4
1 Kaidami nisha nini:
Taita mamamunda japina gaj chairijti maraidi gakiga,
imalla tiyashkash paibuj gana gakish sirvichun randishkama layaidimi gan.
2 Chi maradaga shujkunami yachachinguna shinaidi paibujta rikungu mingaringuna,
paibuj taita churashka p'unlla p'aktungagama.
3 Shinaidimi ñukuchikish mara gashaga kai pacha genteguna yanga yachachishkagunaida kazungu watushka laya kausaganchi.
4 Shinash p'aktachina p'unlla chayukimi,
Diosga Paibuj Churida kachuga;
Paimi warmimunda wachariga shinaidi mandushkagunada kazuj gaga.
5 Ñukuchimunga Paibuj wawagunada laya japishka gachunga chi Mandashkagunalla rurachishka kausagujkunada kacharichichunmi Churidaga kachuga.
6 Shinaidi ñukuchi Paibuj wawaguna gakimi Diosga Paibuj Churij Espirituda ñukuchij shungugunamu kachuga.
Chi Espiritumi Diostaga wakush nisha,
“¡Abba,
ñuka Yayalla!”
a nisha mañan.
7 Shinakiga sirvingu ña na watushka gasha,
ashtangarin Diosbuj wawami gangui;
Paibuj wawa gashkamundami japina gashkadaga japingui.
Crijkunamunda Pablo manchushkamunda
8 Ñaubaga Diosta narij rijsishaga naidi dios gajkunada sirvichun randishka shinami gaganguichi.
9 Ashtanbish kunungarin Diosta rijsijkuna gashaga,
ashtan alli ningujka Diosti kangunada rijsishkaguna gashadijka imakish na vali yangaidi yuyashkaida ruranagunallamu ¿ima layamundadi watushka shina kazungu kutin chillamundi vueltungu munanguichiri?
10 Pishta p'unllagunada,
killagunada,
ch'ikunyachishka tiempogunada,
watagunadash kushiyaringu chairijtij yuyarigujllagunaminguichi.b
11 ¡Ñuka kangunabuj imalla rurushkaguna imakish na vali ganamada kangunamunda manchanimi!
12 Wauki paniguna,
ñukash kanguna layadimi tukugani;
chimunda ñuka layaidi tukuchunmi mañabani.
Kanguna ñukada ima na allimadaga na rurushkanguichichu.
13 Kangunaidi yachushka shinami Alli Shimidaga kangunamu yachi chayachingu kallarishkabiga ñukaj cuerpo ungushka gashkamunda shina ruri tukugani.
14 Ñukaj aichabi kashna ungushka gaki kangunamu llakiguna shamukish na yangabi churusha millimaidash na milluganguichichu.
Chibuj randigarin Diosbuj angelmada shinami japiganguichi.
¡Jesucristodadi japij layami japiganguichi!
15 Shinakiga kanguna kushida charishkaga ¿imadi tukuga?
Kanguna ima laya gashkada rikushkamundami kaidaga nini:
kangunaj ñawigunada llujshichisha ñukamu kunallama gakimagarin kunguichimumiga.
16 Kununga ¿kangunada kabishkada nishkallamundachu kanguna p'iñashka tukuganichari?
17 Chaishujkunaga paigunajlla gachunmi kangunadaga mununguna,
shinash kangunaj allibujka na ganchu.
Ashtanbish paigunallada katingu munachunmi kangunada ñukuchimunda karuyachingu mununguna.
18 Shujkunada allida rurungu munanaga allidimi gan;
na ñuka kangunan chibi gashka ratullachu ashtanbish tuki ratumi shina munana gan.
19 Ñuka wawagunalla,
kanguna Cristo shina tukungamami ñukaga wachanachiguj warmi nanachij shina kangunamundami llakida apaguni.
20 ¿Imada kangunamunda yuyashachari?
Shujtij layada parlungaj kangunan kunundi ñuka chibi gashkanimu yuyanimi.
Agarbish Sarabish imada rikuchishkamunda
21 Mandashkabi nishkadadi kazusha katish nijkuna kaillada nibaichi.
¿Nachu chi mandashkabi ima nishkada uyushkanguichi?
22 Chibiga Abrahamga ishki churidami chariga,
shuj churidaga watushka shina sirvijbuki chaishujtaga na watushka shina warmikimi chariga nisha escribishkami.
23 Paida sirvijbuj churiga aichallamundami wachariga.
Ashtan na watushkaj churiga Dios ʻKushamiʼ nishka p'aktachunmi wachariga.
24 Kashna tukushkaga yuyi japichunma yuyachishka layami gan;
chi ishki warmigunaga ishki ari ninukushkadami rikuchin.
Shujka Sinaí urkubi ari ninukushkami gan,
paimi watushka shina sirvij ganagunada wachan;
chiga Agarmi gan.c
25 Kununga shinakiga Agarga Arabiabi tiyuj Sinaí urkuda rikuchin.
Paiga ima shinami gan,
kunun ratu Jerusalengad shinaidimi gan.
Chi pueblomi paibuj wawagunandij watashka shina sirvij gan.
26 Shina gakish jawa pachaj Jerusalengarin watashka sirvijka na ganchu;
paiga ñukuchij mama shinamigun.
27 Dios escribichishkabiga,
“Naidi wachuj,
na miraj warmi manchanaidi kushilla gai.
Shitushka gaj warmiga kusayuj warmidash yallidami
maragunadash charinga;
chimundami
kan wachi nanida na rikuj gashash kushiyarisha jinchida kapari,”
ef ninmi.
28 Shinakiga wauki paniguna,
kangunaga Isaac shinami Dios ʻKushaʼ nishka shina wawaguna ganguichi.
29 Ashtanbish chi p'unllaguna ima layami aichallamunda wacharishka churiga Espíritu wacharichun nishka churida katik'ichuga,
shinaidimi kununbish tukun.
30 Shinash Dios escribichishkabiga,
¿imadadi nin?
Chibiga,
“Chi watushka shina sirvijta churindijta llujshichisha shiti.
Sirvij warmij churiga na watushka warmij churi japinadaga na japingachu,”
g ninmi.
31 Shinushaga wauki paniguna,
ñukuchiga watushka shina sirvijbuj wawagunaga na ganchichu.
Ashtangarin na watushka warmijti wawagunami ganchi.