Diosbuj Espíritu shamushkamunda
2
1 Pentecostés nishka pishta chayukiga tuki crijkunami shuj pushtullabi tandanukusha tiyaga.
2 Ñash jawa pachamunda manchanai waira wakashka laya,
paiguna tiyashka wasi illijtabi uyariga.
3 Diosbuj Espíritu nina k'alluguna shina rikurishami paigunaj jawabi partirisha tiyariga.
4 Tukiguna Diosbuj Espíritu jundashka gashaga Espíritu parlachishka shina shuj shimigunabi rimaringu kallarigaguna.
5 Chi p'unllagunaga Diosta yuyarij israelgunami tuki llaktagunamunda shamusha Jerusalén pueblobi tiyagaguna.
6 Chi waira gulun nijta uyusha rikungu taugaguna tandanukushaga kikinbuj shimigunabi rimarijta uyushkamundami ima tukugushkada na yuyari pudigaguna.
7 Kushiyashka mancharishka na crillabuj gashkamundaga,
“Kai shimigunada nigujkunaga ¿nachu Galilea llaktamunda gan?
8 Shinash ¿imashti ñukuchij shimigunabi rimarigujta uyanchi?
9 Kaibiga,
Partia,
Media,
Elam,
Mesopotamia,
Judea,
Capadocia,
Ponto,
Asia,
10 Frigia,
Panfilia,
Egipto,
Cirene kuchu Libiamunda Romamunda shamujkunashmi tiyan.
11 Shujkunaga wacharimundadi israelguna,
chaishujkunaga israel tukushkagunallami,
Creta islamunda Arabia llaktamundagunashmi ganguna.
Dios imalla k'uilla rurushkada ñukuchij shimibi rimarijtami uyuganchi,”
nisha ninukugaguna.
12 Shina tukiguna mancharisha imada na yuyari pudishaga,
“¿Kaiga imadikun?”
nisha tapunukugaguna.
13 Shujkunaga,
“Paigunaga shingagunami gan,”
nisha asigaguna.
Pedro parlushkamunda
14 Jesús agllushka chaishuj chunga shuj (11) agllashkagunandij shayarisha Pedroga jinchida rimarisha,
“Ñukuchij israelpuraguna,
tuki Jerusalenbi kausujkuna,
kaida yachachichun sakichi,
ñuka nishkada alli uyabaichi.
15 Na kanguna yuyashka laya paigunaga na machashkagunachu;
chairij iskun uras tutamundallami gan.
16 Ashtangarin Dios nishkada parlaj Joel kashna nishkami p'aktagun,
17 ‘Diosga kashnami nin,
tukuri p'unllagunabiga tukigunamumi Ñukaj Espirituda tallij shina kusha.
Kangunaj churi ushigunash Ñuka ima ruranada ninga.
K'ipa iñajkunash ñuka ima rikuchinashkadash rikungami.
Yuyijkunash suñungami.a
18 Shinalladi Ñukada sirvij k'ari warmigunamush chi p'unllagunami Ñukaj Espirituda tallij shina kuki
Ñuka ima ruranada ningaguna.
19 Jawa cielobi k'uilladi mancharinagunadash rikuchisha,
kai pachabi pish na rikuchishkagunadash rurukimi,
yaurda,
ninada,
p'uyu kushnidashmi rikunguichi.
20 Mandujbuj k'uilla jatun alli p'unlla narikish chayamujllabidimi indish ansayanga,
lunash yaur shina tukunga.
21 Shinakish Mandujbuj shutibi kayusha tuki mañujkunallami kishpichishka ganga.’b
22 “Uyichi,
israelguna.
Diosga Nazaretmunda Jesús pish na rikushkada,
pish na ruri pudishkada,
k'uilladi mancharinagunada rurachisha kangunapurabi rikuchiga.
Chidaga kangunaidi allimi yachunguichi.
23 Chidaga Diosga shina tukuchun munusha ñaubamundimi ima shina ganadaga allimi yachaga;
chimundami kangunaga millida rurujkunamu japisha kusha chakatasha wañuchiganguichi.
24 Shina gakish wañi ña na mandusha charina gashkamundami Diosga Jesustaga wañi nanimunda llujshichisha kausachiga.
25 Rey Davidbish Jesusmunda kashnami niga,
‘Ñukaj Mandujtaga tuki p'unllagunami ñukaj ñaubuki rikugani.
Pai ñukaj alli ladubi tiyakiga pish na urmachi pudingachu.
26-27 Chimunda ñukaj shunguga kushiyan.
Shiminbish kushilladi cantani.
Wañushkagunaj pambushkabi ñuka gachun Kambuj jucha illujbujta ismuchunbish na sakina gashkamunda tuki ñukaj yuyigunaga Kandami crisha chapanga.
28 Alli kausana ñangunadami yachachigangui.
Ñukada Kambuj ñaubukiga ashtan kushiyachinguimi.’c
29 “Wauki paniguna,
ñuka laru parlachun sakibaichi.
Ñukuchij ñauba taita David wañukiga paida ut'kubi churugaguna.
Paibuj ut'kuga kunungama kaillabidimi gan.
30 Davidga Dios nishkada parluj gashami Dios ʻP'aktachishamiʼ nishkamundaga paibuj wawagunaj wawagunamunda jatun manduj tukunada yachuga.
31 Davidga rikuj layami kishpichij Cristo kausarinashkadaga ʻPaibuj almash na pambushkabi sakiringachu,
aichash na ismungachuʼ niga.
32 Chi Jesuslladadi Diosga kausachishkami;
shina tukushkadadimi tukiguna rikuganchi,
uyuganchi.
33 Diosga Paibuj alli ladubi tiyarichunmi Jesusta kausachiga.
Taita Dios ʻKushaʼ nishka Paibuj Espirituda japishami Jesusga ñukuchimu tallij shina kushka.
Chiga kanguna rikugushka uyugushkami gan.
34-35 Davidga na jawa pachamu rigachu.
Shinash pailladimi kashna niga:
‘Manduj Diosga ñukada Mandajta niga,
“Kanda na rikunachijkunada ñuka kambuj chaki sarunabi churungama ñukaj alli ladubi tiyari.” ’d
36 “Tuki israelguna,
kanguna cruzbi wañuchichun mandashka Jesuslladadimi Diosga Mandujta Cristodash rurushkada alli alli yachichi,”
nisha parlaga.
37 Chibi gajkuna kashna nishkada uyusha shungubi manchanai llakirishami Pedroda chaishuj agllashkagunadash,
“Waukiguna ¿imadadi rurana ganchi?”
nisha tapugaguna.
38 Shina tapuki Pedroga,
“Juchagunada sakisha Diosmu vueltarisha Jesucristobuj shutibi bautizarichi.
Shinami kangunaj juchagunada Dios perdonasha Paibuj Espiritudash kunga.
39 Kai ʻKushaʼ nishkadaga kangunamu,
kangunaj wawagunamu,
karubi kausujkunamush tuki mashnalla ñukuchij Manduj Dios kayusha agllashkagunamumi kunga,”
niga.
40 Kai nishkan shujti nishkagunanbish Pedroga,
“¡Kai milli gajkunan llakichishka ganamunda kishpirichi!”
nisha yachachiguga.
41 Shinami pai nishkada kazujkunaga bautizashka gaga.
Chi p'unllaga chaishuj crijkunan kinsa waranga (3.000) shina tandanukuga.
42 Jesusbuj agllashkaguna yachachishkadaga tukigunami alli jinchida katisha,
alli apanukusha,
Diosta mañusha tandada chaubisha mikungue tandanukujllagunaga.
Kallari crijkunaj kausimunda
43 Jesusbuj agllushkaguna tauga pi na rikushkadash pi na ruri pudishkagunadash rurusha rikuchiki tukigunami manchanai mancharigaguna.
44 Tuki crijkunami shuj shinalla tandanukusha,
ima charishkadash kunukusha kausugaguna.
45 Paigunaj achpada ima charishkadash k'atusha,
maijin ministikish mashna ministishkada tukigunamu kuga.
46 P'unllandijtami israelgunaj Diosbuj wasibi tandanukugaguna.
Paigunaj wasigunabish tandanukusha tandada chaubisha kushiyasha alli shungun mikugaguna.
47 Diostaga ʻAllimi ganguiʼ nij crijkunaga tukiguna ʻAlligunaʼ nishkamiga.
Mandujka Pai kishpichigushkagunada p'unllandijta tandanukushka crijkunan mirachiga.