Kishpichinaga alli alli gashkamunda
2
1 Chimunda ñanda chingachij shina ama pandaringajmi Alli Shimimunda ima uyashkadaga chi yuyillami gana ganchi.
2 Angelguna Dios mandashkamunda parlashkaga kabishkadi gashkadami rikuchiga.
Chida na kazujkunaga juchada rurajkunash kabishkadami llakichishka gagaguna.
3 Kai jatun kishpichina gashkada ñukuchi chingachishaga ¿ima layashi mitikushunshi?
Mandujlladimi kishpichinadaga kallarimu parluga.
K'ipaga kaida uyujkunami shinadi gashkada rikuchisha ñukuchimush parlashka.
4 Diosbish tuki kai rurashkagunaga kabishka gashkada ashtan laruda rikuchingu,
pi na ruri pudishkagunada,
k'uilla mancharinagunada,
pish na rikuchishkagunada Diosbuj Espíritu kumbidashkadash Pai munushka shina kuga.
Jesusga kishpichingu genteguna shinami tukushkamunda
5 Diosga kai ñukuchi parlagushka shamuj pachadaga angelguna mandachunga na churashkachu.
6 Ashtangarin maijinchari Diosbuj Shimibiga shuj pushtubiga ninmi,
“¿Imadijkun k'ariga?
¿Imadijkun gentega?
¿Imashadi paida yuyaringui,
shinaidi llakiringui?
7 Paidaga ashalladami angelgunada yalli yangallada rurushkangui.
Diosbuj k'uilla p'alaniguj gashkabi shinaidi tukiguna ʻAlliʼ nichun churashkangui.
Kambuj makin rurashkagunaj jawabi churagangui.a
8 Tukidami paibuj chaki sarunabi churagangui,”
b ninmi.
Diosga Churi tukida mandachun churashami,
kacharishka shina gachunga imadash na sakigachu.
Shina gakish tukida mandaguj gashkadaga chairijtij narij rikunchichu.
9 Shina gakish Jesustaga rikunchi.
Asha p'unllagunaidami angelgunadash ashalla yalli yangallada Paida rurushka.
Diosga alli gashkamunda tukigunaj allibuj Jesús wañuchun munuga.
Llakichishka gasha wañushkamundami Diosga k'uilla p'alaniguj gashkabi shinaidi tukiguna ʻAlliʼ nichun Jesustaga churaga.
10 Tuki imalla tiyashkaga Diosbujmi,
Paillamundadimi shamun.
Paibuj k'uilladi gashkamu tauga agllushkagunada pushungu munusha paigunada Kishpichij Jesustaga llakida apasha wañushkan tukida alli p'aktachijta Dios ruraga.
Chidaga ruranaidimiga.
11 Linshuyachijkish linshuyashkagunash tukiguna chi Taitabujlladi gashkamundaga Jesusga ʻWauki panigunaʼ ninadaga na pinganachinchu.
12 Diosbuj Shimibiga,
“Ñukaj wauki panigunamu Kanmunda parlashami,
shinalladi tukiguna tandanukushkaj chaubibi Kandaga ʻAllimi ganguiʼ nishami,”
c
nishkashmi tiyan.
13 Kutinlladimi kai nishkash tiyan,
“Ñukaga Paibi tuki yuyidami churasha,”
d
shinalladi,
“Dios kushka wawagunan kaibimi gani.”e
14 Ima layami shuj taita mamaj maragunaga chi aichallamundadi chi yaurlladadi charin,
shinaidimi Jesusbish aichayuj yauryuj gaga.
Chimundami wañuchi pudijta chingachingujka wañuga.
Wañuchi pudijka diablomiga.
15 Shinami tuki kausibi mashnalla wañunada manchusha watushka shina kausujkunada Jesusga kacharichiga.
16 Angelgunada ayudangujtijka na shamugachu.
Ashtanbish ñauba taita Abrahambuj wawagunaj wawagunada ayudangujmi shamuga.
17 Chibujmi tukibi genteguna laya tukuna gaga.
Shinushami ñukuchij juchagunada kishpichingu nisha tukigunamunda wañuga.
Chimundami Diosmu rurusha tukida p'aktachij,
shinaidi llakij Jatun Mandaj Cura shina tukushka.
18 Pailladikish tentashka gasha llakida apushkamundaga,
tentashka gajkunadaga ayudi pudinmi.