Crishkada sakijkunamunda
4
1 Diosbuj Espirituga larudami nin:
tukuri p'unllagunabiga shujkunaga pandachijlla espirituj yuyigunada shinaidi ayagunaj yachachishkadash katingaj nishami crishkada sakingaguna.
2 Chi yachachinagunaga llulla ishki siki,
llumiyashka yuyida charijkunamundami shamun.
3 Chigunaga ama kazarachun,
shinalladi maijin mikunada ama mikuchun ningunami.
Chi mikunagunadaga kabishkada rijsij crijkuna ʻDiosolopaiʼ nisha mikuchunmi Diosga kushka.
4 Dios rurushkagunaga tuki allimigun.
Shinusha imadash na millushalla ʻDiosolopaiʼ nisha japinallamigun.
5 Diosbuj Shimimundash Paida mañushkamundash chigunaga linshuyachishkami gan.
Jesucristoj alli sirvijmunda
6 Kaigunada wauki panigunamu yachachishaga Jesucristoj alli sirvijmi gangui.
Shinaidi kabishka shimida crishkan,
alli yachachinagunada yachusha katishkanga alli mikushka shinami gangui.
7 Kununga imakish na sirvij parlugunada shinaidi ñauba yanga nishkagunadash ama uyanguichu,
ashtangarin Dios yuyilla tukungaj jinchiyarisha katingui.
8 Cuerpo jinchiyachun imadash rurushkaga ashalla allimi gan.
Shinash Dios yuyilla ganaga tukimumi ashtan yalli allimi gan.
Shina rurakiga kai kausibish k'ipa kausibish alligunada kunga.
9 Kai parlashkaga kabishkamigun,
tukiguna japichun valin.
10 Chillamundami yallidijka kausuj Diosta ñukuchi yuyin shuyashkamunda llakigunada apushash jinchida rurasha katigunchilla.
Paiga tukigunada Kishpichijmi;
ashtandijkarin Paida crijkunadami Kishpichij gan.
11 Kaigunadaga yachachisha mandangui.
12 Kan chairijti gashkamunda ama pish yangabi churachun,
ashtangarin alli parluj,
alli kausuj,
alli k'uyaj,
alli crij,
ima mapa yuyiguna illuj gashkadash chaishuj crijkunamu alli rikuchij gai.
13 Ñuka chayungamaga tukigunaj ñaubuki Diosbuj Shimida liyusha crijkunada yachachishash kushiyachishash katigunguilla.
14 Yuyijkuna kambuj jawabi makida churuki Diosmunda parluj nishkan Dios kushkadaga p'akta kungaringuimu.
15 Kan ñaubujmu katishkada tukiguna rikuchun kai ruranagunadaga tuki shungun alli rurana yuyilla gai.
16 Yachachigushkamunda kanllamundadikish yuyinlladi gai.
Shina rurushaga kanlladi kishpiringuimi,
kanda uyujkunadashmi kishpichingui.