Tukuri p'unllamunda
3
1 Shinaidi tukuri p'unllagunabi maida na ima tukidi p'unllaguna shamuna gashkada yachangui.
2 Gentegunash kikinlladi alli ganaida munujkuna,
kuchki yuyillan purijkuna,
alabarisha parlajkuna,
jatun tukujkunami ganga.
Diostash na valichisha rimujkuna,
taita mamadash na kazujkuna,
imamundash ʻDiosolopaiʼ na nijkuna,
shinaidi Diosta na yuyarijkunami ganga.
3 Pidash na k'uyuj,
pidash na llakij,
kaishuj chaishujmu juchachisha parluj,
paibuj na alli muni ruranada na jarkarij,
pidash llakichinallada munuj,
tuki allida p'iñujkuna,
4 paigunapuraidi gashash japichijkuna,
imadash na yuyishalla ñash rurujkuna,
imabish alli rikurinallada yuyajkuna shinaidi Diosta yuyana randiga paigunaj kushiyanallada mashkujkunami ganga.
5 Diosta yuyarij laya rikurishash paigunaj rurashkagunanmi Diosbuj ruri pudinadaga na rikuchinguna.
Chigunanga ama tandanukunguichu.
6 Chigunaga imadash tapuj tukushalla wasigunamu waigushami tuki laya muniguna apik'ichushka,
imada nikish crijlla juchasapa warmigunada inkitasha pushanguna.
7 Chi warmigunaga p'unllandijta yachagushash kabishkadaga nalladi yachungunachu.
8 Ima layami Janes,
Jambresbish,
a Moisés parlaki jarkugaguna,
shinaidimi kai k'arigunash kabishka parlanada jarkanguna.
Kaigunaga manchanaidi milli yuyida charijkunami;
paiguna crishkash imakish na valishka.
9 Shina gakish kai muspagunaga na unida shina katigungallachu,
ashtan tukigunami yachi chayanga.
Ima laya Moisesta na kazuj ishkigunada yachi chayashka shinami ganga.
Timoteomu mingushkamunda
10 Kanga ñuka yachachishkagunadash ima laya kausanadash imada rurungu munashkadash crishkadash jinchi shayarinadash k'uyidash na ut'kada p'iñarij gashkadash katishkanguimi.
11 Ñukada katik'ichushkadash llakichishkadash shinaidi ima laya Antioquía,
Iconio,
Listra pueblogunabish tukushkadash yachanguimi.
¡Chi llakigunadami apagani!
Shinakish Mandujka tuki chigunamundami kacharichiga.
12 Shinaidi tuki Cristo Jesús munushka laya kausush nijkunaga katik'ichushkami ganga.
13 Kutin,
millida rurujkunaga pandachijkunash ashtan ashtan millimi tukungaguna;
paigunash pandachinga shinaidimi pandachishkash gangaguna.
14 Ashtangarin kanga,
tuki yachushkagunada alli crishkamunda jinchida katingui.
Piguna yachachishkadash yachunguimi.
15 Uchillamundadi Diosbuj Shimida yachushkada yuyaringui.
Paibuj Shimiga Cristo Jesusta crisha kishpichishka gachunga ashtan yachujtami ruri pudin.
16 Tuki Diosbuj Shimiga Dioslladi yuyida kusha escribichishkami.
Chimunda yachachingukish,
alli rurachun rimangukish,
yuyachingukish,
shinaidi tukibi kabishkada allidadi rurachun yachachingukish allimi.
17 Yallidijka Diosbujta rurujkuna tuki imadabish alli rurachun allichishkaguna gachunmi gan.