Jesús kausarishkamunda
20
1 Semana kallari domingo p'unlla puzu puzuidimi Magdala pueblomunda Mariaga Jesusta pambushka ut'kumu riga.
Chimu chayushaga ut'kuda tapushka tiyaj rumida anchuchishkada rikuga.
2 Chida rikushaga Simón Pedrojmu shinaidi Jesús k'uyashka kaishuj yachagujbujmu apuruidi riga.
Paigunajmu chayushaga,
“Manduj Jesusbuj cuerpoda ut'kumunda apush rishkagunandi.
Maibi churushkadash na yachanchichu,”
niga.
3 Shina niki Pedrosh kaishuj yachagujkish llujshisha pambushkamu rigaguna.
4 Ishkindijkunami vulusha rigaguna.
Shinash kaishujka Pedrodash yalli apuruidi vulush rishaga ut'kumunga ñaubusha chayuga.
5 Rikungu kumurishaga pillushka linsugunalladami chibiga rikuga;
shinash na waigugachu.
6 Paibuj k'ipa Simón Pedro chayamusha ut'kumu waigushaga paibish linsuguna chibi sirijlladami rikuga.
7 Shinaidi Jesusbuj umada pilluchishka linsuga na chaishuj linsugunan igulda tiyagachu,
ashtanbish shuj ladumu kururasha churashkadami rikuga.
8 Chimunda pambushka ut'kumu ñaubusha chayuj yachajbish ukumu waigusha rikushaga crigami.
9 Diosbuj Shimibi Pai kausarinadi gashkada escribishkada paigunaga narij intindishkagunachuga.
10 Chi k'ipaga chi yachagujkunaga wasimumi vueltugaguna.
Magdalamunda Mariamu Jesús rikurishkamunda
11 Mariaga pambushka ut'ku ladullabidimi wakusha sakiriga.
Shina wakusha shayagushami ukuda rikungu kumuriga.
12 Chibimi yurajlladi churanada churushka ishki angelguna Jesusbuj cuerpoda churashka pushtubi shujka uma ladumu kutin shujka chaki ladumu tiyajkunada rikuga.
13 Chimunda angelguna pai warmidaga,
“¿Imasha wakangui?”
nisha tapuki,
paiga,
“Ñukada Manduj Jesusbuj cuerpodami apush rishkaguna;
maibi churushkadash na yachanichu,”
niga.
14 Chida nin washamu vueltush rikushaga Jesús chibi shayajta rikuga.
Shinash Mariaga Paidaga na rijsigachu.
15 Chimunda Jesusga,
“¿Imasha wakangui?
¿Pidadi mashkagungui?”
niga.
Shina niki paiga ʻHuertoda cuidujmishkanchinʼ yuyashaga,
“Hijo Taita,
kan Paida apush rishkashaga Paida maibi churashkada ñuka mashkungu ringu parlabai,”
niga.
16 Shina niki Jesusga,
“María,”
niga.
Chimunda María washamu vueltarishaga hebreo shimibi,
“¡Rabuni!”
niga.
(“Rabuni” nishaga “Yachachij” nishami shina nin).
17 Chimunda Jesusga,
“Ama Ñukada tupichu,
Ñukaj Taitan gangujka narij rishkanichu.
Ashtanbish Ñukada katij waukigunajmu ri.
‘ “Ñukakish kangunakish Taitajmu,
Ñukakish kangunakish Diosbujmumi Ñukaga riguni,”
ninmi,’
nisha parlungui,”
niga.
18 Chimunda Magdalamunda Mariaga Manduj Jesusta rikushkada shinaidi Pai imada nishkada yachagujkunamu parlungu chayuga.
Yachagujkunamu Jesús rikurishkamunda
19 Chi p'unllaidi ña tutayamuki semana kallari p'unllami yachagujkunaga manduj israelgunada manchushkamunda pungugunada alli ichkusha tandanukusha tiyakish Jesús rikurisha paigunaj chaubibi shayarishaga,
“K'uilla kausi kangunan gachun,”
niga.
20 Shina nishka k'ipa Paibuj makigunadash kustistash rikuchiga.
Shinami yachagujkunaga Mandujta rikushkamunda kushiyagaguna.
21 Chimunda kutinlladi Jesusga,
“¡K'uilla kausi kangunan gachun!
Taita Ñukada kachushka layaidimi,
Ñukash kangunada kachani,”
niga.
22 Shina nishka k'ipa paigunada p'ukushaga,
“Diosbuj Espirituda japichi,”
niga.
23 “Maijin juchayujkunada kanguna perdonakiga perdonashkami sakiringa.
Shinaidi maijindash na perdonakiga na perdonashkalladimi sakiringa,”
niga.a
Jesús kausarishkada Tiuma rikushkamunda
24 Jesús chimu chayamushka ratuga chunga ishki (12) yachagujkunapuramunda Ishkipura Wacharishka nishka Tiumaga illugami.
25 Shinusha chaishuj yachagujkunaga paidaga,
“Manduj Jesustami rikushkanchi,”
nigaguna.
Shina nikish Tiumaga,
“Makibi lavugunan chugrichishkada na rikusha shinaidi chi chugribi ñukaj dedoda na waiguchisha Paibuj kustisbish ñukaj makin na tupushaga nalladi crishachu,”
niga.
26 Pusuj p'unlla k'ipash yachagujkunaga kutin shuj wasibi tandanukugaguna.
Chi ratuga Tiumaga chibimi gaga.
Pungugunash alli ichkushkami gaga,
shinash Jesús rikurisha paigunaj chaubibi shayarishaga,
“K'uilla kausi kangunan gachun,”
nisha saludaga.
27 Chi k'ipa Tiumadaga,
“Kambuj dedoda Ñukaj makibi churusha riki.
Kambuj makida apami,
Ñukaj kustista tupusha riki.
Ama shina na crij gaichu,
¡ashtanbish cri!”
niga.
28 Shina niki Tiumaga,
“¡Ñukada Mandujlla!
¡Ñukaj Dioslla!”
niga.
29 Chimunda Jesusga,
“Kanga Ñukada rikushadimi crishkangui.
¡Na rikushash crijkunaga kushiyachishka gachun!”
niga.
Imamunda kai libroda escribishkamunda
30 Jesusga Paibuj yachagujkunaj ñaubukimi kutin shuj tauga pish na ruri pudishka rikuchinagunada ruruga.
Kai librobiga na tukiguna escribishka tiyanchu.
31 Ashtanbish Jesusta Cristo gashkadash Diosbuj Churi gashkadash kanguna crichun,
shinalladi Paida crishami na tukurij kausida charichun kaigunadaga escribishka gan.