Iconiobi gashkamunda
14
1 Pablo,
Bernaben Iconio pueblobi gasha israelgunaj Diosmunda yachana wasimu waigusha Diosbuj Shimida alli parlukimi taugalladij israelgunash na israelgunash crigaguna.
2 Ashtan na crish nij israelgunaga ʻCrijkunaga na allichuʼ nisha yuyarichunmi na israelgunamu milli yuyigunada kusha p'iñachigaguna.
3 Chimunda Pablo Bernabendij unida chibi sakirisha Mandujbuj shimida tuki shungun imadash na mancharishalla parlugaguna.
Mandajka pish na ruri pudishkagunada pish na rikuchishkagunadash paigunamu rurachun kushami Paibuj kushka alligunada parlashkadaga kabishka gashkada rikuchiguga.
4 Shinushami chi pueblobi kausujkuna chaubirisha shujkunaga israelgunaj parti shujkunaga Jesusbuj agllashkagunaj parti gagaguna.
5 Chimundami israelguna na israelgunash mandujkunan paigunada llakichingu shinalladi rumigunan pigungu ninukuga.
6 Pablo Bernabendij chida yachi chayushaga Licaonia llaktabi tiyaj Listra Derbe pueblogunamu chi llakta muyundijkunamush rigallagunami.
7 Chigunabish Alli Shimida parlush katishami purigaguna.
Listrabi Pabloda rumin pigushkamunda
8 Listra pueblobimi wacharishkamunda pacha nadij purij suchuga tiyaga.
9 Pablo rimarigujta uyushaga chi suchu tuki shungumunda alliyanada crigujta Pabloga rikuriasha
10 jinchida kaparisha,
“¡Jatari!
¡Kambuj chakida alli churusha shayari!”
ninmi,
suchuga saltusha shayarisha puringu kallariga.
11 Pablo shina rurujta rikushami chibi gajkunaga Licaonia shimibi,
“¡Ñukuchimu dioskuna ñukuchi laya tukusha uriyamushkami!”
nisha kaparingu kallarigaguna.
12 Bernabedaga ʻPaiga ñukuchij dios Jupitermiʼ shinaidi Pablodash parluj gashkamunda ʻPaiga ñukuchij dios Mercuriomiʼ nigaguna.
13 Kai pueblomu waigunabi dios Jupiterda ʻAlliminguiʼ nina wasimi tiyaga.
Chibi sirvij curami k'ari wagragunada tuki laya sisagunan rurashka coronagunadash punguguna ñaubujmu apamuga.
Paiga tukigunan Pablomu Bernabemush wagragunada kusha wañuchingu munugaguna.
14 Bernabega Pablosh ima tukunada ña yachashaga paigunaj churanada llikishaa chi taugagunaj chaubimu waigusha kaparigaguna,
15 “Taitaguna ¿imasha shina rurunguichi?
Ñukuchikish kanguna layalladi gentegunami ganchi.
Ñukuchiga Alli Shimida kusha kangunamu nishaga ʻDiosga jawa pachada,
kai achpada,
jatun yaku kuchada,
tuki chibi imalla tiyajkunadash rurushkami.
Imakish na valijta sakisha chi kausuj Diosmu kuchuyichiʼ ningumi shamuganchi.
16 Ñaubamundadi Diosga tuki llaktamundagunada paiguna munushka shina kausachun sakishash
17 Pai allida rurushkaga Pai pi gashkada rikuchin.
Diosga kangunamu jawa pachamunda tamialladash kachusha tarbushkadash iñachisha mikunadash kushami kangunaj shunguda kushiyachin,”
nigaguna.
18 Kaigunada nigushash diosmu kuj laya wagrada chi taugaguna ama wañuchichun kaziidimi na jarkugaguna.
19 Antioquía Iconio pueblogunamunda israelguna chayamusha taugagunaj yuyida pandachigaguna.
Paigunaga Pabloda rumin pigushaga wañushka gashkada yuyusha pueblomunda aisusha llujshichisha shitugaguna.
20 Yachagujkuna paibuj muyundijta tandanukukimi Pabloga jatarisha kutin chi pueblomu waigusha,
kayundij p'unlla Bernabendij Derbe pueblomu rigaguna.
Antioquiamu kutin rishkamunda
21 Derbebi Alli Shimida parluki taugaguna Diosta crijkuna tukushka k'ipami kutin Listra,
Iconio,
Antioquía pueblogunamush ishkindij shamugaguna.
22 Chi pueblogunabi yachagujkunamu kushilla crisha katichun nisha jinchiyachishami,
“Diosbuj mandanamu waigungujka manchanai llakidami apana ganchi,”
nigaguna.
23 Shinaidi maibi iglilla tiyashkabimi yuyijkunada agllusha na mikusha Diosta mañusha paiguna crishka Mandajmu mingugaguna.
24 Kutin Pisidia llaktada rigushami Panfilia llaktamu chayugaguna.
25 Perge pueblobi Diosbuj Shimida yachi chayachishka k'ipa Atalía pueblomu rigaguna.
26 Chimunda Siriabi gaj Antioquiamu kutin ringu barcobi sikugaguna.
Sarun Antioquiabi crijkuna paigunada Dios chapasha p'aktachichun na kuna gakish Diosbuj k'uyimu mingushkamunda ishkindijka ña tukida tukuchigagunami.
27 Ña Antioquía pueblomu chayushami iglillada tandachisha Dios paigunan gasha tuki rurushkagunadash Paida crichun na israelgunaj yuyida paskashkadash nigaguna.
28 Shinami Pablosh Bernabesh unida yachagujkunan chibi sakirigaguna.