Pablo Corintobi gashkamunda
18
1 Chi k'ipami Pabloga Atenas pueblomunda llujshisha Corinto pueblomu risha
2 chibimi Ponto llaktamunda israelita Aquilan tupanukuga.
Roma llaktada jatun mandaj Claudio tuki israelgunada Roma pueblomunda llujshisha richun nishkamunda Aquilaga paibuj warmi Priscilandij Italiamunda chayamushkalla chibi puriga.
Pablo paigunada rikungu rishaga
3 paish puñuna carpada paiguna layaidi ruruj gashami paigunan rurangu sakiriga.
4 Tuki samana p'unllagunabi Pabloga Diosmunda yachana wasibi parlanukushami israelgunadash na israelgunadash yachachisha crichingu munaga.
5 Silas Timoteon Macedonia llaktamunda chayamuki Pabloga Diosbuj Shimida yachachingullami kallariga.
Shina yachachisha Jesusga Cristomi gashkadaga israelgunamu rikuchiga.
6 Pai yachachishkada na valichisha israelgunaga rimungu kallariga.
Chimundami Pabloga paibuj churanada chaspisha paiguna na uyanachishkamunda p'iñarisha,
“Kangunaj juchamunda chingarishaga kangunalladadimi juchachina ganguichi;
ñukadaga mana.
Kununmunda ichimuga na israelgunamumi yachachingu rini,”
niga.
7 Pablo Diosmunda yachana wasimunda llujshisha Diosta ʻAlliminguiʼ nij kuchullabi kausaj Ticio Justojmu riga.
8 Diosmunda yachana wasibi pushuj Crisposh paibuj familiandijmi Mandajta crigaguna.
Tauga corintogunash paida uyusha crishami bautizi tukugaguna.
9 Shuj tuta Pablomu sueñobi laya Mandajka,
“Na mancharishalla,
ama upayashalla Diosbuj Shimida parlush katilla.
10 Ñuka kangun gashkamundaga pish kanda takush nishash imadash na ruri pudingachu.
Kai pueblobiga tauga Ñukajkunadami charini,”
niga.
11 Shinushami Pabloga shuj wata chaubida Diosbuj Shimida yachachisha sakiriga.
12 Shinash Acaya llaktabi Galión mandagukimi israelgunaga shujlla tukusha Pabloda p'iñasha mandujkunaj ñaubujmu pushusha rishaga
13 “Kai Pablomi tukiguna mandushkagunamunda shuj laya Diosta yuyarichun munasha yuyachigun,”
rimagaguna.
14 Pablo parlangu kallarigukimi Galionga israelgunada kashna niga,
“Uyichi,
israelguna.
Pai ima na allidash na gashaga millidash ruruj gashkakiga kanguna nishkada uyanimumiga.
15 Paibuj nishkagunada shuj shutigunadash yachachisha,
kangunamu kikingunaj mandushkabi laya na rurashkakiga kangunaidi paidaga imadash rurichi.
Ñukaga ima rikunadash na charinichu.”
16 Shina nishka k'ipaga paibuj ñaubujmunda kachuga.
17 Chimunda rigushaga Diosmunda yachana wasida pushaj Sóstenes nishkada tukigunaga japishami chi ñaubujllabidi takagaguna.
Shina takakish Galionga na rikuj shina imadash na nigachu.
Pablo Antioquiamu kutin rishkamunda
18 Pabloga tauga p'unllagunada Corinto pueblobi sakirishka k'ipami wauki panigunada ʻShuj p'unllagamachiʼ nisha Aquilan Priscilandij barcobi sikusha Siria llaktamu ringajmi Cencrea pueblomunda narij llujshishaidi Diosbujta rurasha p'aktachishkada rikuchingaj juakchada illijta rutuchiga.
19 Éfeso pueblomu chayushami Pabloga Aquilada Prisciladash sakisha Diosmunda yachana wasimu risha israelgunan yuyachingu parlanukuga.
20 Chimundami paigunaga ʻAsha p'unllagunan kaibi sakiribaiʼ nisha mañaki paiga ʻNa p'aktanichuʼ niga.
21 Llujshigushaga,
“Dios munukiga kutin kangunada rikungu shamushami,”
nishka k'ipaga barcobi sikusha Éfeso pueblomunda riga.
22 Cesarea pueblomu chayushaga Jerusalén pueblomu ichiyasha chi iglillada saludaga.
Chi k'ipaga Antioquía pueblomumi uriyaga.
23 Asha p'unllagunada chibi sakirishka k'ipami Galacia Frigia llaktagunabish kutin rikungu rishaga ashtan tuki crijkunamu alli katina yuyida kuga.
Apolos Efesobi parlashkamunda
24 Chi p'unllagunami israelgunapura crij,
Alejandría pueblobi wacharishka Apolosga Éfeso pueblomu chayuga.
Paiga alli yachajmi Dios escribichishkagunadash alli alli intindijmiga.
25 Paida Manduj Ñanmunda yachachiki tuki shungun parluga.
Bautizaj Juanchu bautismollada rijsij gashash Jesusmunda alli yachachiga.
26 Apolosbish Diosmunda yachana wasibi na manchushalla tukimu rimaringu kallariki Aquilash Priscilash uyushaga wasimu kayusha Diosbuj Ñan ashtan ima laya gashkada alli yachachigaguna.
27 Acaya llaktamu Apolos rish nikimi Éfeso pueblobi kausuj wauki paniguna ʻRinaga allimiʼ nisha shuj cartada rurusha alli japichun kachugaguna.
Acayamu Apolos chayushaga Dios alli kushkamunda crijkunada ashtan ayudaga.
28 Tukigunaj ñaubuki israelgunada k'uillada parlusha Diosbuj Shimimunda Jesusga Cristo gashkada rikuchiki pish na imada ni pudigagunachu.