ROMANOS
Romanosbi kallari parluguna
Pi escribiga: Kai cartadaga Saulo shuti Pablomi Jesusta crij Roma pueblobi kausajkunamu kachashka (Ro 1.6-7).
Ima uradi escribiga: Jesucristo wacharishka k'ipa pichka chunga kanchis (57) wata shinabimi escribishka yuyachin.
Pabloga Cilicia llakta Tarso pueblomundamiga (Hch 21.39), shinaidi Jerusalenbi Gamaliel yachachishkada yallida yachaj fariseomiga (Hch 22.3). Pabloga na israelgunamu Alli Shimida parlachun kachushkamiga (Gl 1.16).
Kai cartabiga Jesús wañushkamunda ñukuchida Dios ima juchachinash illujta rurashkadami rikuchin. Jesusga ñukuchi alli kausachun munusha ayudajmi. Tuki yachanagunamunda ashallami kaibi tiyan: tukiguna jucha mandushka kausagunchi (3.9-20), Jesucristoda crijkunadaga Dios juchachinash illujta japisha kishpichin (4.1-25), Jesús ñukuchi juchayujkunamunda wañuga (5.1-11), Diosbuj Espíritu ñukuchi kabishkada rurachun ayudan (8.1-17), Diosbuj k'uyimundaga pish nalladi ñukuchida karuyachi pudingachu (8.28-39), ima laya ñukuchi kausanadash (12.1-21).