6
1 Diosbuj shutidash ñukuchij yachachishkadash ama rimachunga mashnalla amoki yugon watashka shina kausagujkunaga amogunada tukimunda ʻAlliʼ nisha valichichun.
2 Shinaidi maijinguna crij amoda charijkunaga ʻCrijmigunʼ nisha kazunada ama sakinguichichu,
ashtangarin kanguna rurashkada japijkuna k'uyashka crij waukiguna gashkamunda yalli allida rurachun.
Kaigunada alli alli yachachisha atiriguchunlla.
Kuchkida k'uyashkamunda
3 Maijinsh na kabishkada parlasha ñukuchij Mandaj Jesucristoj shimigunadash ima laya crijkuna kausanada yachachishkadash ʻNa allichuʼ nisha shuj yuyigunada yachachijka,
4-5 jatun tukushka imadash na yachujmi.
Imalla yanga parlushkamunda ch'imbapura rimanukusha amañarishka gashami:
paigunaga chaishuj shina gangaj munana,
p'iñarina,
lituna,
imada nikish na cribuj,
shinaidi piyunbish takanukuna yuyigunallanmi gan.
Chigunaga milli yuyidami charin,
kabishkadash na rijsijkunachu.
Paigunaga maijin crinabish kuchkida japisha charij ganada munusha crij tukunguna.
6 Ashtangarin ima charishkallan kushi kausajka kabishka crinanga yalli charijma shinami.
7 Imadash kai pachamunga na apamushkanchichu,
shinaidi imadash na apush ri pudishunchu.
8 Mikunada,
churanadash charishaga kushilla gashunchi.
9 Ashtan charij tukunaida munujkunaga na alli yuyiguna pandachiki jawallami urman.
Llakichij na alli muniguna trampa shinabi japisha illujtami tukuchishtan.
10 Kuchkida k'uyashkallamundami tuki laya na alligunada rurungu kallarin.
Chimundami charij tukush nishkamunda maijingunaga crinada sakisha paigunaj kausibi manchanai llakida apanguna.
Crishkada alli katinamunda
11 Ashtangarin kan Diosbujlla k'ari gashkamundaga kai tukigunamunda laduyi;
kabishka alli ruraj,
Dios yuyilla gaj,
crij,
k'uyuj,
na shaikurishalla katij,
na yalli gashkada rikuchijbish gai.
12 Kanga taugagunaj ñaubuki crishkada rikuchisha parlasha na tukurij kausida japichun Dios kayushkami gagangui.
Chi kausida japishalla crishkan alli takanukuj shina katilla.
13 Kununga imalla tiyajkunamu kausida kuj Diosbuj ñaubuki shinalladi Poncio Pilatomu kabishkada parlusha rikuchij Jesucristoj ñaubukishmi kandaga
14 kai mandushkada kazusha na mapayashalla pish na juchachishka ñukuchij Manduj Jesucristo shamungagama alli katichunmi mingani.
15 Kaidami Diosga Paibuj p'unllabi p'aktachinga.
Paillami alli nishka gaj,
tukida yalli Manduj,
mandujkunadash yalli jatun Manduj shinaidi amogunadash yalli jatun Amomi gan.
16 Pailla nima na wañibuj,
pish na kuchuyi pudishka p'alaniguj luzbi kausajmi.
Paidaga pi gentesh na rikushka,
rikungujllash na pudishkami.
Alli ninash shinaidi tukida mandi pudinash na tukuribuj Paibujllami gan.
Shina gachun.
17 Kai pachabi imada charishkash tukuringallami.
Shinusha yallida charijkunadaga ama jatun tukuchun,
charishka yuyilla ama gachun ashtangarin Dios yuyilla tukuchun yachachingui.
Paillami ñukuchi kushiyachun tukida manchanaidi kun.
18 Allida rurachun,
alli rurushkagunan charij tukuchun,
shinaidi ima charishkadash kushilla kumbidasha kujlla gachun mandungui.
19 Shina alligunada rurashaga mejorda valigunadami jinchida wakichij shina k'ipabuj charingaguna,
k'ipaga na tukurij kausidami charingaguna.a
Tukurina yuyigunamunda
20 Timoteo,
kanmu mingushkadaga alli wakichingui.
Milli yanga parlugunadash ʻKaimi alli yachanagunʼ nisha llullusha yachachishkagunadash p'akta uyunguimu.
21 Maijingunaga shina na alli yachachijkunada katishami crinadash sakishkaguna.
Dios kushka alliguna kangunabi gachun.