COLOSENSES
Colosensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Roma pueblobi gasha (4.18), Uchilla Asia llaktabi tiyaj Colosas pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha, Jesucristo wacharishka k'ipa sujta chunga shuj (61) wata shinabimi escribishka yuyachin. Kunun p'unllabi chi llaktadaga Turquía nishami ninguna.
Colosenses librobiga Jesuslla tukibi yalli gashkadash ñukuchida kishpichishkadash rikunchi. Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Cristoga tukida yallimi (1.15-20), Diosga ñukuchij tuki juchagunada perdonasha Criston igulda kausida kuga (2.13-15), Dios agllushka, linshuyachishka, k'uyashkaguna laya kausana (3.12-17).