Pablo Efesobi gashkamunda
19
1 Apolos Corinto pueblobi gaki Pabloga urkugunada rigusha Éfeso pueblomu chayuga.
Chibi shuj yachagujkunan tupanukushami,
2 “¿Kanguna crij tukushaga Diosbuj Espirituda japiganguichichu?”
nisha tapuga.
Shina tapukimi paigunaga,
“Diosbuj Espíritu tiyashkada na uyushkanchichu,”
nigaguna.
3 Chimundami Pabloga,
“Shinushaga ¿ima bautismodadi kangunaga japiganguichi?”
nisha tapuki,
paigunaga,
“Juanchuj bautismoda,”
nigaguna.
4 Pabloga paigunadaga,
“Juanchuga juchagunada sakisha Diosmu vueltarijkunada bautizajmiga.
Shinash paiga ‘Ñukaj k'ipa shamujta crichun’ nigami.
K'ipa shamujka Jesusmi,”
niga.
5 Shina nijta uyusha Manduj Jesusbuj shutibimi bautizashka gagaguna.
6 Chimundami Pablo paigunaj jawabi makida churukiga Diosbuj Espíritu shamuki shuj shimigunabi rimarisha Dios yuyi kushkagunada shujkunamush parlugaguna.
7 Paigunaga chunga ishki (12) shina k'arigunamiga.
8 Pabloga kinsa killada Diosmunda yachana wasimu rishami imadash na manchushalla Diosbuj mandana ima laya ganashkada tukigunamu crichingu parlusha puriga.
9 Shinash maijingunaga p'iñasha na crish nishami taugagunaj ñaubuki ʻChi Ñanmundaa parlushkaga na allichuʼ nigaguna.
Chimundami Pabloga yachagujkunada karuyachisha Tirano nishkaj yachachina wasimu pushusha risha p'unllandijta yachachisha katiga.
10 Asia llaktabi tuki kausuj israelgunash na israelgunash Mandujbuj shimida uyachun ishki watada yachachigami.
Esceva curaj churigunamunda
11 Diosga pish na ruri pudishka k'uillagunada Pabloj makin ruruga.
12 Shinushami Pabloj cuerpobi tuparishka pañugunada churanagunadash ungushkagunajmu apusha riki ungushkagunash alliyaga,
yanagunash paigunamunda llujshigaguna.
13 Yanagunada llujshichisha purij israelgunaga Manduj Jesusbuj shutida kayusha shina rurungu munusha yanagunada,
“¡Pablo parlushka Jesusbuj shutibi llujshichi!
ninimi,”
nigaguna.
14 Israelgunapuramunda shuj manduj cura Escevaj kanchis churigunami shina rurush puriga.
15 Shinash shuj p'unlla yanaga,
“Jesusta rijsinimi.
Pablo pi gashkadash yachanimi.
Kangunaga ¿pidij ganguichi?”
niga.
16 Chi yana jundushka k'ariga saltusha paigunada japisha manchanai takusha churanagunadash llikishtaki chugri chugrilladi llatunllaguna chi wasimunda vincisha rigaguna.
17 Éfeso pueblobi kausuj israelgunash na israelgunash kishna tukushkada yachi chayushaga manchanai mancharisha Manduj Jesusta ʻAlli k'uillami ganguiʼ ashtan nigaguna.
18 Tauga crijkuna shamusha paigunalladi tukigunaj ñaubuki sarun ima na alli rurushkada parlugaguna.
19 Tauga yumbugunashmi paigunaj yachana escribishkagunada apamusha tukigunaj ñaubuki rupachisha shitugaguna.
Chi rupachishka escribishkagunada cuenta rurukiga pichka chunga waranga (50.000) kuchkin rurushka kuchkimi valiga.
20 Shina tukushkamundaga Mandujbuj Shimi yachi chayasha mirarisha katiga.
21 Tuki kaiguna tukushka k'ipa Pabloga Jerusalén pueblomu narij rishaidi Macedonia Acaya llaktagunamush ringu munaga.
Shinaidi,
“Jerusalenmu chayushka k'ipash Roma pueblomu rinami gani,”
niguga.
22 Shinushami paida ayudajkunapuramunda Timoteodash Erastodash ishkindijta Macedonia llaktamu kachusha paiga Asia llaktabi shuj p'unllagunan sakiriga.
Efesobi bulla rurashkamunda
23 Chi p'unllagunalladimi chibi kausujkuna Ñanmunda na uyanachisha manchanai bulla rurugaguna.
24 Kuchkida yakuyachisha imadash rurujlla Demetrio nishkamiga.
Paimi Diana diosada yuyarina uchilla wasi shinagunadash ruruj alli k'atuj gaga.
Paiyun rurujkunaga mirga kuchkidami japigaguna.
25 Paibujta rurujkunada pai laya rurujkunadash tandachisha kashna niga,
“Kashna ruranada yachujkuna,
kaigunada rurusha mirga kuchkida japishkada kangunaidi yachunguichimi.
26 Pablo ʻMakillan rurushka dioskunaga na dioschuʼ nisha taugagunamu crichisha purijtash kangunaidi rikunguichimi uyunguichimi.
Kaigunadaga na kai Éfeso pueblollabi nisha purishkachu,
ashtangarin kazi tuki Asia llaktabimi shina nisha purishka.
27 Shina nishkamunda jatun llakimi rikurinmu.
Ñukuchi diosa musrhada ruranadash ʻAllimiʼ ningu sakingachari.
Diana diosada yuyarina wasidash na munangagunachari.
Asia llaktabi kai pachabi tuki kausujkunash paida ʻAlliʼ nij gashash kununga ʻJatun allimi ganguiʼ nisha na ningachu.”
28 Kaida uyushaga taugagunami manchanai p'iñarishaga,
“Kai Éfeso pueblobi kausujkunajka Diana diosami alli gan,”
nisha kaparigaguna.
29 Chimunda tuki chi pueblobi kausujkuna ashtan p'iñanukuj shina tukugaguna.
Shinushami Macedonia llaktamunda Pablon rij Gayoda Aristarcodash waikada japisha tandanukusha imadash rikuna wasimu aisush rigaguna.
30 Pablo chibi gaj taugagunaj ñaubujmu rikurish niki yachagujkunaga na sakigachu.
31 Asia llaktada pushujkunapurabish Pabloj rijsishkaguna mañashami ʻAma chimu waigubanguichuʼ nichun kachugaguna.
32 Chi tandanukushkabi bulla rurashkamunda shujkuna kaida shujkuna chaida kaparigaguna.
Chaubi yalligunagarin imaj tandanukushkadash na yachugagunachu.
33 Shinushami israelgunaga Alejandroda ñaubuki shayarichun t'anguga,
taugagunamunda shujkunaga imamunda pai shina rurashkada parlachun kaparigaguna.
Paiga yanga juchachishkada rikuchish nisha paiguna upayachun makida alsuga.
34 Ashtanbish paish israel gashkada yachi chayashami tukiguna ishki uras shinada,
“¡Ñukuchi kai Éfeso pueblobi kausujkunajka Diana diosami alli gan!”
nisha shuj shimilla laya kaparigugaguna.
35 Chi pueblomunda secretarioga taugagunada upayachi pudishami kashna niga,
“Éfeso pueblobi kausujkuna,
kai jatun alli nishka Diana diosada yuyarina wasidash jawa pachamunda kaillamu paibuj uriyashka musrhadash ñukuchimu mingashkada tuki kai pachabi kausujkunami yachan.
36 Kaidaga maijinbish ʻNa shinachuʼ nisha na ni pudinguichichu.
Upayasha narij alli yuyarishaga imadash na rurunallachunguichi.
37 Kanguna pushamushkagunaga ñukuchij diosada yuyarina wasidash na imash rurushkachu;
ñukuchij diosadash ima millimadaga na nishkagunachu.
38 Demetrioda pai laya rurujkunadash pish p'iñachikiga mandujkunash juezkunash tiyanmi.
Ima ninada charishash chibimi ninukungu ri pudinguna.
39 Kanguna imada juchachish nikish mandushkagunada katij tandanukushkabimi yuyarinukuna ganchi.
40 Kunun p'unlla tukushkamunda ñukuchi bulla rurasha jatarichishkada juchachingaguna.
Shina juchachikiga imamunda kai p'iñarinukuna tukushkada na parli pudinchimu.
Imamunda ninaga illan.”
41 Shina nishka k'ipami tukigunada ʻRichillaʼ nisha kachuga.