Mushuj ari ninukushkada parlanamunda
3
1 Shina nishaga ¿kutin ñukuchilladichu ʻAlligunami ganchiʼ ningu kallarinchi?
¿Shujkuna laya ima shina gashkada rikuchij cartanchu kangunajmu chayana,
na gashaga kangunalladadichu mañana ganchi?
2 Kangunami ñukuchij shungubi escribishka carta laya ganguichi;
tukiguna rijsishkash liyishkashmi ganguichi.
3 Kangunaga ñukuchi kachashka Cristoj cartami ganguichi;
shinaidi na tintan,
ashtangarin kausuj Diosbuj Espiritun,
na p'atuj rumibi,
ashtangarin gentej shungubi escribishkami ganguichi.
Kashna gashkaga laru rikushkami gan.
4 Cristomunda Diosbi yuyida churasha tuki kaiguna shinadi gashkada cirtu crinchimi.
5 Imada rurashabish ʻÑukuchilladi ruri pudinchiʼ nisha na ninchichu,
ashtangarin ñukuchi ima ruri pudishkaga Diosmundami shamun.
6 Pailladimi kai mushuj ari ninukushkada ñukuchi parli pudichun yachachiga.
Kaiga na ñauba mandashkamunda ganchu,
ashtangarin Espiritumundami gan.
Mandushkaga wañimumi pushan,
ashtan Espirituga kausidami kun.
7 Moisesbuj ñawi p'alanigushkamunda,
p'alaniguj tukurina gakish,
israelguna paibuj ñawidaga na rikib pudigagunachu.
Chi wañimu pushuj mingushkagaa rumigunabi escribishka gashash k'uidij p'alanigukiga
8 kai Espíritu mingushkaga ¡ashtan yalli k'uillami ganga!
9 Jatun llakimu kachaj mingashkabish k'uidij gashkakiga ima juchachinash illuj tukunamunda parlachun mingashkagarin ashtan yalli k'uidijmi ganga.
10 Ñauba mandushka k'uilla p'alanigujka,
kunun pachun p'alaniguj k'uillan rikukiga imash na ganchu.
11 Ñauba mandushka k'uilla p'alaniguj gashash chingarinalla gakidijka na tukuribujka ashtan yalli k'uidijmi ganga.
12 Shinusha kai yuyillan chapagushkamundaga,
imadash na manchushallami parlanchi.
13 Ñukuchiga ñawida linsun taparij Moisés laya na ganchichu.
Paiga chi p'alaniguj chingaringu gajta ama israelguna rikuchunmi shina tapariga.c
14 Paigunaj yuyiga jinchiyashkami gan.
Ñauba ʻAriʼ nisha Dios escribichishkada kunungama liyushash,
linsun tapashka layami ganguna.
Chi na anchuchishka linsoga Cristomundallami anchuchishka ganga.
15 Kunun p'unllagamash Moisés rurushka librogunada liyakiga chi linsulladimi intindichunga na sakin.
16 Shina gakish maijinsh Manduj Diosbujmu vueltukiga linsuga anchunllami.
17 Manduj Diosga Espiritumi gan;
Mandujbuj Espíritu maibi tiyashkabiga gentega ña kacharichishkami gan.d
18 Chimunda tuki ñukuchiga ñawida na tapachishkaguna gashkamundaga,
Manduj Jesusbuj pachun p'alaniguj k'uillada espejo shina rikuchinchi.
Shinushami Manduj Jesusbuj Espiritumundaga Pai laya p'alaniguj k'uilladij ashtan ashtan tukungama mushujyachigushkaguna ganchi.