Kanchis ayudajkunada agllashkamunda
6
1 Chi p'unllagunami agllashkagunadaga griegobi rimujkunaga yachagujkuna mirariki paigunaj viudagunamunga ʻP'unllandi karashkabi na alli chaubisha kunʼ nisha hebreo shimibi parlujkunamunda rimugaguna.
2 Shinaga chunga ishki (12) agllashkagunaga tuki yachagujkunada tandachisha kashna niga,
“Ñukuchiga Diosbuj Shimida parlanada sakisha mikunada karanaga na allishkadami yuyanchi.
3 Shinasha wauki paniguna,
kangunapuramunda alli rijsishka,
alli yachaj,
Diosbuj Espíritu jundashka kanchiskunada agllichi.
Mikunada chaubisha karachun paigunamu mingasha
4 Diosta mañagusha Paibuj shimidash parlusha katigushunllami,”
nigaguna.
5 Tuki crijkuna ʻChi yuyiga allimi ganʼ nisha agllungu kallarishaga Diosbuj Espíritu junda gaj alli crij Ishtikuda shinaidi Felipeda,
Procoroda,
Nicanorda,
Timonda,
Parmenasta,
Antioquía pueblomunda israel tukushka Nicolastashmi agllugaguna.
6 Chi k'ipaga Jesús agllashkagunajmu pushusha riki paigunaga kanchiskunaj jawabi makida churashami Diosta mañugaguna.
7 Diosbuj Shimida parlush katikimi taugaguna Jerusalén pueblobi yachagujkuna tukusha mirariga.
Israelmunda tauga curagunash crishkada kazugaguna.
Ishtikuda mandajkunamu pushashkamunda
8 Ishtikuga Diosbuj tukida rurajllan Paibuj k'uyinbish gashami pish na ruri pudishkagunadash na rikushkagunadash israelgunapurabi rurasha rikuchiga.
9 Cirene shinaidi Alejandría pueblogunamunda Cilicia shinaidi Asia llaktagunamunda israelguna,
Diosmunda yachana (Kacharishkagunaj nishka) wasibi tandanukujkuna jatarisha maijingunaga Ishtikun rimanukungu kallarigaguna.
10 Diosbuj Espíritu alli yachashkada Ishtikumu kusha allida rimachiki paigunaga paiyunga na ch'imbapuri pudigagunachu.
11 Chimundami,
“Moisesta Diostash imakish na valichij shimigunan rimajtami uyaganchi,”
nichunmi shujkunamu kuchkida pakalla kugaguna.
12 Shina llullashami gentegunada,
yuyijkunada,
Moisés mandushkada yachachijkunadash crichigaguna.
Ishtikudaga japisha Israelgunada Mandujkunapura Tandanukushkajmu pushusha rigaguna.
13 Shinaidi ʻLlullunguichiʼ nisha mandajkunamu pushamukimi llullajkunaga,
“Kai Ishtikuga Diosbujlla gaj wasidash Moisés mandushkadash na valichisha rimanadaga na sakijchu.
14 ʻNazaretmunda Jesusga Diosbuj wasida urmachisha Moisés ñukuchimu yachachishkagunadash sakichisha shujtijtami yachachisha tukuchingaʼ nijtami uyaganchi,”
nigagunami.
15 Israelgunada Mandujkunapura tuki Tandanukushkash Ishtikuj ñawida rikushaga angelbuj ñawida rikushka layaidimi rikugaguna.