Pedro suchuda alliyachishkamunda
3
1 Shuj p'unlla tardi kinsa urasta Diosta mañana uras gashkamundaga Diosbuj wasimu Pedroga Juanchundij rigaguna.
2 Wacharishkamunda pacha suchudaga tuki p'unllagunami mashnalla chimu waigujkunada kuchkida mañasha tiyachun Diosbuj wasibi tiyaj K'uilla nishka pungumu shujkuna pushusha rigujllagunaga.
3 Pedro,
Juanchundij Diosbuj wasi ukumu waigujta rikusha suchuga imaidash kumbidachun mañuga.
4 Pedroga Juanchundi paida alli rikusha,
“Ñukuchida riki,”
niga.
5 Suchuga imalladash japinada yuyasha rikuriaga.
6 Ashtan Pedroga,
“Ñukaga kuchkida kuridash na charinichu.
Shinash ñuka charishkaidami kuni.
Nazaretmunda Jesucristoj shutibi jatarisha puri,”
niga.
7 Pedro chi k'arida alli makimunda chutusha jatarichinmi chakiguna chaki mukugunash jinchiyaki
8 ñash jawalla shayarisha puringu kallariga.
Chi k'ipaga Diosta ʻAlliminguiʼ nisha,
saltasha,
paigunada katisha,
Diosbuj wasimu waiguga.
9 Shina Diosta ʻAlliminguiʼ nijta purijtash tukigunami rikuga.
10 K'uilla nishka pungubia kuchkida mañush tiyaj k'arida rijsijkunaga ña purijta rikusha kushilla pachun mancharigaguna.
Salomonbuj Corredorbi Pedro parlushkamunda
11 Alliyachishkaga Pedroda Juanchudash na kachariki tukigunaga Diosbuj wasi Salomonbuj Corredorbi shayajta rikushami manchanaidi mancharisha rikungu ut'kalladi kuchuyagaguna.
12 Pedro chida rikusha kashna niga,
“Israelguna ¿imasha kai tukushkamunda mancharinguichi?
¿Imamunda ñukuchida rikurianguichi?
Kai k'aridaga na ñukuchij rurajkun na ñukuchi Diosta alli katishkamunda alliyashkachu.b
13 Ñukuchij ñauba taitagunaj Abrahambuj Isaacbuj Jacob-buj Diosmi Paibujta ruruj Jesús k'uilla nishka gachun kachaga.
Kangunalladimi Jesustaga mandajkunajmu pushuganguichi.
Pilato Paida kacharisha nikish kangunaga na sakiganguichichu.
14 Jucha Illij,
kabishkada Ruruj Jesusta kacharichun nina randiga wañuchijta kacharichun mañaganguichi.
15 Kausida Kujtami wañuchichiganguichi,
ashtan Diosga wañushkagunapuramunda Paida kausachigami.
Chida rikujkunami ganchi.
16 Chi Jesuslladimi Paibuj shutida crishkamunda kanguna rikushka rijsishka suchudaga jinchiyachishka.
Jesús crina yuyida kuki crishkamundami kangunaj ñaubuki linshu alliyashka shayan.
17 “Kununga waukiguna,
kangunash kangunaj llaktada mandajkunash na yachashalla rurashkada yachanimi.
18 Shinakish Diosga kai laya Paibuj nishkada tuki parlujkunabuj nishkabi Cristoda llakichinada parlashkadaga p'aktachishka.
19 Shinusha juchagunada sakisha Dios kangunaj juchada p'ichachun Paimu vueltichi Mandujmunda kushiyana p'unllaguna shamuchunbish
20 kangunamu agllashka Cristoda Jesucristolladijta kachachunbish.
21 Ñaubamundadi Diosga ʻTukida mushujyachishamiʼ nisha Pai nishkada parluj linshuyachishkagunamu parlachiga.
Mushujyachingama Jesús jawa pachabi gana ministirinlladimi.
22 Ñukuchij ñauba taitagunadami Moisesga kaida nishkaga,
‘Kangunada Mandaj Diosga ñukada layaidimi kangunapuramunda Dios nishkada parlujta agllunga.
Pai tuki ima nishkada kazunguichi.
23 Maijin kai Dios nishkada parlujta na kazujka Diosbujkunamunda llujshichishtashkaminga.’
24 “Samuelmunda kallarisha Dios nishkada tuki parlujkunashmi kai p'unllaguna chayamunada parluga.
25 Dios nishkada parlajkunamu Dios ʻP'aktachishamiʼ nisha nichishkada kangunaj ñauba taitagunamush ari ninukushkadash japinguichi.
Shinushami Diosga Abrahamda,
‘Kambuj wawagunaj wawagunamunda tuki kai pachabi kausujkuna kushiyachishkash alligunada japishkash ganga,’
nishkami.
26 Diosga Paibujta Rurujta jatarichishaga kallaribi kangunajmundi alligunada kuchunmi milli rurushkagunamundash anchuchichun kachuga,”
nisha parlaga.