Jesucristomundami Dioskun alli tukushkanchi
5
1 Paida crishkamunda Diosga ñukuchida ima juchachinash illuj shinada ñami japiga;
shina gakiga ñukuchida Mandaj Jesucristomundami Dioskun alli tukushka kushi kausanchi.
2 Shinushaga Paimundami crishkallamunda kununga Dios k'uyushkamu waigui pudishkanchi,
shinami Pai k'uyashkabi gagunchilla.
Dios k'uilla gashka shina gangu shuyagushami manchanaidi kushiyanchi.a
3 Na kaillashchu,
ashtangarin llakigunada apashkamundash kushiyanchi,
chi llakigunami na shaikurishalla jinchi katijkunada rurashkadash yachanchi.
4 Shina jinchi katishkanmi Dios valichishkagunadi gashun;
chi valichishkanmi shuyana yuyilla gashun.
5 Kai shuyagushkaga na pinganaibi sakingachu.
Ñukuchimu kushka Diosbuj Espiritumundami Diosga Paibuj k'uyida ñukuchij shungubi jundachij shina tallishka.
6 Cristoga ñukuchilladi naidi kishpiringu pudibuj gakimi,
Pai wañuna p'unlla p'aktuki juchayujkunamunda wañuga.
7 Kabishkada ruruj gentej randi wañungajka shujmallachari wañush ninmu.
Shina gakish allida rurujmundaga shujmallash wañungu na mancharinmushchari.
8 Ashtanbish kaibimi Diosga ñukuchida k'uyuj gashkada rikuchin:
ima ura chairijtij juchayujkuna gakimi Cristoga ñukuchimunda wañuga.
9 Kununga shinakiga,
Cristo yaurda jichashkan Dios ima juchachinash illujta rurashka k'ipadijkarin Dios p'iñarisha llakichinamundaga Paimi ñukuchida kishpichinga.
10 Diosga chairitij Paida p'iñajkuna gakish,
Paibuj Churi wañushkan Paigun ñukuchi alli tukuchunmi shina ruraga;
shina gakidijkarin Paigun ña alli tukushka gashkamundaga Pai kausuj gakidimi kishpichishka gashun.
11 Na kaillashchu,
ashtangarin ñukuchij Manduj Jesucristomundami Dioskun alli tukusha Diosbi manchanaidi kushiyanchi.
Adanmundash Cristomundash
12 Shinushaga shuj k'arillamundami kai pachabiga juchaga waiguga,
chi juchallamundadimi wañish waiguga;
shinusha tukiguna juchada rurushkamundaga wañiga tukigunamumi chayaga.
13 Moisés mandashkaguna narij tiyajllabidimi,
juchadaga kai pachabi ña ruragaguna;
shinash mandashka na tiyakiga jucha rurushkadash imash na nishkami gan.
14 Shina gakish,
Adanbuj kausimunda kallarisha Moisesgamaga wañiga mandagugallami.
Dios mandushkada Adán p'akishka shina na p'akishash paiguna juchada rurushkamundaga wañugagunami.
Paiga shamungu Gajta rikuchijmiga.b
15 Shinash Adán jucha rurushkan ñukuchimu Dios kumbidashkanga na ch'imbapuribujmi;
shuj k'arilla juchada rurushkamundami taugalladijkuna wañuga.
Ashtanbish Dios kumbidashka alligunadaga shujlla k'ari Jesucristomundami na kuna gakish kushka;
chiga taugalladijkunabujka ashtandi yalli allimi gan.
16 Shinaidi Dios kumbidashkaga chi k'ari juchada rurushka shinaga na ganchu.
Kabishkada nikiga shuj juchallamundami Dios juchachisha llakichinaga shamuga.
Shina gakish Dios kumbidashkagarin taugalladi juchagunamundami ima juchachinash illujta rurungu shamushka.
17 Shuj k'arilla juchada rurashkamunda wañi mandagun;
shina gakidijka ashtandi yallishmi Dios manchanaidi k'uyasha alligunada kusha ima juchachinash illujmada shina japishkagunagarin,
kausibiga shujlla k'ari Jesucristomundami manduj shina kausangaguna.
18 Shinushaga ima layami shujlla juchada rurashkamunda tukigunada llakichina tukuga,
shinaidi shuj kabishkallada rurushkamundami tukiguna ima juchachina illuj tukusha kausida japinaga tiyan.
19 Shinaidi ima layami shuj k'ari na kazushkamunda taugalladijkuna juchayuj tukuga,
shina layaidimi shuj k'ari kazushkamundami taugalladijkuna Dioskun alli tukungaguna.
20 Jucha rurashkaguna ashtan mirarichunmi mandashkadaga churaga.
Jucha ashtan mirarikiga Diosga Pai k'uyasha kushka alligunadaga ashtallandijmi mirachiga.
21 Shinushaga ima layami juchaga wañimu pushangaj manduga,
shina layaidimi Dios k'uyashkaga mandagun Paigun alli tukujkunada rurusha ñukuchida Mandaj Jesucristomunda na tukurij kausida kungaj.