Pablo Timoteoda ʻJakuʼ nishkamunda
16
1 Pabloga Derbe puebloda risha Listra pueblomu chayusha yachaguj Timoteon tupanukuga.
Paibuj mamaga israelgunapura Jesusta crij warmimiga.
Taitaga griegomiga.
2 Timoteodaga Listra Iconio pueblogunabi tiyaj wauki panigunaga ʻAllimiʼ nigaguna.
3 Pabloga Timoteoda pushusha ringu munusha Timoteoj taita griego gashkada tukiguna yachashkamundami chibi kausaj israelguna ama rimachun nisha Timoteoda circuncisionda rurachiga.
4 Paiguna chayushka pueblogunabi crijkunamu Jerusalén pueblobi Jesusbuj agllushkaguna yuyijkunash kazuchun yuyanukushkada kusha katigaguna.
5 Chimundami iglillaguna crinabi jinchiyachishka gasha shujkunash criki p'unllandij mirarigaguna.
Pablo sueño layada rikushkamunda
6 Diosbuj Espíritu Asia llaktabi Alli Shimida parlachun na sakikiga Frigia Galacia llaktagunada rigushami
7 Misia lindigama chayusha Bitinia llaktamu waigungu munaki shinaidi Jesusbuj Espíritu na sakikimi
8 Misia llaktada shujlla rigusha Troas pueblomu rigaguna.
9 Chibimi Pabloga shuj tuta sueñobi shinalla Macedonia llaktamunda k'ari shayarisha,
“Macedoniamu shamusha ayudabai,”
nigujta rikuga.
10 Shina sueñobi layalla rikushka k'ipaga Dioslladi chi llaktabi Alli Shimida parlachun kayashkada yachi chayanmi Macedoniamu ringu parijaganchi.
Pablon Silaskun Filiposbi gashkamunda
11 Troas pueblomunda barcobi sikusha Samotracia islamu dirichu rishami kayundij p'unllaga Neápolis pueblomu chayuganchi.
12 Chimundaga Macedonia llaktabi pushuj pueblo Filipos romanoguna japishkamu chayuganchi.
Chibimi shuj p'unllagunada puriganchi.
13 Shuj samana p'unlla chi pueblo washamu llujshisha jatiyakumu chayushaga kaibimi israelguna Diosta mañana pushtushkada yuyisha tiyarisha tandanukushka warmigunamu parlungu kallariganchi.
14 Tiatira pueblomunda shamusha k'uilla papa sisa laya morado linsogunada k'atuj Lidiash chibimiga.
Kai warmiga Diosta ʻAlliminguiʼ nij gasha Pablo nishkada alli uyagukimi paibuj shunguda paskuj shina Mandaj ruraki Pablo nishkada alli japiga.
15 Chi warmi paibuj familiandij bautizarishka k'ipaga,
“Kangunaga ñuka Mandajta criki alli katij gashkada yachushaga jakuchi,
ñukaj wasibi sakiringuichi,”
mañusha uyi na uyilladi ñukuchida pushush riga.
16 Shuj p'unlla Diosta mañana pushtumu rigushami ima tukunada yachaj yana katishka solteran tupanukuganchi.
Paiga paida mandujkuna randishka gashami ima tukunagunada nisha milga kuchkida japishash paigunallamumi kuj gaga.
17 Chi solterami ñukuchida Pablodash,
“¡Kai k'arigunaga jawa pachamunda Jatun Mandaj Diosta sirvijkunami.
Shinushami kishpichina ñanmunda kangunamush nigunguna!”
nisha jinchida kaparisha katiga.
18 Ña tauga p'unllagunada shina kaparisha purijllabimi Pabloga p'iñaidi paida rikusha chi solterabi tiyaj yanada,
“Jesucristobuj shutibimi paimunda llujshichun mandani,”
ninmi yanaga solteramunda llujshisha riga.
19 Solterada mandujkuna ʻKununga kuchkida ¿ima layadi japishun?
ʼ nishami Pabloda Silastash japisha lasamu pushusha chi llaktada mandujkunaj ñaubujmu pushush rishaga
20 mandujkunajmu kuchuyachisha,
“Kai israelguna ñukuchij pueblobi bullada rurusha puringuna.
21 Ñukuchi romanoguna gashkamunda paigunaj yachachishka costumbregunada japingu rurungu na kabinchichu.”
22 Chibi gaj taugagunaga paigunada llakichingu kuchuyaki mandujkunaga ʻChuranada llujshichisha takichiʼ nisha nigaguna.
23 Azilgun manchanai dalishka k'ipaga carcelbi churashami carcelda chapujta ʻYuyin chapunguiʼ nisha mandagaguna.
24 Shina mandushkada uyushaga uku sikimu pushusha ut'kushka kaspigunabi chakida kanichisha churuga.
25 Ña chaubi tuta tukukimi Pablon Silaskun Diosta mañusha cantasha tiyaki shuj prezugunash uyaki
26 ñash achpa ch'ujchuki cárcel patagunash kuyurinmi punguguna paskarisha tuki prezugunada watashka cadenagunash kachachiriga.
27 Carcelda chapuj rijcharisha tuki punguguna paskarishkada rikushaga prezuguna mitikusha rishkada yuyushkamunda paibuj espadada llujshichisha pailladi wañungu kallarigukimi
28 Pabloga,
“¡Ama imadash rurichu!
¡Tukimi kaibi ganchi!”
nisha kapariga.
29 Shinaga carcelda chapujka ninada mañusha ut'kada waigusha manchin ch'ujchurisha Pabloj Silasbuj chaki kuchubi kungurisha kumuriga.
30 Chi ukumunda llujshichishka k'ipaga,
“Hijo taitaguna,
kishpichishka gangujka ¿imadadi rurana gani?”
nisha tapuga.
31 Paigunaga,
“Manduj Jesusta cri.
Shinamunda kan kishpichishka ganguimi,
shinalladi kambuj wasibi gajkunandi,”
niga.
32 Chi k'ipami paimush tuki paibuj wasibi tiyajkunamush Mandajbuj Shimida parlaga.
33 Chi tutaidi carcelda chapujka dalisha chugrichishkagunada maillunmi tuki paibuj familiandij bautizariga.
34 Paibuj wasimu pushusha mikunada karusha tuki familiandij Diosbuj Shimida uyusha crishkamunda kushillami tiyagaguna.
35 P'unllayakiga mandujkunaga guardagunada,
“Pabloda Silastash kacharichun ninmi,”
nisha carcelda chapujbujmu nichun kachuga.
36 Carcelda chapujka Pabloda kashna niga,
“Mandujkunaga kanguna kacharishka gachun nisha ñukamu nichun kachuga.
Ña llujshi pudinguichi.
Na manchushalla richilla.”
37 Pabloga guardagunada kashna niga,
“Ñukuchi romanoguna gakish imadash narij tapushaidimi chibi gajkunaj ñaubuki takusha carcelbi churugaguna.
Kununga ¿shina rurushka k'ipachu pakalla kacharingu mununguna?
Paigunaidi llujshichingu shamuchun mana rishunchu.”
38 Guardaguna shina nishkada mandujkunamu nikimi romanoguna gashkada yachusha manchanaidi mancharigaguna.
39 Shinushami Pabloj Silasbuj kuchumu mandujkunadi risha ʻNa allida rurushkamunda perdonabaiʼ nisha llujshichishka k'ipa ʻKai pueblomunda ribaichilladiʼ nigaguna.
40 Carcelmunda llujshishaga Pablo Silasbish Lidiaj wasimu risha wauki panigunan tandanukusha ʻÑaubujmu katinguichiʼ nishka k'ipaga chi pueblomunda llujshisha rigaguna.