11
1 Ima laya Cristoda katiguni,
kangunash ñuka kausashkada rikusha katichi.
Crijkunaj tandanukibi ima laya ganamunda
2 Ñukada na kungarishkamunda shinaidi tuki ñuka yachachishka shina kanguna katigushkamundaga ʻAlliminguichiʼ ninimi.
3 Kununga kaidami yachachun nini:
Cristoga tuki k'arigunaj umami,
kusash warmij umami shinaidi Diosbish Cristoj umami gan.
4 Maijin k'arish umada t'iungurisha Diosta mañagusha na gashaga Dios nishkada parlagushaga paibuj uma shina gajtami na valichin.
5 Shinaidi maijin warmish umada na t'iungurisha Diosta mañagusha na gashaga Dios nishkada parlagushaga paibuj kusadami na valichin.
Juakchada illijta rutushka shinami gan.
6 Shuj warmi na t'iungurishaga ashtan juakchada rutuchichun.
Juakchada p'itichishka na gashaga illujta rutuchishka pinganai ganakiga t'iungurichunri.
7 K'ariga Diosmu rijchaj shinaidi Dios ima laya gashkada rikuchij gashkamundaga paibuj umadaga na t'iungurina gan.
Kutin warmiga kusabuj alli gashkadami rikuchin.
8 K'aridaga na warmimunda llujshichishkachu,
ashtanbish warmidami k'arimunda llujshichishka.
9 Shinaidi k'aridaga na warmi ministishkamundaga rurugachu,
ashtanbish warmidaga k'ari ministishkamundami ruruga.
10 Chimunda angelgunamundash warmiga kusada kazuj gashkada rikuchingujka t'iungurinami gan.
11 Shinash Manduj Diosbuj gashaga k'arish warmi illujka shinaidi warmish,
k'ari illujka na ganchu.
12 Warmiga k'arimunda rurashka gashash,
k'arish warmimundami wacharin;
ashtan kai tukigunaga Diosmundami shamun.
13 Warmi na t'iungurishalla Diosta mañanaga alli na alli gashkada kangunalladi yuyarichi.
14 Genteguna ima laya kausachun Dios kushkaga ¿k'arish juakchada iñachun sakinaga pinganai ganchu?
15 Kutin warmiga juakchada iñachun sakinaga ashtan allimi.
Juakchadaga umada t'iungurij shina gachunmi Diosga kushka.
16 Kaigunamunda maijinsh rimanukusha nishaga yuyarichi.
Ñukuchish Diosbuj tandanukushka crijkunash,
shina rurujkunaga na ganchichu.
Crijkunaj tandanukibi ch'ikanyarishcagunamunda
17 Kaigunada nisha katishkanga kangunaj tandanukigunada ʻAllimi rurashkanguichiʼ ningujka na pudinichu,
ashtan allida ruranadaga na allidami rurashkanguichi.
18 Kallarimunga kashna Diosta yuyaringu tandanukushaga ʻCh'ikanyarinukugunʼ nijtami uyagani.
¡Ashadaga crinimi!
19 Kangunapuramunda ch'ikanyarishaga ʻDiosbuj gashkada rikuchingumi shina ruranchiʼ yuyanguichichari.a
20 Chimunda,
kanguna Manduj Jesús wañushkada yuyarisha mikungaj tandanukushkaga ña na chibuj gashkachu.
21 Ashtanbish tukigunan mikungu kikinbuj mikunadaga ñaubushadi mikunguna,
chaishujkunaga yarijin sakirin,
kutin maijingunaga shingayanguna.
22 Shina mikungaj ubiungajka ¿nachu kikin wasida charinguichiri?
¿Ima nishadi Diosbuj tandanukushka crijkunada na valichisha,
imada na charijkunadash pinganachichinguichi?
¿Imada nisha?
¿ʻ¡Alligunami gan!
ʼ nishachu?
¡Chimadaga na!
Manduj Jesús wañushkada yuyarisha mikunamunda
23 Ima laya ñukamu Manduj Jesús yachachishkadadimi kangunamush yachachigani.
Mandaj Jesusga Paida japichina tutaidimi tandada japisha,
24 Diosta ʻDiosolopaiʼ nishka k'ipa chaubishaga,
“Kaimi Ñukaj cuerpo kangunamunda kushka.
Ñukada yuyarisha kashna rurunguichi,”
niga.
25 Shinalladi mikushka k'ipa,
copada japishaga,
“Kai vino copaga Ñukaj yaurmi.
Kaiyunmi mushuj yuyida p'aktachinada p'aktachini.
Mashna kutin kaida ubiushaga Ñukada yuyarisha kashna rurunguichi,”
niga.
26 Shinusha,
Manduj Jesús shamungagama mashna kutin kai tandada mikusha kai vinoda ubiushaga Pai wañushkada yachi chayachinguichi.
Manduj Jesusbuj cuerpoda yaurda alli valichinamunda
27 Shinaki,
maijinsh na valichishash Manduj Jesusbuj tandada mikujka shinaidi copamunda ubiujka,
juchada rurasha Manduj Jesusbuj cuerpoda yaurdash na alli ruranga.
28 Shinushaga maijinsh tandada narij mikushaidi,
copamundash narij ubiushaidi,
kikinmunda ima laya gashkada alli yuyaringuichi.
29 Maijinsh,
Manduj Jesusbuj cuerpo imaj gashkada na yachushalla mikuj ubiujka kikinlladi llakichishka gangumi mikun,
ubian.
30 Chimundami kangunapurabiga taugaguna ungushka,
ima jursa illujkuna,
shinaidi shujkunaga ña wañushkami.
31 Ñukuchilladadi alli yuyarikiga Manduj Diosga na llakichingachu.
32 Pai ñukuchida alli na alli gashkada rikusha llakichishaga Diosta na kazujkunan ama igulda llakimu kachungumi yachachin.
33 Shinakiga ñukaj wauki paniguna,
mikungu tandanukushaga kaishujkun chaishujkun shuyanukichi.
34 Kangunaj tandanukiguna ama llakichishka tukuchunga maijinsh yarijachijllagunaga wasillabidi mikuchun.
Chaishuj tapushkagunamundaga kangunada rikungu rishami imadash nisha.