Pablo Jerusalenmu rishkamunda
21
1 Paigunada sakishka k'ipaga barcobi sikusha Cos islamu risha kayundij p'unllaga Rodas islamu chimundaga Pátara pueblomu chayuganchi.
2 Patarabiga Fenicia llaktamu rij barcoda japishami riganchi.
3 Chipre islada rikusha lluki ladumu sakisha Siria llaktagama chayuganchi.
Chi barcoga Tiro pueblobi aparisha rigushkada sakina gakimi chimu waiguganchi.
4 Chibi gaj yachagujkunan tupanukusha kanchis p'unllada paigunan sakiriganchi.
Chibimi paigunaga Diosbuj Espíritu nishka layaidi Pabloda ama Jerusalén pueblomu ichiyachun nigaguna.
5 Kanchis p'unlla k'ipaga chimunda llujshiganchi.
Tuki yachagujkuna warmindij maragunandij chi pueblomunda llujshisha jatun yaku manyabi kungurisha Diosta mañuganchi.
6 Paigunada ʻShuj p'unllagamachiʼ nishka k'ipa barcobi sikusha rikiga wasimu kutin rigaguna.
7 Tiro pueblomunda barcobi risha Tolemaida pueblomu chayusha wauki panigunan tupanukusha saludasha paigunan shuj p'unllada kainuganchi.
8 Kayundij p'unlla chimunda llujshisha Cesarea pueblomu chayushaga Alli Shimida parluj Felipej wasibi sakiriganchi.
Paiga crijkunada ayudachun nisha agllushka kanchispuramundamiga.
9 Felipega Dios nishkada parluj na kazarashka chusku ushigunadami chariga.
10 Tauga p'unllagunada chibi gaki Dios nishkada parluj Agabomi Judea llaktamunda chayamuga.
11 Paiga ñukuchimu kuchuyashami Pabloj chumbida japisha Agaboga makidash chakidash watarishaga,
“Diosbuj Espirituga,
‘Kai chumbiyujtaga Jerusalenbi gaj israelguna kashna watusha na israelgunamumi kunga,’
ninmi,”
niga.
12 Kaida uyushami ñukuchish Cesareabi kausujkunash Pabloda ʻAma Jerusalenmu ribaichuʼ nisha mañaki,
13 Pabloga,
“¿Imashti shina wakusha ñukada llakichinguichi?
Ñukaga watushkalla gana gani,
ashtan Jerusalenbiga Manduj Jesusbuj shutimunda wañunallashmi gani,”
niga.
14 Na jarki pudishaga,
“Manduj munashkada rurachun,”
nisha sakiganchi.
15 Chi k'ipa tukida parijashaga Jerusalenmumi riganchi.
16 Cesareamunda shuj yachagujkunan rikimi Chipre islamunda crij Mnasonbuj wasimu ñukuchida pushusha rigaguna.
Paiga uni yachagujmiga.
Paimi ñukuchimu pozadada kuga.
Pablo maillarichun nishkamunda
17 Jerusalenmu chayukiga wauki paniguna kushilladi ñukuchida japigaguna.
18 Kayundij p'unllaga Pabloga Jacobojmu ñukuchin riga.
Tuki yuyijkunash chibi tiyajta rikushaga
19 Pabloga saludashka k'ipaga pai Diosbujta ruraki na israelgunamu Dios tuki ima rurushkagunada shuj shujlla yachi chayachiga.
20 Shina nijta uyushami Diostaga ʻAlliminguiʼ nigaguna.
Shinaidi Pablodaga,
“Wauki,
riki.
Waranga waranga israelgunami Jesustaga crishka.
Tukigunami ʻMandashkada kazunaminchiʼ ninguna.
21 Shinaidi paigunamuga ʻPabloga karu llaktabi kausuj israelgunamugaa ʻMoisés mandushkada ama kazusha kangunaj k'ari maragunadash circuncisionda na rurachinachunguichi.
Israelguna ruranadash na ruranachunguichiʼ nisha yachachinmiʼ nisha shujkuna rimashkaguna.
22 Kan shamushkada yachushaga taugalladijkuna tandanukungaidimi.
¿Imadadi rurashun?
23 Ñukuchi nishkada ruri.
Ñukuchipuramunda chusku k'arigunami ʻDiosbujta rurushaʼ p'aktachingu purigun.
24 Kan pushusha risha paigunan juchagunada maillaringui.
Juakchada rutuchichunbish paigunamunda kanlladi pagui.
Shina rurukimi tuki israelguna ʻKanmunda nishkadaga na shinachushka,
ashtan Moisés mandushkada kazushkanguiʼ ningaguna.
25 Ashtanbish na israel crijkunamunga ñukuchiga ʻRurashkalla dioskunamu ima kushkadash yaurdash sipisha wañuchishka animalbuj aichadash ama mikunguichichu.
Shinaidi piyunbish siririjkunaga ama gaichichuʼ nisha yuyarishkadaga ñami escribisha kachushkanchi,”
niga.
Diosbuj wasibi Pabloda japishkamunda
26 Kayundij p'unlla Pabloga chusku k'arida pushusha risha paigunan juchada maillarishka k'ipaga Diosbuj wasimu waigusha Diosbujta ruragushka ima p'unlla tukurina gashkada ofrendada ima p'unlla kuna gashkadash parlungu waiguga.
27 Kanchis p'unlla ñalla p'aktamukiga Asia llaktamunda israelguna Diosbuj wasibi Pabloda rikusha tukigunada bullada rurungu waikalladi jatarichisha japishami
28 “Israelguna,
ayudichi,”
nisha kaparigaguna.
“Kaimi tuki ladu llaktagunabi Moisés mandashkadash ñukuchij pueblobi kausujkunadash kai Diosbuj wasidash ʻNa allichuʼ nisha yachachisha purin.
Kunungarin kai jucha illij pushtudash mapayachishka laya na kazushami griegogunada waiguchishka.”
29 Chi pueblobi Efesomunda Trofimon purijta rikushami Pablodaga ʻDiosbuj wasimush pushushkamingaʼ yuyisha shina nigaguna.
30 Tuki chi pueblobi kausujkuna p'iñaidi tandanukushaga Pabloda Diosbuj wasibi japisha washamu pambada aisusha llujshichinmi pungudash ichkushtagaguna.
31 Pabloda ña wañuchingu kallariguki Romamunda soldadogunada mandujmu tuki Jerusalenbi kausujkunami p'iñarisha jatarishkada yachi chayachigaguna.
32 Mandujka soldadogunadash paigunaj mandujkunadash tandachisha israelguna shayarishkamu ut'kada riga.
Shina shamugujta rikushami israelgunaga Pabloda takanada sakigaguna.
33 Chimunda chi manduj kuchuyashaga Pabloda japisha ishki cadenan watachun manduga.
Chi k'ipaga,
“¿Pidij gan?
¿Ima na allidadi rurushka?”
nisha tapukimi
34 chibi taugagunapuramunda p'iñarinukusha shujta shujta kaparinukukimi mandujka israelguna yuyashkada na yachi pudisha ʻSoldadoguna kausana wasimu pushusha richiʼ nisha kachuga.
35 Chi wasi gradamu ña chayaki paida manchanai p'iñajkuna katimugukimi soldadogunaga Pabloda wandusha apuga.
36 Chibi gajkuna,
“Pabloda wañuchichi,”
nisha kaparish katigaguna.
Taugagunaj ñaubuki Pablo parlarishkamunda
37 Soldadoguna kausana wasimu waiguchigukimi Pabloga,
“¿Kangun parli pudinichu?”
nisha mandujta tapuki,
chi mandujka,
“¿Griego shimibi rimi pudinguichu?
38 ¿Nachu kanga sarun Egipto llaktamunda shamusha ñukuchida wañuchisha nisha chusku waranga (4.000) na alligunada shitushka pushtubi tandachij gangui?”
nisha tapuga.
39 Shina niki Pabloga,
“Ñukaga Cilicia llaktabi gaj tukiguna ʻAlliʼ nishka Tarso pueblomunda israelmi gani.
Chimunda israelgunamu parlachun sakibai,”
nisha niga.
40 Chi manduj rimarichun sakiki Pabloga gradabi shayarisha upayachun nisha makida alsuga.
Tukiguna upayaki hebreo shimibi kashna niga,