Crijkunada Saulo katik'ichushkamunda
8
1 Saulosh chibi gashami ʻIshtikuda wañuchishkaga allimiʼ niguga.
Chi p'unllaidimi Jerusalén pueblobi crijkunada manchanaidi katik'ichungu kallariga.
Chimundami tuki crijkuna Judea Samaria llaktagunamu mitikusha kaida chaida risha chingarigaguna.
Jesús agllushkagunallami Jerusalenbi sakiriga.
2 Dios yuyilla kausuj maijingunallami Ishtikuda llakisha manchanaidi wakusha pambugaguna.
3 Ashtanbish Sauloga tuki crijkunada katik'ichusha chingachish nishami wasindijta waigusha k'arigunadash warmigunadash aisusha risha carcelbi churachun mandaga.
Samariabi Felipe parlushkamunda
4 Jerusalenmunda mitikusha rijkunaga Alli Shimida maida rigushash parlugaguna.
5 Felipesh Samaria llaktabi tiyij pueblomu risha Cristomunda parlaguga.
6 Felipe rimarijta uyushami pi na rikuchishkada rurujta rikushami taugaguna tandanukusha pai nishkada alli uyugaguna.
7 Tauga yana katishkagunada alliyachikimi yanagunash kaparisha llujshiga.
Tauga suchugunash ringugunash alliyachishkami gaga.
8 Chimundami chi pueblobiga manchanai kushiyagaguna.
9 Chi pueblobiga Simón shuti ñauba yumbu gasha jatun yachuj laya tukusha Samariamundagunada manchachisha ʻJatunmi ganiʼ nisha purigujllamiga.
10 Tukiguna uchillagunash jatungunash paida alli uyasha,
“Kai k'arimi,
‘Dios shinalla imadash rurajlla,’ ”
nijkunaga.
11 Unidami yumbu pai yachashkan rurusha manchachiki paida katijkunamiga.
12 Ashtangarin Diosbuj mandanamunda Jesucristoj shutimundash Alli Shimida Felipe nishkada crishaga k'arigunash warmigunash bautizarigaguna.
13 Simonbish crisha bautizarishami Felipeda katish purisha pi na ruri pudishkagunada,
na rikuchishkagunadash rurujta rikusha manchanai manchariga.
14 Jesusbuj agllushkaguna Jerusalenbi gasha Samaria llaktabi kausujkunash Diosbuj Shimida parluki alli japisha crishkada yachushami Pedroda Juanchundij kachugaguna.
15 Paiguna chayushaga Samariamunda crijkuna Diosbuj Espirituda japichun nishami Diosta mañagaguna.
16 Diosbuj Espíritu maijinbujmush narij chayamukiga Manduj Jesusbuj shutibi bautizashka gagagunallami.
17 Shinakimi Pedroga Juanchundij makida paigunaj jawabi churuki Diosbuj Espirituda japigaguna.
18 Jesusbuj agllushkaguna crijkunaj jawabi makida churuki Diosbuj Espirituda japijta rikusha Simonga kuchkida kungu yuyasha
19 kashna niga,
“Ñukamush maijinbuj jawabi makida ñuka churushka gajkuna Diosbuj Espirituda japichun kai poderda kubaichi.”
20 Shina nikimi Pedroga,
“¡Kanga Dios kushkada kuchkin randinada yuyishkamunda kambuj kuchkindij uku pachamu ringuimu!
21 Diosbuj ñaubuki kambuj shungu milli gashkamunda kan na Diosbujta rurangu ñukuchin puri pudinguichu.
22 Kambuj millida ruranada sakisha Mandajta mañi.
Shungubi na alli yuyishkagunada charishkamunda kanda perdonangachari.
23 Kambuj shunguga jayuj laya jucha rurana yuyin prezuda shina charijta rikuni,”
niga.
24 Shina nikimi Simonga,
“Kanguna nishka shina ama ñuka imash tukuchun,
Mandajta mañichi,”
niga.
25 Paigunada Manduj rurushkadash Diosbuj Shimidash parlushka k'ipaga Pedroga Juanchundij Samariabi tiyaj uchilla pueblogunabi Alli Shimida parlush katisha Jerusalenmu kutin rigaguna.
Felipe etiopemu parlushkamunda
26 Mandajbuj angelga Felipeda kashna niga,
“Jatarisha Jerusalén pueblomunda Gaza pueblomu rina ñanda lluki laduda urimu ri.
Chi ñanga shitashka pushtudami pasun.”
27 Felipega jatarin ñanda rigushaga Etiopía llaktamunda eunuconmi tupaga.
Paiga Etiopiada jatun mandaj warmi Candace nishkaj kuchkida tandachisha alli apaj.
Paiga Jerusalenbi Diosta ʻAlliminguiʼ ningu shamushkaga.
28 Etiopiamu kutin rigushami carretabi tiyarisha Dios nishkada parluj Isaías escribishkada liyush katisha riguga.
29 Diosbuj Espíritu Felipeda niga,
“Chi carretamu kuchuyasha paiyun ri.”
30 Felipe ut'kada kuchuyashaga Dios nishkada parlaj Isaías escribishkada pai liyajta uyushami,
“¿Kan liyashkada intindinguichu?”
nisha tapuga.
31 Shina tapukimi paiga,
“Pish na yachachikiga ¿ima layadi intindisha?”
niga.
Felipeda carretamu sikachisha paibuj kuchubi tiyarichun mañuga.
32 Pai liyashkabiga kashna nishkami tiyaga,
“Ovejada wañuchinamu aisushka shinami pushushka riga.
Rutujbuj ñaubuki upalla sirij malta oveja layami Paiga na shimida paskuga.
33 Llakichishka gakish pish na jarkagachu.
ʻPaibuj wawagunaj wawagunaga kausagunmiʼ nishaga ¿pidi parli pudinga?
Paibuj kausish kai pachamunda anchuchishkami.”a
34 Etiopiamunda eunuco Felipeda,
“Dios nishkada parlujka ¿pimundadi kaidaga nishkanga?
¿Paillamundadichu na gashaga shujmundachu nishkanga?
Nibai,”
nisha tapukimi,
35 Felipega pai liyushkamunda intindichingu kallarisha Jesusmunda Alli Shimida parlaga.
36 Ñanda rigusha yaku tiyashkamu chayusha chi eunucoga,
“Riki.
Yaku kaibi tiyanmi.
¿Nachu kaibi bautizashka gaibuj gani?”
niga.
37 Shina niki Felipega,
“Kan tuki shungun crishaga bautizari pudinguimi,”
niki,
“Ari.
Jesucristoga Diosbuj Churishkada crinimi,”
niga.b
38 Carretada shayachichisha ishkindijlladi urikusha yakubi waigusha Felipega paida bautizaga.
39 Yakumunda llujshishka k'ipa Felipeda Mandujbuj Espíritu apuki eunucoga paidaga kutinga na rikugachu.
Shina gakish kushiyasha paibuj ñanda katiga.
40 Felipega Azoto pueblobimi rikuriga.
Shinami Cesarea pueblomu chayungama pueblondijta Alli Shimida parlusha riga.