Kallari TESALONICENSES
1 de Tesalonicensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Corinto pueblobi gasha, Macedonia llaktabi tiyaj Tesalónica pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha (1.1), Jesucristo wacharishka k'ipa pichka chunga (50) wata shinabimi escribishka yuyachin. Tesalonicaga kunun p'unllaguna maibi Grecia llakta gan, chibimi gashka. Tesalonicami ñauba p'unllagunaga Macedonia llaktada mandaj gashka.
Kai libroga crijkuna ima laya Diosta kushiyachichun yachachin. Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: crijkunamu alli katinada rikuchina (1.4-10), Diosga Paibujlla linshuyachishka kausachun kayaga (4.3-12), Jesús kutin shamunga (4.13-18).