Jesús shamuki ima tukunamunda
2
1 Kununga,
wauki paniguna,
ñukuchij Mandaj Jesucristo shamunamundash,
ñukuchi Paiyun tandanukunamundashmi nigunchi.
2 Maijingunaga ʻMandaj shamuna p'unllaga ña chayamushkamiʼ nisha yachachikish ama musparisha jawalla pandarigunguichichu,
nishami mañagunchi.
Maijinsh ʻEspiritumunda parlachishkamiʼ nigukish maimundash yachashkada shimillan parlakish,
ñukuchi escribisha cartada kachushkama layaidi kachukish ama mancharinguichichu.
3 Ima layash amalladi pandachishka tukunguichichu.
Chi p'unlla narij chayamujllabidimi Diosta p'iñusha crishkada sakijkunadimi shamunga.
Shinaidi chi millisapa k'ariga,
jatun llakibi chingarinaj churiga rikurinalladimi gan.
4 Kai milli rikurishaga tukida Diosbuj shutida charijkunada na gashaga tuki adorashka gajkunada trankungajmi jatun tukusha shayaringa.
Shinalladi Diosma laya tukushaga Diosbuj wasimunda mandungajmi tiyaringa.
5 Ñuka kangunan gashaidi kaigunada ña parlagushkadaga ¿nachu yuyaringuichi?
6 Chi k'arida,
pai rikurina p'unllagama ama rikurichun ima jarkagushkadaga kanguna yachanguichimi.
7 Na rijsishka,
na yachashka milli ruranaga paibuj rurachi pudishkan ñami rurarigun.
Shinash kunun jarkagujtaga paibuj chaubimunda anchuchinallami jualtan.
8 Chi millisapa k'ari rikurikimi,
Mandaj Jesusga Paibuj shimin p'ukushallami wañuchishtanga,
shinaidi Paibuj p'alaniguj shamushkanmi chingachinga.
9 Chi milli shamujka Satanasbuj rurachi pudishkagunan rikurisha tuki laya ruri pudishkagunadash,
ima rikunagunadash,
pish na ruri pudishkada llagmusha rurushkagunadashmi ruranga.
10 Paiga mashnalla chingarijkunada paigunalladi kishpichishka gangu kabishkada na k'uyasha na japishkamundami tuki laya milli rurashkagunan pandachinga.
11 Chimunda Diosga llagmushkada crichun sakisha imabish pandarichinalla yuyida kachan.
12 Shinami mashnalla kabishka parlushkadash na crisha ashtan paigunalladi milli rurushkagunabi kushiyajkunami manchanaidi llakichishka ganga.
Kishpichingu agllashkagunamunda
13 Mandaj k'uyashka wauki paniguna,
ñukuchiga kangunamunda Diosta ʻDiosolopaiʼ nisha mañagunallami ganchi.
Kallarimunda pacha kangunadash Dioslladimi Paibuj Espíritu linshuyachishkan shinaidi kabishkada crishkanbishmi kishpichingaj aglluga.
14 Ñukuchi parlashka Alli Shimida kangunamu parlakimi ñukuchij Mandaj Jesucristoj k'uilla gashkabi gachun kangunadash Diosga kayaga.
15 Chimunda,
wauki paniguna,
kangunamu ñukuchij parlashama na gashaga escribishama yachachishkagunan jinchi jinchi shayarisha ama washamu risha alli katinguichi.
16 Kununga ñukuchida K'uyaj,
Pai allida kushkamunda,
llakibi gakish na tukurij kushiyana,
alligunaida shuyana yuyidash Kuj,
ñukuchij Mandaj Jesucristolladi Taita Diosbish
17 kangunaj shunguda kushiyachisha jinchiyachichun,
shina kanguna tuki ima parlanabish ruranabish alli gachun.