Diosga Pai munushkagunada agllan
9
1 Criston gashkamundami kabishkada parlani,
na llagmanichu.
Diosbuj Espíritu pushaki shungubidi yuyachishkamundash kabishka gashkada yachanimi.
2 Manchanaidi llakirishami p'unllandijta ñuka shunguga nanachigunlla.
3 Ñukaj waukigunamunda ñukajti llaktallamundagunaj allibuj gakiga ñukalladi Cristomunda laduyachishka ʻImash tukushkanmuʼ nishka gangau munanimuchari.
4 Paigunaga israelgunami.
Dios Paibuj wawagunadi tukuchun japishkagunami gan;
Paibuj k'uilla gashkada,
ari ninukushkagunadash,
mandashkagunadash,
ima laya Diosta adoranadash,
Dios ʻKushamiʼ nishkagunadash paigunamumi kushkaga.
5 Rijsirishkaidi ñauba taitagunamunda shamujkunami gan,
shinaidi Cristoga aicha tukushaga paigunapurabimi wachariga;
imalla tiyashkadash Pailladimi manduj Dios gan;
ima urash na tukuringagama ʻAlliʼ nishka gachun.
Shina gachun.
6 Kununga shinakiga ʻDios nishkaga na p'aktushkachuʼ nishaga na ninichu;
ashtangarin Israelbuj wawagunaj wawagunaga na tukiguna israelgunajtika ganchu.
7 Shinaidi Abrahambuj wawagunaj wawaguna gashkallamundaga na tukiguna paibujti wawaguna ganchu,
ashtanbish Diosmi,
“Kambuj wawagunadijka Isaacmundami shamunga,”
a niga.
8 Kaida rikusha yuyarikiga,
aichallamunda wawagunaga Diosbuj wawaguna na ganchu,
ashtangarin Dios ʻKushamiʼ nishkamunda shamuj wawagunallami Paibujti wawagunadi tukunguna.
9 Diosga Abraham-mu ʻKushamiʼ nishkaga kaimi gan:
“Shamuj wata kunun shina p'unllagunalladi shamushami.
Chigama Saraga shuj churidami charinga.”b
10 Shinash na kaillachugun,
Rebecabuj ishki churigunaga chi taitamundalladimi gaga;
ñukuchij ñauba taita Isaacbujmiga.
11-12 Chi churiguna narij wacharisha shinaidi allidash na allidash narij rurujllabidimi Diosga Pai agllungu munushkaga p'aktushka chibi gaguchunlla Rebecadaga,
“Ñauba churiga k'ipa churidami sirvinga,”
c niga.
Na paiguna imalla rurashkamundachu,
ashtangarin Diosti kayashkamunda shina nishkaga.
13 Dios escribichishkabi nishka shinaga,
“Jacobdami k'uyagani,
ashtanbish Esaúdaga p'iñaganimi,”
d niga.
14 ¿Imada ni pudinchi?
¿Nash kabishkadachu Diosga ruruj gangari?
¡Na shinachugun!
15 Diosga Moisestaga,
“Ñukaga llakibi gajta k'uyusha nisha k'uyushallami;
maijinmunda llakirisha nishash llakirishallami,”
e niga.
16 Shina gakiga,
na maijinsh munashkamundachu,
imalladash rurushkamundachu Diosga llakin,
ashtangarin Pai k'uyashkallamundami llakin.
17 Dios escribichishkabiga Egiptoda mandaj Faraonmu ninmi,
“Yallidijka,
Ñuka tukida ruri pudishkada rikuchingaj shinaidi kai illujta pachabi Ñuka shutiga yachi chayachishka gachunmi kandaga jatun mandajta rurugani.”f
18 Shinakiga Dios maijindami llakingu munan,
chidami llakin;
shinaidi maijindami shunguda llumiyachingu munun,
chidami llumiyachin.g
19 Shina gakiga ñukadaga,
“Paibuj munidaga ¿pidij jarki pudingari?
Shina gakidijka ¿imashadi juchachin?”
nisha tapungu munanguimuchari.
20 Riki,
kanga Diosta shina tapungaujka ¿pidi ganguiri?
¿Achpamunda mangada rurujtaga mangaga,
“¿Imashadi ñukadaga shinada rurugangui?”
ningachu?
21 Mangada rurujka achpamunda pai munushkada ruranaga ¿nachu kabin?
Chillamundadimi shuj mangadaga allibujkish,
shujtaga imallabujkish charingaj ruri pudin.
22 Diosga shina layaidi rurusha Pai ruri Pudij gashkadash p'iñarishkadash rikuchish nishash,
Pai llakichisha tukuchishtanalla gajkunada na ratu p'iñarishalla gushtulla shuyaga.
23 Pai yallimanaidi k'uilla gashkada ñukuchibi rikuchingaujmi,
llakingu rurushkagunamu shina ruraga;
Pai chigunada shina k'uillada rurungu ñaubamundadi yuyashkaga.
24 Shinakiga ñukuchidaga israelgunapurallamundaga na kayagachu;
ashtanbish na israelgunapuramundashmi kayaga.
25 Oseas librobi nishka shinaga,
“Nash Ñukajkunadami,
‘Ñukajkunalla’ nisha;
Shinaidi nash k'uyashkadami ‘Ñuka k'uyashkalla’ nisha.h
26 Maibimi paigunada,
‘Na Ñukajkunachu ganguichi,’
nigani chi pushtullabidimi,
‘Kausuj Diosbuji wawaguna’ nishka gangaguna.”j
27 Isaiasga israelgunamundaga,
“Israelbuj wawagunaj wawagunaga jatun yaku kuchabi tiyaj achpa shina taugalladijkuna gakish p'ichillagunami kishpichishka gangaguna.
28 Mandajka kai pachabi Pai imalla nishkada ñallami illujta p'aktachinga,”
k nishkami.
29 Shinaidi Isaías ñaubamu nishka shinaga,
“Tukida Manduj jatun Dios ñukuchimu wawagunaj wawagunada na sakishkakiga
Sodoma pueblo shinami ganchimu,
Gomorra layashmi rikurinchimuga.”ml
30 ¿Imada nishun kaimunda?
Na israelgunaga jucha illuj ganada na mashkushash ima juchachinash illujmi tukuga;
Diosta crishkamundami shina tukushkaguna.
31 Ashtanbish israelgunagarin mandashkabi nishkada rurashkan ima juchachinash illuj ganada mashkashash na japigagunachu.
32 ¿Imasha na japigaguna?
Crishkamamundaga na gagachu,
ashtangarin rurushkagunallan japisha nishkamundami;
trankarina rumibi trankarisha urmugaguna.
33 Kashnami Dios escribichishkabiga nigun,
“Rikichi,
Sionbigan trankarina rumida,
urmachichij rukudi rumidami churani,
shinaidi maijinsh Paibi yuyida churajka pinganaibiga naidi sakichishka gangachu.”o