K'uyiga yalli gashkamunda
13
1 Ñuka,
gentegunakish angelgunakish shimibi parlashash k'uyida na charishaga jirrubi takuki ch'ilin nij shina na gashaga platillobi takuki ch'ilin nij shinallami gaimu.
2 Dios nishkada parlashash,
pi na yachushkada intindishash,
tuki yachanada yachuj gashash,
urkugunada shujtijmu churangaj manchanaidi crij gashash,
k'uyida na charishaga imash na ganichu.
3 Ñuka imalla charishkada na charijkunamu tukida kushash shinaidi ñukaj cuerpodadi rupachichun kushash,
k'uyida na charishaga imakish na valinichu.
4 K'uyiga na ratu p'iñarinchu,
tukin allida rurunmi,
shujbujta na munanchu,
jatun tukush na parlanchu,
jatun gashkada na yuyachinchu;
5 k'uyiga ima na allida na ruranchu,
na paibujllamu mashkanchu,
imallamundash na ñash p'iñarinchu,
llakichikish kungarinmi,
6 na kabishkada rurujkunanga na kushiyanchu,
ashtan kabishkanmi kushiyan.
7 K'uyiga tuki llakida apan,
tuki crinadash alli crin,
tukida shuyan,
tukida aguantanmi.
8 Dios nishkada parlanash tukuringami,
shujtij shimibi parlanash upayangami,
imada yachanash tukuringami;
shinash k'uyiga naidi chingaringachu.
9 Yachanadash ashalladami yachanchi,
Dios nishkadash ashalla yachushkadami parlanchi.
10 Tukimunda yalli alli allichishka shamukiga ashalla yachashkaga tukuringami.
11 Ñuka marashaga mara laya parluj,
yuyarij shinaidi imadash kaida chaida rurash nij gagani;
ashtan jatun tukushaga marasha ima laya gashkadaga tukidami sakigani.
12 Kununga espejobi ansalla rikuj shinami rikunchi.
Shinash shuj p'unllaga ima laya gashkada ch'imbapura rikunukushun.
Kununga ashalladami rijsini;
shinash ima layami ñukada Dios rijsin,
shinaidimi ñukash illijta rijsisha.
13 Kununga kai kinsaga:
crinash,
shuyanash,
k'uyish gagungallami.
Kai kinsamunda ashtan yalliga k'uyimi.