Pedrosh Juanchush mandujkunaj ñaubuki gashkamunda
4
1 Pedroga Juanchun chibi gajkunamu parlagujllabidimi curagunaga Diosbuj wasida chapujkunada mandujkish saduceogunash chayugaguna.
2 Paigunaga ʻJesús kausarishaga wañushkaguna kausarinadami rikuchigaʼ nisha yachachishkamundami paigunan p'iñarigaguna.
3 Chimunda japisha rishaga tutayagushkamunda kayundijgama carcelbi churugaguna.
4 Shinash paiguna nishkada uyusha taugaguna crisha mirariga.
Pichka waranga (5.000) shinami gaga.
5 Kayundij p'unllaga israelgunada mandujkuna yuyijkuna Moisés mandashkada yachachijkunash Jerusalén pueblobi tandanukuga.
6 Shinaidi jatun manduj cura Anasbish Caifasbish Juanchush Alejandrosh jatun mandaj curaj familiamunda chaishujkunashmi chibi gagaguna.
7 Pedrodash Juanchudash pushusha tukij chaubibi churushami,
“¿Pi manduki pibuj shutibidi kangunaga kaigunada rurunguichi?”
tapungu kallariga.
8 Diosbuj Espíritu jundashka gashami Pedroga kashna niga,
“Israelgunada mandujkuna yuyijkunash,
9 kangunaga shuj ungushkada alliyachijta rikushami ima laya alliyachishkada yachungaj tapunguichi.
10 Kangunash tuki israelgunash yachachunmi kaida ninchi:
Kaibi shayajka Nazaretmunda Jesucristoj shutibimi alliyachishka gaga.
Chi Jesuslladadi kanguna chakatasha wañuchishka k'ipa Diosga kausachiga.
11 Jesusga ‘wasichijkuna na munusha shitushka rumimi,
ashtan kallarimu churana rumimi tukushka.’a
12 Paillamundadi kishpichishkada japinchi.
Jesusbuj shutillabi kishpichina tiyanmi;
shujbuj shutibi kishpichina mana tiyanchu,”
nigami.
13 Pedrosh Juanchush yachana wasimu na rijkuna gashash na manchushalla rimarijta rikushami mandujkunaga mancharisha Jesuskun gashkada cuenta kugaguna.
14 Alliyachishkash paigunan chibi gashkamunda imadash na juchachi pudigagunachu.
15 Chimundami israelgunada mandujkuna tandanukushkamunda paigunada llujshichun mandusha mandujkunapura kaishuj chaishuj parlanukusha sakiriga.
16 “Kai k'arigunadaga ¿imadadi rurashun?
Tuki Jerusalenbi kausujkunaga paiguna alliyachishkada yachunmi.
ʻNa shina rurugagunachuʼ ningujka na ni pudinchichu.
17 Paiguna alliyachishkada shimi shimi ama yachachun ʻKutin Jesusbuj shutida parlukiga llakichishunmiʼ nisha manchachishunchi,”
ninukugaguna.
18 Chimunda kutin ukumu kayusha ʻKutinbujka kununmundaga amalladi Jesusbuj shutida parlusha yachachisha puringuichichuʼ nigaguna.
19 Shina nikimi Pedrosh Juanchush,
“¿Diosbuj ñaubuki alli ruranachu Paida kazuna randiga kangunadachu kazuna alli ganga?
Chidaga kangunalladi yuyarichiri.”
20 “Ñukuchi rikushkada uyushkadash na upalla sakiri pudinchichu,”
nigaguna.
21 Mandujkunaga ʻKanguna kutin shina rurukiga llakichishunmiʼ nisha manchachisha kacharigaguna.
Tukiguna alliyachishkada rikusha Diosta ʻAllimi ganguiʼ nishkamunda paigunada na llakichi pudigagunachu.
22 Pish na alliyachingu pudishka alliyachishka k'ariga chusku chunga (40) yalli watadami chariga.
Crijkuna Diosta mañushkamunda
23 Pedrosh Juanchush kacharikiga paigunan purijkunajmu rishaga manduj curagunash yuyijkunash tuki ima nishkada yachi chayachigaguna.
24 Kaida uyushka k'ipaga tukigunami tandanukusha Diosta,
“Tukida manduj Dios,
Kanmi jawa pachada kai pachada yakudash tuki imalla maibi tiyajkunadash rurushkangui.
25 Kambujta ruraj ñukuchij taita Davidbuj shimimunda Kambuj Espirituda parlachigangui,
Na israelgunaga ‘¿imasha p'iñalla kaparisha tandanukun?
¿Imashti na valij ruranagunada yuyaringuna?
26 Kai pachada jatun mandajkuna llaktagunada mandajkunash tandanukusha takungu yuyasha
Mandujtash Cristodash p'iñanguna.’b
27-28 Kashna nishka shinami Kan agllusha kachashka,
Kambujta ruruj na juchayuj Jesusta p'iñusha na rikunachisha ñaubamundadi Kambuj munushkan ruri pudishkanbish Kan ʻKai tukiguna p'aktungamiʼ nishkada rurangu Herodesga Poncio Pilatondij na israelgunash israelgunash kai pueblobi tandanukuga.
29 Mandaj,
kununga paiguna ʻLlakichishunmiʼ nishkada yuyarisha Kan nishkada rurujkunamu Kambuj shimida ama manchushalla parlachibai.
30 Alliyachingu Kambuj makida chutasha churangui.
Kambuj mandushkada ruruj na juchayuj Jesusbuj shutibi pi na ruri pudinagunadash mancharinagunadash rikuchichun kubai,”
nishami mañugaguna.
31 Diosta mañushka k'ipa chi tandanukushkabi achpa kuyukiga tukiguna Diosbuj Espíritu jundushka gashami na manchushalla Diosbuj Shimidaga tukigunamu parlugaguna.
Ima charishkash tukigunaj gashkamunda
32 Taugaguna gashash tuki crijkuna shuj shungullan shuj yuyillanbish gasha ima charishkadash tukigunamu kunukusha maijinbish ʻKaigunaga ñukajllamiʼ na nijkunachuga.
33 Manduj Jesús ima laya kausarishkadami Pai agllushkagunaga tukigunamu shungumu waigujta parlusha katigaguna.
Shinami tukigunamu Diosga tuki laya alligunada kuga.
34 Shinusha paigunapuramunda imadash ministijka illaga.
Achpada wasida imalla charishkada k'atushash kuchkida apushaga
35 Jesús agllushkagunamu kugaguna.
Paigunami mashna ministishkada maijin ministijmu kugaguna.
36 Chipre islamunda Jozi nishka levitash shinami ruruga.
Paidami Jesús agllushkagunaga Bernabé nisha shutichigaguna.
(Kai shutiga ʻKushiyachijʼ nishkami gan.)
37 Pai charishka achpada k'atushami kuchkidaga Jesús agllushkagunaj makibi kuga.