Espíritu kumbidashkagunamunda
12
1 Wauki paniguna,
kanguna ruri pudinada Espíritu kumbidashkagunamundami alli yachachunmi munani.
2 Kanguna narij crijkuna gashaga upa dioskunamu maidash gachun pushashka katijkuna gashkadaga yachanguichimi.
3 Kununga alli yachichi:
Maijinsh Diosbuj Espiritun gajka,
“Jesusga ima llakish tukushkanmu,”
nishaga na rimangachu.
Shinaidi Diosbuj Espiritun gajllami,
“Jesusga Mandajmi,”
ninga.
4 Shinakiga tuki laya kumbidanagunami tiyan;
shinash chigunadaga shuj Espiritullami kun.
5 Tuki laya sirvinagunami tiyan;
shinash shuj Mandujllami rurachin.
6 Shinaidi tuki laya ruranagunabiga shuj Diosllami tukigunada tukibi rurachin.
7 Tukigunabuj alli gachunmi Diosga Espíritu rikuchishkada shuj shujmu kun.
8 Chi Espiritulladimi shujkunamunga alli yuyigunan parlanada,
kutin shujkunamunga alli yachushkan parlanada kun.
9 Shujkunaga chi Espiritullamundadimi alli crina yuyida,
kutin shujkunaga ungushkagunada alliyachina kumbidashkada japin.
10 Shujkunamunga pi na ruri pudishkagunada rurachun,
shujkunamunga Dios ima nishkada parlachun,
shujkunamunga maijinbuj espirituguna gashkada rijsichun,
shujkunamunga shuj shimigunabi parlachun,
shinaidi shujkunamunga chi shimigunada shujkunamu intindichichunmi kun.
11 Kai tuki rurashkagunadaga chi shujlla Espiritulladimi pai kungaj munushkada rakisha shujmu shujmu kun.
Tukiguna shuj cuerpo shinalla gashkamunda
12 Gentej cuerpo tauga partigunada charishash shujllami;
shinaidimi Cristoda crijkunaga Cristoj cuerpo shina shujlla tukun.
13 Tuki israel gashash,
na israel gashash,
watushka laya gashash,
na watushka laya gashash shuj cuerpo shinalla gangujka chi Espiritullandi bautizashka ganchi.
Shinaidi chi Espiritulladadi tukiguna ubiachun kuga.
14 Shuj cuerpoga na shuj partilla ganchu,
ashtangarin tauga partigunanmi rurashka gan.
15 Chakiga,
“Na makishkamundaga na cuerpoj ganichu,”
nishamash cuerpoj ganadaga na sakingachu.
16 Rinrinbish,
“Na ñawi gashkamunda na cuerpoj ganichu,”
nishamash cuerpoj ganadaga na sakingachu.
17 Tuki cuerpo ñawi gashkakiga na uyi pudinchimuchuga.
Tuki cuerpo rinrin gashkakish imadash na mut'ki pudinchimuchuga.
18 Shinushami Diosga tuki cuerpoj partigunadaga maibi alli ganada rikusha churuga.
19 Tukiguna shuj partilla gakiga cuerpoga ¿maibishi ganmuga?
20 Ashtan tauga partiguna gashash,
cuerpoga shujllami.
21 Ñawiga makidaga,
“Na ministinichu,”
ningujka na pudinchu.
Umash chakigunada,
“Na ministinichu,”
ningujka na pudinchu.
22 Ashtangarin cuerpo partibiga ima ruri pudinash illuj layagunami ashtan ministirin.
23 Yangalla partidaga ashtan yalli k'uilladi churarinchi.
Pinganai rikurina partidash ama rikurichunga ashtanmi yalli churarinchi.
24 Ashtanbish cuerpobi alli rikurij partigunabiga ima churanada na churachi tukunchichu.
Dioslladi ñukuchij cuerpobiga alli rurusha,
yangalla partigunada yalli valichishka.
25 Shinakiga cuerpo na partirishalla kaishuj chaishujkun ayudanukuchunmi shina rurashka.
26 Cuerpobi shuj parti llakida apakiga shujkunash paigun llakida apanmi;
shinaidi maijin parti alli nishka tukukiga tukigunami paigun kushiyan.
27 Shinaki,
kangunaga Cristoj cuerpo gashkamundaga tukigunami chi cuerpoj partimi ganguichi.
28 Diosga tandanukushka crijkunabiga:
kallarimunga agllush kachushkagunada,
ishkibiga Dios nishkada parlujkunada,
kinsabiga yachachijkunada,
chi k'ipaga pi na ruri pudishkada rurujkunada,
ungushkagunada alliyachijkunada,
ayudajkunada,
pushujkunada shinaidi shujtij shimigunada parlujkunadashmi churaga.
29 ¿Tukichu agllasha kachushkaguna?
¿Tukichu Diosbuj nishkada parlajkuna?
na gashaga ¿tukichu yachachijkuna?
Pi na ruri pudinadash ¿tukichu ruran?
30 ¿Tukichu ungushkagunada alliyachi pudinada charinguna?
¿Tukichu shujtij shimigunada parlunguna?
¿Shujtij shimigunabi parlushkagunada tukichu intindichinguna?
31 Shinaki,
Espíritu tuki kumbidashkada yalli alligunada japingaj ashtan munichi.
Ñukaga yalli alli ñandami yachachisha.