HECHOS
Hechosbi kallari parluguna
Pi escribiga: Lucasga medicomi shinaidi apóstol Pablon risha paida ayudajmi gashka. Lucasga na israelgunapurachu, ashtan Grecia llaktamunda alli yachajmi gashka. Pai Siria llaktabi tiyaj Antioquía pueblobi gashami escribishka yuyachin.
Pimu escribishka: Jesús jawa pachamu rishka k'ipa ima tukushkagunada yachachunmi alli nishka Teofilomu, na israelgunamushmi escribishka.
Jesucristo wacharishka mashna wataguna k'ipabi escribishka yuyachin: sujta chunga kinsa (63) na gashaga kanchis chunga (70) watagunabimi.
Imadadi parlagun: Lucas librobi imalla tukushkada escribishka kaibi kutin katigun. Hechos librobi ima laya crijkuna mirarishkada Alli Shimi maida chayashkadash parlan. Tuki tukushkagunamunda ashaguna kaibi tiyan: Jesús jawa pachamu rishka k'ipa (1.1-11) Diosbuj Espíritu shamushka (2.1-13), Pedroga suchuda alliyachishka (3.1-10), Jerusalén pueblobi Pedron Juanchun Jesusmunda parlaki mandujkuna prezu japishka (4.1-31), Ananías paibuj warmi Safiran llullashka (5.1-11), Ishtikun p'iñarisha rumigunada pigusha wañuchishkaguna (6.8—7.60), Jesucristoda Saulo crishka (9.1-31), Pedroga sueñobi shinalla rikushka (10.1-48), Pedro carcelbi gaki Dios llujshichishka (12.1-19), achpa ch'ujchuki prezugunada watashka cadenagunash kachachirishka (16.16-40), Efesobi kausajkuna bulla rurashka (19.22-41), Felixbuj ñaubuki Pablo ima shina gashkada rimarishka (24.1-27), jatun kuchabi yaku jatarisha Pablo tiyaj barcobi yaku jundushka (27.1-44), Romamu Pablo chayashka (28.1-31).