Kanchis yachagujkunamu Jesús rikurishkamunda
21
1 Chi k'ipa Jesusga Tiberias shuti yaku kucha manyabimi Paibuj yachagujkunamu kutinlladi rikuriga.
Chibiga kashnami tukuga.
2 Jesusbuj yachagujkunapuramunda Simón Pedrosh,
Ishkipura Wacharishka nishka Tiumash,
Galilea llaktabi gaj Caná pueblomunda Natanaelbish,
Zebedeoj churigunash,
shinaidi ishkigunashmi chibi tandanukushka gaga.
3 Chimunda Simón Pedroga,
“Chaulagunada japingumi rini,”
niki,
paigunaga,
“Ñukuchikish kangunmi rigunchi,”
nigaguna.
Shina ninukushaga shuj uchilla barcabimi sikusha rigaguna.
Chi tutaga shuj chaulaidash na japigagunachu.
4 Ña p'unllayamugukimi Jesusga yaku kucha manyabi rikuriga;
shinash yachagujkunaga Jesús gashkadaga na rijsigagunachu.
5 Chimunda Jesusga Paibuj yachagujkunada,
“Maraguna,
¿chaulada nachu japishkanguichi?”
nisha tapuki,
“Na,”
nigaguna.
6 Shina niki Jesusga,
“Barcaj alli ladumu chaula japinada piguichi.
Chimi chaulagunada japinguichi,”
niga.
Shina nishkada rurashka k'ipaga taugalladi chaulaguna tiyashkamundaga chaula japinada llujshichingukish na pudigagunachu.
7 Chimunda Jesús pachun k'uyushka yachagujka Pedromu,
“¡Manduj Jesús gashkandi!”
niga.
Shina Manduj gashkada uyun Simón Pedroga na churanada churarishka gashkamundaga chi ratu churanada churarisha yakumu waigugallami.
8 Chaishuj yachagujkunaga yaku manyamunda patsuj (100) metro shinallada karubi gashkamundami chaula japinada barcabi aisusha yaku manyamu chayamugaguna.
9 Paiguna barcamunda pambamu uriyashaga nina katichishkabi shuj chaula paltushka kusarigujta shinaidi tandash tiyajtami rikugaguna.
10 Chibimi Jesusga,
“Kununlla japishka chaulagunamunda ashada apamichi,”
niga.
11 Shina niki Simón Pedroga barcomu sikusha chaula japinada jatun chaulagunan jundada yaku manyamu aisamuga.
Patsuj pichka chunga kinsa (153) chaulaguna gaga;
taugalladi gakish chaula japinaga na llikirigachu.
12 Chimunda Jesusga,
“Shamichi mikungu,”
niga.
Manduj Jesús gashkada yachushkamundaga maijinllash,
“¿Kanga pidi gangui?”
nisha tapungumallash manchagagunami.
13 Chi k'ipa Jesús kuchuyashaga tandada japisha shinaidi chauladash paigunamu kuga.
14 Jesús wañusha kausarishka jawaga kaigunga kinsa kutinmi Paibuj yachagujkunamu rikurishkaga.
Simón Pedron Jesús parlanukushkamunda
15 Mikusha tukuchishka k'ipa Jesusga Simón Pedroda,
“Juanchuj churi Simón,
¿paiguna Ñukada k'uyushkadash yallichu k'uyangui?”
nisha tapuga.
Shina niki Pedroga,
“Ari,
Mandujlla;
ñuka Kanda k'uyushkada yachunguimi,”
niga.
Chimunda Jesusga,
“Ñukaj malta ovejagunada michingui,”
niga.
16 Kutinlladi Jesusga,
“Juanchuj churi Simón,
¿Ñukada k'uyanguichu?”
nisha tapuga.
Chimunda Pedroga,
“Ari,
Mandujlla;
ñuka Kanda k'uyashkada Kanlladi yachunguimi,”
niga.
Shina niki Jesusga,
“Ñukaj ovejagunada michingui,”
niga.
17 Kaigunga kinsa kutin Jesusga,
“Juanchuj churi Simón,
¿Ñukada k'uyanguichu?”
nisha tapuga.
“¿Ñukada k'uyanguichu?”
nisha kinsa kutin tapushkamunda Pedroga llakilladi,
“Mandajlla,
Kanga tukidami yachuj gangui.
Shinusha ñuka Kanda k'uyashkadash yachunguimi,”
niga.
Chimunda Jesusga,
“Ñukaj ovejagunada michingui.
18 Kabishkadadimi nini,
kan chairijti gashaga kan munushkamu ringujka kanlladi churanadash churarijmi gagangui;
ashtan ña yuyij tukushaga makidami rikuchingui,
shinusha churanadash shujmi churachinga,
shinaidi kan na munushkamumi pushusha ringa,”
niga.
19 Kashna nishaga Jesusga Pedro ima laya wañunashkada shinaidi pai shina wañusha Diosta k'uilla gashkada rikuchinashkadami parlaguga.
Chi k'ipa Jesusga,
“Ñukada katimi,”
niga.
Jesús pachun k'uyashka yachagujmunda
20 Pedro washamu vueltush rikushaga Jesús pachun k'uyashka yachaguj katimugujta rikuga.
Paimi chi Pascua mikunabi Jesusbuj ladubi kimirisha,
“Mandajlla,
¿pidij Kandaga shujkunamu japichinga?”
nisha tapuga.
21 Paida Pedro rikushaga,
“Mandaj,
¿paiga ima tukunga?”
nisha Jesusta tapuga.
22 Shina tapuki Jesusga,
“Ñuka shamungama paidaga kausachun nikish kanga ¿ima ninadadi charingui?
Kanga Ñukada kati,”
niga.
23 Shina nishkamundami crijkunapurabi chi yachagujka na wañuna gashka parlu uyariga.
“Paiga na wañungachu,”
nishaga Jesusga na nigachu.
Ashtangarin,
“Ñuka shamungama paidaga kausachun nikish kanga,
¿ima ninadadi charingui?”
nishami shina niga.
24 Chi yachagujka kai parlugunada yachi chayachij shinaidi kaida escribijlladimi gan.
Paiga kabishkada parlagushkadash yachanchimi.
25 Jesusga shujtij ruranagunadash pachunmi ruraga.
Imalla rurashkagunada shuj shuj kallarisha escribisha nikiga tuki escribina gaj librogunada tuki kai pachabi churangujka na p'aktanmuchu yuyanimi.