Cristo kausarishkamunda
15
1 Kununga,
wauki paniguna,
Alli Shimida kangunamu parlushkada yuyachish nini.
Chida kanguna japishami,
chi yuyi jinchida katigushkanguichi.
2 Ñuka parlashkada jinchi chaririashaga kai Alli Shimimunda kishpichishkami ganguichi;
na shina gakiga crishkash yangaminga.
3 Tukimunda yalliga ñuka ima laya japishkadami kangunamunga yachachigani:
Dios escribichishkabi nishka shinami,
Cristoga ñukuchij juchagunamunda wañuga.
4 Shinaidi Dios escribichishkabi nishka shinami,
pambushka gashash kinsa p'unllabi kausariga.
5 Kausarishaga Cefasmu rikuriga,
chi k'ipaga chunga ishkigunamu (12).
6 Chi k'ipaga shuj rikurillabi pichka patsaj (500) yalli wauki panigunamu rikuriga.
Paigunapuramundaga taugagunami kausagun;
maijingunaga ña wañushkami.
7 Chi k'ipaga Jacobomu,
asha k'ipaga tuki Pai agllusha kachashkagunamu rikuriga.
8 Shinaidi tukimu rikurishka k'ipaga narij p'unlla p'aktuki wacharishka laya ñukamushmi rikuriga.
9 Agllushkagunamundaga yalli yangami gani,
shinaidi Diosbuj tandanukushka crijkunada katik'ichushkamundaga agllusha kachushka ganash na kabinichu.
10 Shinash,
Dios kushka alligunamundami agllusha kachushka gani;
ñukabujka Pai kushka alliguna na yanga gagachu,
ashtangarin tukigunadash yalli rurugugani.
Shinash ñukallaga na ruruganichu;
ashtan Diosbuj ñukamu kushka alligunanmi rurugani.
11 Ima laya gashash,
paigunash ñukash chilladadimi parlagunchi;
chidami crishkanguichi.
Wañushkaguna kausarinamunda
12 ʻCristo kausarigamiʼ nisha parlaguki ¿ima nishadi kangunapuramunda shujkunaga ʻWañushkagunaga na kausarinchuʼ nigunguna?
13 Wañushkaguna na kausarina gashkakiga Cristosh na kausarinmuchuga.
14 Cristo na kausarishkakiga ñukuchi parlashkash kanguna crishkash imakish na vali yangami ganmu.
15 ʻDiosmi Cristodaga kausachigaʼ nisha ñukuchiga yachachinchi.
Wañushkaguna cirtu na kausarinaki Cristodash na kausachishkakiga ñukuchi Diosmunda yachachishkaga llullashka ganmuga.
16 Shinushaga wañushkaguna na kausarina gashkakiga Cristosh na kausarinmuchuga.
17 Shinadijka Cristo na kausarishkakiga kanguna crishkash yangami;
chairijti juchallandijmi ganguichi.
18 Shina gakimaga Cristoda crisha wañujkunash chingarishkami.
19 Kai kausibujlla Cristo yuyilla gashkashaga tuki genteda yalli llakimi ganchimu.
20 Ashtanbish Cristoga kausarishkami.
Paimi wañushkagunaj chaubimunda ñaubusha kausarij gan.
21 Ima layami shuj k'arillamunda wañi kallariga,
shinaidimi wañushkapuramunda kausarinash shuj k'arillamunda kallariga.
22 Ima layami Adanmunda tukiguna wañun,
shinaidimi tukiguna Cristobi gashkamunda kausachishka ganga.
23 Ima shina kausarina gashka shinami ñaubushaga Cristomi kausariga;
chi k'ipaga Paibujkunami Pai shamibi kausaringa.
24 Chi k'ipa tukida jatun mandujkunada,
mandanada charijkunada,
imadash ruri pudijkunadash Cristo tukuchishtashaga Pai mandagushkada Taita Diosmu kukiga tuki tukuringallami.
25 Cristoga tuki Paida p'iñajkunada Paibuj chaki sarunabi churungagama mandanadijmi gan.
26 Tukuribi tukuchishtashka gana p'iñajka wañimi.
27 Diosga “tukidami Paibuj chaki sarunabi churuga.”
a Chi “tukidami Cristoj chaki sarunabi churuga,”
nishaga Diosta mandanadaga na ninchu.
Diosga Cristoda kazuchun tukida kujmi.
28 Tukiguna ña Cristoda kazuj tukukiga Pai Churilladimi tukida mandachun kuj Dioslladadi kazunga.
Shinami Dioslladi maibish tukida mandunga.
29 Wañushkagunamunda bautizarishaga ¿imadadi japinguna?
Wañushkagunaga nalladi kausarina gakiga ¿imashadi paigunamunda bautizaringuna?
30 ¿Imashadi ñukuchilladijka p'unllandijta llakichinalla tukunchi?
31 Wauki paniguna,
ima laya kanguna ñukuchij Manduj Cristo Jesusbi gashkamunda manchanaidimi kushiyani,
shinaidi p'unllandami wañuna nishka gani.
32 Éfeso pueblobi p'iña animal layagunan gentej yuyashkallamunda takanukushamash ¿imadadi japishkani?
Wañushkaguna na kausarina gakiga shujkuna nishka shinaga,
“¡Kayamash wañuna gashkamundaga mikushunchi,
ubiashunchi!”b
33 Shinusha pandachichunga ama sakinguichichu.
Shujkuna nishka shinaga,
“Milligunan tandanukushaga alli kausagushkadami chingachin.”
34 Alli yuyin ganguichi,
juchada ama ruranguichichu.
Kangunapuramunda maijingunaga Diosta na rijsijkuna gakimi paiguna pinganachichun shina niguni.
Wañushkaguna ima laya kausarinamunda
35 Maijingunaga,
“¿Ima layashi wañushkaguna kausaringa?
Paigunaj cuerpoga ¿ima layashi ganga?”
nisha tapungachari.
36 ¡Yuyi illujkuna!
Mushuj yura iñachunga tarbushka muyuga ismunmi.
37 Tarbushaga iñashka lantadaga iñachunga na tarbunchu,
ashtangarin trigo gakish ima shujkuna gakish muyulladami tarbun.
38 Ashtangarin Diosga Pai munushka yuradami kun.
Shinaidimi tuki laya muyugunamush shuj shuj yurada kun.
39 Tuki cuerpogunaga na chipura ganchu:
gentegunash,
animalgunash,
alisyujkunash,
chaulagunash shuj shujkunami.
40 Shinaidi cuerpogunaga jawa cielobish kai pachabish tiyan.
Jawa cielobi gajkunaj k'uillaga shujmi,
kai pachabi gajkunaj k'uillash shujmi.
41 Indish,
lunash,
luzerogunash shuj shujtami p'alanin.
Luzerogunapura p'alanishkash shujmi.
42 Wañushkaguna kausarinash shinaidimi gan.
Pambushaga ismujlla cuerpodami pambun,
kausarishaga na wañibujmi kausaringa.
43 Na valishkada pambakish k'uidijmi kausaringa.
Irkillada pambakish jinchi na wañungajmi kausaringa.
44 Aicha cuerpoda pambukiga espirituyuj cuerponmi kausaringa.
Aicha cuerpo tiyakiga espirituyuj cuerposh tiyanmi.
45 Dios escribichishkabiga,
“Kallari Adanga kausuj almayujmiga,”
c ninmi.
Shinash k'ipa Adanga kausida kuj Espiritumi gan.
46 Ashtangarin aichayujmi ñaubusha kausungu kallarishka,
k'ipami espiritumunda gajka shamushka.
47 Kallari k'ariga achpamunda rurushkami;
k'ipa k'ariga jawa pachamundami.
48 Kai pachabi kausujkunaga achpan rurashka Adán layami;
jawa pachajkunaga jawa pachamunda Shamuj layagunami.
49 Ima layami achpamunda gaj laya ganchi,
shinaidimi jawa pachamunda Shamuj laya gashun.
50 Wauki paniguna,
kaidami nish nini:
aichash yaurbish Dios mandagushkamunga na waigungachu.
Ismujllaga na ismuna pushtumunga na waigungachu.
51-52 Pish narij yachashkadami yachachun munani.
Tukigunaga na wañushunchu,
ashtangarin ñash ñawi ichki shinabi,
shinaidi shuj tukurij trompeta tukashka uyariki tukiguna shujtijta rurashkami gashun.
Trompeta tukashka uyariki wañushkagunaga na ismuj cuerpon kausachishka ganga.
Ñukuchiga shujtijta rurashkami gashun.
53 Wañusha ismunalla ñukuchij cuerpoga na wañuj na ismujdimi tukunga.
54 Ñukuchij ismujlla cuerpo ña na ismuj tukuki,
shinaidi wañujlla cuerposh ña na wañuj tukukimi Dios escribichishkabi kashna nishkaga chibimi p'aktunga:
“Vincijka wañidami tukuchishtaga.”d
55 “¡Wañi!
kambuj vincinaga ¿maibidi gan?
Kambuj nanachinaga ¿maibidi gan?”e
56 Juchamundami wañiga tujsisha nanachin.
Mandashkamundami juchaga poderdaf charin.
57 Ashtanbish ñukuchij Mandaj Jesucristomunda vincinada ñukuchimu Dios kushkamundaga Paida ʻ¡Diosolopai!
ʼ ninchi.
58 Chimunda,
ñukaj k'uyashka wauki paniguna,
jinchi jinchi,
pish na kuyuchibuj jinchi shayaribanguichi.
Mandaj Jesusbuj ruranadaga yalli alli rurasha katigunguichilla.
Kanguna Mandaj Jesuskun igulda ruragushka na yanga gashkadaga yachanguichimi.