Dios chunga mandashkagunada rumi tablabi rurashkash tiyagami.
5 Dios chibi gashkada rikuchij alisyujkunaa chi cajón jawabi tiyasha juchagunada kishpichishka gachun yaurda p'itsilkina pushtuda aliskun tapajkunaga.
Shinash kunun ratu kaigunamunda tukida parlanaga na ministirinchu.
6 Tukida ña shina rurashkabiga curagunaga paiguna ruranada rurangujka chi Diosbujlla tuldushka wasibi tiyaj kallari ukumuga p'unllandijta waigujkuna.
7 Ashtanbish katij ukumunga jatun mandaj curallami watabi shuj kutinlla waigun.
Chi ukumuga animalgunada wañuchishka yaurda paibuj juchallamundadi chi k'ipaga shujkuna na cuenta kushalla rurashka juchagunamundashmi Diosmu kungu apan.
8 Shinushaga Diosbujlla tuldushka wasibi tiyaj kallari uku tiyagujllabiga Diosbujti Ukumu pushaj ñanga narij paskashkadami Diosbuj Espirituga rikuchin.
9 Tuki kaigunaga kunun p'unllagunabujka kashnadami yuyachin:
Diosmu imalla kushkash animalgunada wañuchisha kushkash Paida shina adorajkunadaga linshu shungu ima juchachina illujta mana ruri pudinchu.
10 Kai kushkagunaga mikuna ubiana shinaidi linshu gangu nisha ruranagunash allibi rikuringullami gan.
Kai p'aktachinagunaga ashtan allida Dios tukida shujta rurangamallami sirvin.
Cristo rurashka sacrificiolla vali gashkamunda
11 Cristoga ña shamugami;
Paiga na makin rurashka,
na kai pachakish,
ashtanbish pandarishkash illuj yalli alli Diosbujlla tuldushka wasibimi,
kunun tiyaguj alligunadab apamuj Jatun Mandaj Cura gan.
12 Cristoga Diosbujti Ukumuga chitagunaj,
billigunaj yaurda kungajka na waigushkachu,
ashtanbish Paibuj yaurdadimi kushka.
Ima urash na tukurij kishpichinada ñukuchimu kungajmi shuj kutinlla tuki ratuj waiguga.
13 Torogunaj chitagunaj yaurgun shinaidi altarbi malta warmi wagrada rupachishka uchpan mapallagunaj jawabi p'itsilkiki,
Diosbujllagunada rurushka linshuyashkami washallaga sakiringuna.c
14 Kashna gakiga ¡Cristoj yaurgarin kaidash yalli poderdami charinga!
Na tukurij Espiritumundami Cristoga Pailladi Diosmu ima juchash illuj sacrificio tukuga.
Shinaidi kausuj Diosta ñukuchi sirvi pudichun Paibuj yaurga wañimu pushaj juchagunada rurachij yuyigunadami p'ichan.
Mushuj ari ninukimunda
15 Chimundami Jesucristoga ñaubamu Dioskun ari ninukushkada na kazujkunada juchamunda llujshichingu,
shinaidi Dios kayashkagunamu ʻNa tukurij japinada kushamiʼ nigushkada japichun wañushami mushuj ari ninukida mañush kuj gan.
16 Shuj testamento valichishka gachunga chida ruraj wañushka gashkada rikuchinami gan.
17 Imadash ʻKushaʼ nisha testamentoda ruraj narij wañukiga chi rurashkaga imakish na valinchu.
Ashtangarin ña wañukimi chiga valin.
18 Shinushami ñauba ari ninukibi ʻKushaʼ nishkaga yaur jichashkallan valichishka gaga.d
19 Moisesga tukigunamumi Leybi imalla mandashkagunada parlashka k'ipaga puka millmada hisopo yura raman japisha billigunaj shinaidi chitagunaj yaurda yakun chagrushkabi zutuyachisha Dios mandasha escribishka librobi shinaidi tuki gentegunaj jawabi chida p'itsilkiga.
20 Chimunda,
“Dios mandusha kangunan ari ninukushkada p'aktachichij kai yaurmi gan,”
e niga.
21 Shinalladi Moisesga Diosbujlla tuldushka wasidash chi ukubi Diosbujta rurungu imalla tiyashkadash yaurgun p'itsilkiga.
22 Mandashkabi nishka shinaga kazi tukimi yaurgun linshashka gana gan.
Yaur jichashka illakiga ima juchash na perdonashka gangachu.
23 Jawa pachabi tiyaj layagunadash linshungaj kashna sacrificiogunada ministikidijka jawa pachabi tiyaj cozagunagarin kaidash yalli sacrificiogunadami ministin.
24 Cristoga Diosmu ch'ikanyachishka kabishka uku ima laya gajta rikuchijlla genteguna rurashka ukumunga na waigugachu,
ashtangarin jawa pachamundimi waiguga.
Chibimi kununga ñukuchimunda Diosbuj ñaubuki rikuringu riga.
25 Jatun manduj cura shujkunaj yaurda kungaj Diosbujti Ukumu watandijta waigushka shina tauga kutin jawa pachamu gentegunamunda wañungajka Cristoga na waigugachu.
26 Shina gashkakiga kai pachada rurashka pachamundadijka Cristoga tauga kutinmi wañunmuga.
Ashtangarin kai tukuri p'unllagunabi Cristoga shuj kutinlla tuki ratugama rikurishami juchagunada anchuchingaj Pailladadij Diosmu kusha wañuga.
27 Tukigunami shuj kutinlla wañuna gan.
Chi k'ipaga kauzayuj na kauzayuj gashkadami Diosga rikuchinga.
28 Cristobish shinaidimi taugagunaj juchada linshangaj shuj kutinlla sacrificio tukuga.
Chi k'ipaga kutinlladimi rikurisha ña na juchagunada anchuchingajka ashtangarin Paida chapagujkunada kishpichingajmi shamunga.