Felixbuj ñaubuki Pablo parlashkamunda
24
1 Pichka p'unlla k'ipami jatun manduj cura Ananiasga yuyijkunan abogado Tertulonbish Cesarea pueblomu chayugaguna.
Paigunaga gobernadorbuj ñaubuki Pabloda juchachingumi riga.
2 Pabloda Felixbuj ñaubujmu pushamukimi paida juchachingu Tertuloga chi mandujmu kashna nisha kallariga,
“Kan alli yachuj gashkamundami kai llaktabi alligunada rurushkangui.
Kanmundami piyunbish na takanukusha k'uilla kausagunchi.
3 Kaida japishami maibi gashash p'unllandi ʻDiosolopaiʼ ninchi,
alli manduj Felix.
4 Chimundami ama ashtandadi kainangu ñukuchi ima nishkada ashawaida uyabachun mañani.
5 Kai Pablomi unguida yayuj shina tuki kai pachabi kausuj israelpuragunada jatarichisha purij gashkada yachashkanchi.
Paimi Nazaretmunda Jesusta katijkunadash pushuj gan.
6 Diosbuj wasida mapayachij laya rurusha munushkamundami prezusha ñukuchij leybi mandushka shina tapungu kallariganchi.
7 Manduj Lisias shamushaga jinchida chutusha ñukuchij makimunda kichushaa
8 maijin paida juchachijkunaga kambuj ñaubujmu richun nisha kachuga.
Ñukuchi juchachigushkaga kabishka gashkada yachungujka kanlladi tapi pudinguimi,”
nikimi,
9 mashnalla chibi gaj israelgunash shinadash juchachisha ʻAri,
shinami ganʼ nigaguna.
10 Pablo rimarichun gobernador señasta rurukimi paiga,
“Tauga watagunada kai llaktada kan alli na alli gashkada juchachij gashkamundami kushilla ñuka ima shina gashkada parlani.
11 Kanlladi tapusha alli yachi pudinguimi.
Ñuka Diosta ʻAlliminguiʼ ningu Jerusalén pueblomu ichiyashkaga chunga ishki (12) p'unllagunallami tukun.
12 Ñukada juchachijkunaga ñukadi Diosbuj wasibi p'iñada rimanukugujtash Diosmunda yachana wasigunabi chi pueblobi maibi gakish bullada rurachun waikada jatarichijtash na japigagunachu.
13 Shinusha kunun ñukada juchachigushkadaga ima laya na rikuchi pudingagunachu.
14 “Ashtan kailladami nisha nini:
Ñuka ñauba taitagunaj Diosta crisha Paibujta rurukimi paigunaga ‘Ñanda katij’ nisha juchachinguna.
Ñukaga tuki imalla Moisés mandushkagunadash Dios nishkada parlujkunadash escribichishkabi crinimi.
15 Alligunash na alligunash wañushka k'ipaga kausarinashkada crisha paiguna layaidi Diosbi yuyida churushami chapani.
16 Shinushami Diosbuj ñaubuki tukigunaj ñaubukish ñukaj yuyigunan linshu gangu p'unllandijta ashtan munani.
17 “Tauga watagunada shuj llaktagunabi purishka k'ipami ñukaj llaktabi na charijkunamu kumbidashkada apangaj Diosmush kungukish Jerusalenmu shamugani.
18-19 Diosbuj ñaubuki alli rikuringaj mandushkabi nishka shina linsharishka k'ipa Diosbuj wasi ukubi purikimi Asia llaktamunda tauga israelguna ñukada japigaguna.
Chibi gashash taugagunada tandachishama bulla rurushamash na puriganichu.
Ñukada imada juchachish nishash paigunami kambuj ñaubuki ña gana gan.
20 Shinakiga Israelgunada Mandujkunapuralla Tandanukushkaj ñaubuki ñuka ima na alli rurushkada japishkakiga kaibi gajkunallash kanmu nichun.
21 Ñuka shuj nishkamundaga paiguna juchachi pudinguna.
Paigunan gasha jinchida kaparisha,
‘Wañushkaguna kausarinada crishkallamundami kangunaj ñaubuki kunun juchachigunguichi,’
nigani,”
niga.
22 Manduj Felixga Ñan ima layashkada alli yachuj gashami,
“Kununga kanda imamunda juchachishkada rikuchingu parlashkada sakishunchi.
Manduj Lisias shamukimi kanguna ima juchachigushkada alli yachusha ñuka imaidash nisha,”
sakisha
23 Felixga soldadogunada mandujta ʻAma prezu laya gachun Pabloda kacharishka laya chapangui.
Paibuj rijsishkagunash imada kugukish sakinguillaʼ nisha manduga.
24 Shuj p'unllaguna k'ipaga Felix israelgunamunda paibuj warmi Drusilandij kutin shamushaga Pabloda kayachun kachusha,
Jesucristoda ima laya crinada parlachiga.
25 Pabloga kabishkada ruranada na alli yuyigunada jarkarinada Dios llakichina p'unlla juchachinadash nikimi Felixga mancharisha,
“Kununga rilla.
Kutin parlachun nishaga kayushallami,”
niga.
26 Kacharichun nishkan ʻKuchkida kungamiʼ yuyishami Felixga tauga kutin Pablon parlanukungaj kayachun kachagugalla.
27 Ishki watadami shina katiga.
Chi k'ipa Felix mandashkamunda llujshikimi Porcio Festo nishka waiguga.
Felixga israelgunaj ñaubuki alli rikuringu nishami Pabloda prezu sakisha llujshiga.