K'ipa TESALONICENSES
2 de Tesalonicensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Tesalónica pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha, Jesucristo wacharishka k'ipa pichka chunga shuj (51) wata shinabimi escribishka yuyachin.
Tesalónica crijkuna llakida apaguga. Kai cartaga chi llakichishka crijkunamu shinada parlan: Manduj Jesús Paibuj angelgunan shamusha, Pai parlashkada na kazujkunada llakichingami (1.4-10), Jesús shamuki ima tukuna (2.1-12), maijin imadash na rurash nijka ama mikuchun (3.6-15).