Pablo parlachun Agripa sakishkamunda
26
1 Chimunda Agripaga Pabloda,
“Kan kikinllamundadi parlachun sakinchi,”
shina nikimi yanga juchachishkada rikuchingu munusha Pabloga tukiguna upayachun makida alsusha kashna ningu kallariga,
2 “Jatun manduj Agripalla,
ñukada israelguna juchachigushkamunda kambuj ñaubuki parlachun sakishkamundami kushiyachishka gani.
3 Israelgunapurash ima laya ruruj imamunda rimanukujta kanlladi alli rijsij gashkamundami ashtan kushilladi gani.
Chimunda ñuka nishkada na p'iñarishalla uyabachun mañani.”
Narij crij gasha Pablo ima laya gashkamunda
4 “Ñukaj llaktabish Jerusalén pueblobish uchillamunda pacha ñukuchipurabi ñuka ima shina kausushkada tuki israelgunami alli yachunguna.
5 Israelgunamunda yallida p'aktachichisha nij fariseo nishkagunamunda ñuka uchillamunda pacha p'aktachij gashkada israelgunaga rijsingunami.
Ñukamunda maijin parlangu munashaga parlachunlla.
6 Ñukaga ʻÑukuchij ñauba taitagunamu Dios ʻKushamiʼ nishkadaga kungamiʼ nisha chapagushkallamundami kaibi juchachishka shuyaguni.
7 Ñukuchij chunga ishki (12) tribugunaga tuki Pai nishkada p'aktachun chapashami Diosta ʻAlliminguiʼ nisha tuti p'unlla rurunguna.
Ñukadash chi ʻKushaʼ nishkada crishkallamundami israelguna juchachinguna,
jatun manduj Agripa.
8 ¿Imasha kangunaga ʻWañushkagunada Dios kausachingamiʼ nishkada na cringuichi?”
Crijkunada Pablo llakichij gashkamunda
9 “Sarunga ñukaidimi ʻNazaretmunda Jesusbuj shutida jarkasha imadash rurana ganiʼ nisha yuyagani.
10 Shinushami Jerusalenbiga shinada rurugani.
Manduj curagunada permisoda mañusha Dios linshuyachishka taugagunada carcelbi churugani.
Paigunada wañuchikish ‘Allimi gan’ niguganimi.
11 Paiguna Jesusta na valichisha rimachun nishami tauga kutin Diosmunda yachana tuki wasigunabi paigunada japisha takugani.
Manchanai p'iñusha karu pueblogunadash risha katik'ichusha llakichijmi gagani.”
Jesusta crij tukushkada Pablo parlashkamunda
12 “Llakichina yuyin gashami manduj curaguna permisoda kusha kachakish Damasco pueblomu rigani.
13 Ñanda rigukimi chaubi p'unlla jawa pachamunda indidash yalli p'alaniguj ñuka muyundiki rijkunaj muyundikish p'alanijta rikugani,
jatun manduj Agripa.
14 Tukiguna pambamu urmuganchi.
Chibimi hebreo shimibi,
‘Saulo,
Saulo ¿imamundadi katik'ichungui?
Ñukada katik'ichushaga akuja laya jatun kaspibi jaitusha chugrij shinami kanlladadi na allida ruragungui,’
nijta uyugani.
15 ‘Manduj ¿pidij gangui?’
nisha tapukimi Mandujka,
‘Ñukaga kan katik'ichushka Jesuslladimi gani.
16 Shinushaga jatarisha shayari.
Ñukajllada rurachunmi kandaga churani.
Kunun ima tukushkada rikushkadash k'ipalla ñuka ima rurujta rikushash parlachunmi kambuj ñaubuki rikurishkani.
17 Israelgunamundash na israelgunamundash kanda kacharichisha na israelgunamu kunun kandaga kachani
18 ama tutabi shinalla purisha paigunaj ñawida paskuj shina p'unlla layada rikuchun Satanasbuj podermunda llujshisha Diosta katichun.
Ñukada crikimi Diosga juchagunadash perdonanga.
Shinami Pai linshuyachishkagunamu ʻKushamiʼ nishkadash japingaguna,’
niga.”
Diosta kazushkada Pablo parlashkamunda
19 “Shinushami sueñobi laya jawa pachamunda rikushkadaga kazugani,
jatun manduj Agripa.
20 Damasco pueblobi parli kallarisha Jerusalenbish Judea kuchu tuki llaktagunabish na israelgunamush ʻJuchagunada sakisha Diosmu vueltarisha Paida kazusha juchagunada sakishkada alligunada rurashkagunan rikuchinguichiʼ nigani.
21 Chillamundami Diosbuj wasibi ñukada japisha israelgunaga wañuchingu yuyarinukushkaguna.
22 Shinash kunungama Dios ñukada rikugukimi uchillagunamush jatungunamush Diosmunda parlusha alli katishkani.
Ñukaga imadash mirachishaga na nishkanichu,
ashtangarin Dios nishkada parlujkuna Moisesbish ʻKashnami tukungaʼ nisha parlushkaidami nigani.
23 Paigunaga ʻCristoga llakichishka gasha wañushkagunaj chaubimunda ñaubusha kausarisha israelgunamush na israelgunamush p'unllayachij shina kishpichinada ningamiʼ nigaguna.
Ñukaga chidami nisha puriguni,”
niga.
Agripa crichun Pablo munushkamunda
24 Shina nisha Pablo nikimi Festoga,
“¡Yuyi illuj tukushkangui,
Pablo!
¡Yalli yachuj tukushami locomadi gangui!”
nisha kapariga.
25 Shina kaparikimi Pabloga,
“Na locochuni,
alli manduj Festo,
ashtan ñuka nishkaga na llullashkachu,
kabishkami gan.
26 Kaibi tiyaj jatun manduj Agripash tukidami yachun.
Shinushami paibuj ñaubuki imadash na pakushalla nini.
Paiga tuki kaigunadash yachashkadaga ñukaga allimi yachani.
a Kai nishkaga mai karu pakalla pushtumabish na tukushkachu.
27 Jatun manduj Agripa,
¿Dios nishkada parlujkuna nishkada cringuichu?
Kan crishkada ñukaga yachanimi,”
niki,
28 Agripaga,
“¿Ashallada parlashachu crij tukuchun munangui?”
niga.
29 Shina nikimi Pabloga,
“Ashamunda na gashaga mirgamundash na kan jatun mandujlla ashtangarin tuki kaibi uyujkunash ñuka laya crij gachunmi Diosta mañani,
ashtan ñuka laya cadenan watushka gachunga na munanichu,”
niga.
30 Chi k'ipaga jatun mandujkish mandujkish Berenicendij chibi tuki tiyajkunandij shayarisha
31 chi ukumunda llujshishami,
“Kai k'aridaga wañuchinash carcelbish churanallash na kabinchu.
Ima millidaga na rurushkachu,”
nisha paigunapuralla ninukugaguna.
32 Agripaga Festoda,
“Pailladi ʻCesarbuj ñaubukimi juchachishkamunda parlasha niniʼ nisha na nishkakiga paida kachari pudinchimumiga,”
niga.