Jesucristoda Saulo crishkamunda
9
1 Sauloga Mandujta crijkunada llakichish nishami ʻPaigunada wañuchishamiʼ nisha puriga.
Chimundami jatun manduj curajmu risha
2 paida ʻPermisoda escribisha kuiʼ nisha mañuga.
Shina mañushaga Damasco pueblobi tandanukusha Diosmunda yachana wasigunamu waigusha Ñanda katijkunadaa k'ari gachun warmi gachunbish Jerusalén pueblomu prezu pushamungu munaga.
3 Damasco pueblomu chayaguki jawa pachamunda shuj luz Sauloj muyundijta ñash p'alaniki
4 Saulo pambamu urmusha shuj shimi,
“Saulo,
Saulo ¿imashti Ñukada katik'ichungui?”
nijta uyusha,
5 “Manduj ¿pidij gangui?”
nisha tapukimi,
chi shimiga,
“Ñukaga kan katik'ichushka Jesuslladimi gani.
6 Jatari,
pueblomu ri.
Chibimi kan imada rurachunbish ninga,”
niga.
7 Rimarijta uyushash pidash na rikushkamundami Saulon rigujkunaga manchanaidi mancharisha imada na nigagunachu.
8 Saulo pambamunda jatarishka k'ipaga ñawida paskushash imadash na rikugachu.
Chimundami makimunda aisusha Damasco pueblomu pushusha rigaguna.
9 Chibimi kinsa p'unllada na rikusha na mikushalla imadash na ubiashalla tiyaga.
10 Damasco pueblollabidimi yachaguj Ananías kausuga.
Mandaj paimu suñubi rikurisha,
“Ananías,”
nikimi,
paiga,
“Kaibimi gani,
Manduj,”
niga.
11 Shina niki Mandajka,
“Jatari,
ʻDirichuʼ nishka ñanmu risha Judasbuj wasibi Tarso pueblomunda Sauloda tapungui.
Paiga Diosta mañagushaga
12 ñami sueñobi kan Ananías nishka paibujmu waigusha kutin rikuchun makida paibuj jawabi churashkada rikuga,”
niga.
13 Shina nijta uyashami Ananiasga kashna niga,
“Manduj,
chi Sauloga Jerusalenbi Kambujlla linshuyachishkagunada p'iñusha manchanai llakichij gashkada taugaguna nijtami uyushkani.
14 Kunungarin manduj curaguna kachushka permisonmi tuki Kambuj shutida kayasha mañujkunada prezusha japingu kaimu shamushka.”
15 Shina nikimi Mandujka kashna niga,
“Ri.
Paidami Ñukamunda na israelgunamu paigunada jatun mandujkunamush israelgunamush yachi chayachichun agllugani.
16 Ñukamunda mashna llakida apana ganadash Ñukalladi rikuchishami.”
17 Shinaki Ananiasga Saulo tiyashka wasimu riga.
Chimu waigusha paibuj makida Sauloj jawabi churushaga,
“Wauki Saulo,
kan ñanda shamuki rikurij Manduj Jesusmi kambuj ñawida rikujta rurachun Diosbuj Espiritush kambi jundashka gachun ñukada kaimu kachuga,”
niga.
18 Shina ninmi Sauloj ñawimunda chaula kara layalla urmuki pai kutin rikuga.
Chimunda jatariki bautizashka gaga.
19 Mikusha jinchi tukushka k'ipa Damasco pueblobi kausuj yachagujkunan shuj p'unllagunada sakiriga.
Damascobi Saulo parlushkamunda
20 Sauloga na shuyashalla Diosmunda yachana wasigunamu risha ʻJesusga Diosbuj Churimi ganʼ nisha parlungu kallariga.
21 Tuki uyujkuna manchanai mancharisha,
“¿Nachu paiga Jerusalenbi Jesusbuj shutida kayasha mañujkunada tukuchingujti katik'ichusha purij gan?
¿Kaimush prezu japisha manduj curagunajmu pushungu shamujlladi gan?”
ninukugaguna.
22 Ashtandi na manchushalla Sauloga ʻJesusmi Cristo ganʼ nisha Damasco pueblobi kausuj israelgunada upayachingamami yalli alli yachachiga.
Sauloda mitikuchishkamunda
23 Tauga p'unllaguna k'ipami Sauloda wañuchingu israelguna yuyarinukushkada
24 pai yachi chayuga.
Paiguna tuti p'unllami wañuchingu nisha chi pueblomunda llujshina pungugunabi chapagaguna.
25 Sauloj yachagujkunaga shuj tuta jatun canastabi churusha chi puebloj pirkamunda uriyachigaguna.
Saulo Jerusalenbi gashkamunda
26 Saulo Jerusalén pueblomu chayushaga Jesusbuj yachagujkunan tandanukungu munaga.
ʻNa Jesusta katijchungaʼ yuyisha tukigunami paida manchuga.
27 Shina manchagukish Bernabemi Sauloda Jesusbuj agllushkagunamunga pushusha rikuchiga.
Paiga ima laya Saulo ñanbi Mandajta rikushkadash Mandaj paimu rimarishkadash ima laya Saulo Damasco pueblobi na manchushalla Jesusbuj shutibi yachachishkadash parluga.
28 Chimundami Sauloga tuki Jerusalenda paigunan purisha na manchushalla Mandujbuj Shimida parlagusha
29 griegobi rimuj israelgunan parlanukusha ch'imbapura rimanukush katiga,
ashtan paigunaga wañuchingu yuyarinukuga.
30 Chaishuj crijkuna chida yachi chayushami Saulodaga Cesarea pueblomu pushush risha chimundaga Tarso pueblomu kachagaguna.
31 Shinushami Judeabi Galileabi Samariabish tuki crijkunaga chi llaktagunabi ña na katik'ichushka gagaguna.
Diosbuj Espíritu ayudaki Mandajta manchusha kausushami crijkuna jinchiyasha ashtan mirariga.
Eneasta alliyachishkamunda
32 Pedroga maida risha parlanukushaga Lida pueblobi linshuyachishkagunajmu riga.
33 Chibimi pusuj watada suchu tukusha k'awitubi sirij Eneas shuti k'arida japiga.
34 Pedroga paida niga,
“Eneas,
Jesucristomi kanda alliyachin.
Jatari.
Kambuj k'awituda pariji.”
Shina ninmi paiga jatariga.
35 Tuki Lidabi Sarón llaktabish kausujkuna jatarijta rikushaga Mandajta crigaguna.
Dorcasta kausachishkamunda
36 Shuj Jesusta katij Tabita nishka warmi Jope pueblobi kausuga.
Paibuj shuti griego shimibiga Dorcas nishkamiga.
Paiga allida rurusha ministijkunamush ayudashami kausaga.
37 Chi p'unllagunami Dorcasga ungusha wañuga.
Paibuj cuerpoda armachishka k'ipaga jawa alto shuj ukubimi churugaguna.
38 Jope puebloga Pedro purishka Lida pueblo kuchullabimiga.
Crijkuna Lida pueblobi purijta yachushami,
“Pedroda,
‘Jope pueblomu ut'kada shamubai,’
ningu richi,”
nisha ishkida kachuga.
39 Pedro paigunan risha chayukiga wañushka sirij ukumumi pushusha riga.
Chibi viudagunaga paibuj muyundijta shayarisha wakusha Dorcas kausagusha rurushka churanagunada rikuchigaguna.
40 Pedro chibi gajkunada tukida llujshichisha kachushaga kungurisha Diosta mañashka k'ipa wañushkada kutin rikushaga,
“Tabita,
¡Jatari!”
nikiga chi warmiga ñawida paskusha Pedroda rikusha tiyariga.
41 Pedroga makimunda jatarichiga.
Chi k'ipaga crijkunada viudagunadash kayusha kausujta rikuchiga.
42 Jope pueblobi tuki kausujkunaga kaida yachi chayaga;
taugagunami Mandajta crigaguna.
43 Pedroga Jope pueblobi animalgunaj karada k'akusha ñutuyachij Simonbuj wasibimi tauga p'unllagunada sakiriga.