FILIPENSES
Filipensesbi kallari parluguna
Kai cartadaga apóstol Pabloga Roma pueblo carcelbi gasha, Macedonia llaktabi tiyaj Filipos pueblobi tandanukushka crijkunamu kachasha, Jesucristo wacharishka k'ipa sujta chunga ishki (62) wata shinabimi escribishka yuyachin. Filiposga kunun p'unllaguna maibi Grecia llakta gan, chibimi gashka. Filiposbi Pablo parlakimi illujta Europabiga crijkunaj tandanukiga kallarishka.
Kai cartabiga paiga crijkunaj k'uyida kumbidashkagunadash kushkamunda ʻDiosolopaiʼ nin; Cristoda crisha allida rurusha kausachun yuyachin. Shuj yachanagunaga kaibi tiyan: Cristoj Alli Shimi nishka shina alli kausachun (1.27-30), shujkuna kikindash yalli yachujkuna gashkada yuyarichun (2.1-4), Jesuslladi ima shina gashkada sakisha, ñukuchi shina wacharishaga sirvij tukuga (2.5-11), Pabloga Dios kumbidashkada japingaj chayana yuyin rigunllami (3.12-16), Diosbuj chulunlla kausiga Cristo Jesusbi ñukuchij shungudash yuyidash wakichingami (4.4-7), tuki yalliguna ganabi yuyin yuyachun (4.8-9).