10
1 Wauki paniguna,
israelguna kishpichishka gachun shungundijta munushkallamundami Diosta mañagunilla.
2 Paiguna Diosbujta rurungu munushkadaga ʻAllimigunʼ ni pudinimi;
shinash paiguna rurushkaga kabishkadadi yachushkamundaga na ganchu.
3 Dioslla ima juchachinash illujta rurashkadaga na yachush nisha,
shinaidi kikin rurushkagunallan Paiyun alli tukush nishami,
juchachina illuj tukuchun Dios yachachishkadaga na kazushkagunachu.
4 Mandashkagunada illujta p'aktachijka Cristomi gan,
Paiga tuki crijkunada ima juchachinash illujta ruraga.
5 Mandashkagunada p'aktachishalla ima juchash illuj tukunamundaga Moisesga kaidami escribiga:
“Maijinsh mandushkabi nishkagunada p'aktachijka chigunamundami kausanga.”a
6 Crishkallamunda Dios ima juchachinash illuj tukunamundagarin kaidami nin:
“Kambuj shungubi,
‘¿Jawa pachamunga pidij ichiyangari?’
nisha ama yuyanguichu.”
(Shina nigushaga Cristoda jawamunda uriyachingu rishka shinami nin).
7 Na gashaga,
“ ‘¿Pidij jatundi ut'kumunga uriyangari?’
nishash ama nichu,”
ninmi.
(Shina nigushaga wañushkagunapuramunda Cristoda ichiyachiguj shinami nin.)b
8 Shinadijka ¿imadadi nin?
“Diosbuj Shimiga kambuj kuchubi,
kambuj shimibi shinaidi kambuj shungubimi gan,”
ninmi.
c Ñukuchi parlagushka kai alli crina shimiga kaimigun:
9 Kambuj shimin,
“Jesusga ñukada Mandujmi,”
nisha wañushkagunapuramunda Dios Paida jatarichishkada kambuj shungun crishaga,
kishpichishkami gangui.
10 Ima juchachinash illuj tukungujka shungunmi crinagun,
kishpichishka gangujka kikinbuj shiminmi ʻCrinimiʼ ninagun.
11 Dios escribichishkabiga,
“Mashnalla Paibi yuyida churajka pinganaibiga naidi sakichishka gangachu,”
d ninmi.
12 Israelgunash na israelgunash shina layagunaidimi gan.
Chi Mandujlladi tukigunada Manduj gashami Paida mañujkunamunga milgalladadi kunadami charin.
13 Shinami,
“Tuki mashnalla Mandujbuj shutibi mañujtaga kishpichishkami ganga,”
e nin.
14 Shinakiga,
Paida narij crishaga ¿ima layadi mañungagunari?
Paimunda parlushkada narij uyushaidijka ¿ima layadi cringagunari?
Paimunda parluj pish na tiyakiga ¿ima layadi uyungagunari?
15 Na kachukiga ¿ima layadi parlungagunari?
Dios escribichishkabi nishka shinaga,
“¡Alli parluda apamujkunaj chakigunaga manchanaidi k'uillami!”f
16 Shinash Alli Shimidaga na tukigunachu kazugaguna.
Isaiasga,
“Mandaj ¿ñukuchi parlashkadaga pidi crishkari?”
g ninmi.
17 Shina gakiga crinaga parlushkada uyukimi shamun;
chi uyashkaga Cristomunda parlashkami gan.
18 Ñuka kaida tapuni:
parlushkadaga ¿naidijchu uyushkagunanga?
¡Ari,
uyugagunadimi!
Dios escribichishkabiga,
“Chigunaj parlarishkagunaga tuki kai pachabimi uyarishka,
shinaidi paigunaj shimiguna kai pacha tukuri pushtugunamumi chayashka,”
h ninmi.
19 Kaidashmi tapuni:
¿israelgunaga naidijchu yachi tukushkagunanga?
Kallarimumi Moisés escribishkabiga,
“Munachingajmi nash Ñukajkunan shinaidi imadash na yachujkunan kangunada p'iñachisha,”
i ninmi.
20 Chi k'ipa,
Isaiasgarin na manchushalla kashnami nishka,
“Nash mashkujkunami Ñukada japigaguna,
Ñukamunda nash tapujkunamumi rikurigani.”j
21 Shinash Israel pueblomundaga paiga,
“Ñukada na kazuj shinaidi jinchi tukujkunan alli tukungaj tuki p'unllami makida rikuchiguganilla,”
k ninmi.