Jacoboda wañuchisha Pedroda carcelbi churashkamunda
12
1 Chi p'unllagunami jatun manduj Herodesga maijin crijkunada katik'ichachichun japiga.
2 Juanchuj wauki Jacobodash espadan wañuchichun kachuga.
3 Shina rurushkamunda israelguna kushiyashkada rikusha Pedrodash japichun kachuga.
Levadura illuj tandada mikuna pishta p'unllagunabimi shina ruruga.
4 Pedroda japimushka k'ipaga Herodesga carcelbi churusha chunga sujta (16) soldadogunada chusku chusku tandanukusha chapachun kachuga.
Pedrodaga Pascua p'unlla k'ipa tukigunaj ñaubuki tapik'ichusha rikuchingumi yuyaga.
5 Shinusha Pedro carcelbi tiyakimi tuki crijkuna paimunda Diosta mañariagaguna.
Pedroda carcelmunda llujshichishkamunda
6 ʻKayaga gentegunaj ñaubukimi rikuchishaʼ nisha Herodes yuyashka tuta Pedroga ishki cadenan watushka ishki soldadogunaj chaubibi puñuga.
Chaishuj soldadogunash cárcel pungubi chapusha shayakimi
7 ñash Mandajbuj ángel rikurisha cárcel ukuda p'unllallada ruruga.
Angelga Pedroda kustisbi tupusha rijchachishaga,
“Ut'kada jatari,”
nin,
Pedroj makimunda cadenaguna paskarisha urmuga.
8 Angelga Pedroda,
“Chumbillirisha kambuj pargatida churiri,”
niga.
Paiga ángel nishkadami ruraga.
“Kambuj jawa churanadash churusha ñukada katimi,”
niga.
9 Ángel ima rurushkada shinadi gashkada na yachushallami sueñobi layalla yuyusha Pedroga katisha riga.
10 Ukumunda pacha llujshingujka ishki pushtubi chapajkunaj kuchuda rishami ñanmu llujshina pueblomu waiguna jirru pungumu chayuki punguga pailladi paskariga.
Llujshisha asha karullada ña rigukimi ñash angelga paillada sakisha riga.
11 Chimunda Pedroga,
“Herodesbuj makimunda israelguna imalla rurush nishkamundash llujshichichun Mandajka Paibuj angelda kachushka.
Kununmi allidijka yuyi japini,”
niga.
12 Shina yuyushami Pedroga Marcos nishka Juanchuj mama Mariaj wasimu riga.
Chibimi taugaguna tandanukusha Diosta mañaguga.
13 Kanllamunda pungu takakimi Rode shuti warmi mara sirvij pi gashkada rikungu riga.
14 Pedro rimarijta rijsisha manchanai kushiyashami punguda paskana randiga ashtan ukumu ut'kada risha,
“Pedromi pungu waigunabi shayan,”
nisha niga.
15 Chida uyushaga,
“¡¿Lokachumadi gangui?!”
nigaguna.
Pai Pedrolladi gashkada nigukimi,
“Nash paichunga;
paibuj angelmishkanga,”
nigaguna.
16 Pedro punguda takusha katigujllabi paiguna paskusha pailladi gashkada rikushaga kushiyasha mancharigaguna.
17 Upayachun nisha Pedroga makin señasta rurushaga Mandajka carcelmunda ima laya llujshichishkada niga.
“Kaidaga Jacobomu wauki panigunamush yachi chayachinguichi,”
nishka k'ipaga llujshisha shuj ladumu riga.
18 Ña p'unllayaki carcelda chapagujkunaga Pedro ima tukushkada tapunukusha kaparinukusha mancharigaguna.
19 Pedroda mashkachun Herodesga kachuga.
Shinash na japishaga Pedroda chapujkunada tapik'ichusha wañuchichun kachuga.
Chi k'ipami Herodesga Judea llaktamunda llujshisha Cesarea pueblomu risha chibi sakiriga.
Herodes wañushkamunda
20 Manduj Herodesga Tiro Sidón pueblogunamundagunanmi manchanai p'iñariga.
Shinusha chimundagunaga shuj yuyilla tukusha paibuj ñaubujmu ringu yuyarishaga mandujbuj wasibi ʻAlliʼ nishka,
sirvichun churashka Blaston alli apanukuj tukushaga Mandajbuj llaktamunda chi puebloguna illujta mikunagunada japijkuna gashkamunda Mandujkun alli tukungumi pailladi mañachun mañugaguna.
21 Herodesga shuj p'unllaj churashami manduj gashkada rikuchij churanada churarisha jatun manduj tiyarinabi tiyarishaga tiyajkunamu rimaringu kallarikimi
22 tandanukushkagunaga,
“¡Chi rimajka na gentechu,
ashtangarin diosmi gan!”
nisha kaparigaguna.
23 Shina kaparigujllabidimi Herodesga Diosta ʻAlliminguiʼ na nishkamunda Manduj kachushka ángel shamusha unguchikimi k'uruguna mikushka wañuga.
24 Shina gakish Diosbuj Shimiga mirarish katisha tuki ladubish yachi chayachishka gaga.
25 Bernabega Saulondij paiguna ruranada tukuchishami Marcos nishka Juanchuda Jerusalén pueblomunda pushusha Antioquía pueblomu kutin rigaguna.