19
1 Chimunda Pilatoga Jesusta japishaga azilgun dalichunmia kachuga.
2 Soldadogunaga Paida mandujma layada rurusha shuj coronada kashan rurushami Jesusbuj umabi churachigaguna.
Shinaidi jawalla yana puka churanadash churachigaguna.
3 Chi k'ipaga,
“¡Israelgunada jatun manduj alli gachun!”
nishalla kuchuyashaga takugallagunami.
4 Pilato kutin washamu llujshishaga paigunada,
“Rikichi.
Ima na alli rurashkada paibiga na japinichu;
chida kanguna yachachunmi washamu pushamushkani,”
niga.
5 Jesusga kashan rurashka coronada umabi churashka shinaidi yana puka churanada churashkami washamu llujshiga.
Chimunda Pilatoga,
“¡Kaibimi kai k'arida charinguichi!”
niga.
6 Manduj curagunash shinaidi chapujkunash Jesusta rikushaga,
“¡Chakati!
¡Chakati!”
nisha kaparigaguna.
Chimunda Pilatoga,
“Kangunaidi paida pushush risha chakatichilla.
Ñukaga ima na alli rurushkadaga paibiga na japinichu,”
niga.
7 Shina niki israelgunaga,
“Ñukuchiga mandushkadami charinchi.
Chi mandashka shinaga,
‘Diosbuj Churimi gani,’
nisha purishkamundaga wañunami kabin,”
nigaguna.
8 Shina nijta uyushagarin Pilatoga ashtanmi manchariga.
9 Pilatoga pai mandusha tiyanamu kutin waigushaga,
“Kanga,
¿maimundadi gangui?”
nisha Jesusta tapuga.
Shinash Jesusga imadash na nigachu.
10 Chimunda Pilatoga,
“¿Nachu ñukamu imadash parlasha ningui?
Ñukaga kacharichunbish na gashaga cruzbi chakatachunbish mandi pudinashkadaga,
¿nachu yachungui?”
niga.
11 Shina niki Jesusga,
“Dios kanmu na kushkakiga Ñukada ima rurachun mandanada na charinguimuchuga.
Shinushaga Ñukada maijin kanmu chayachijmi kandash yalli juchayuj gan,”
niga.
12 Shina nishkamunda pachami Pilatoga Jesusta ima layash kacharingu yuyaguga.
Shinash israelgunaga,
“Kan kai k'arida kacharishaga,
¡jatun manduj Cesargun na apanukujchu tukungui!
Maijinsh jatun manduj tukush nijka ¡Cesarda p'iñajmi gan!”
nisha kaparigaguna.
13 Shina nishkada Pilato uyusha Jesusta washamu llujshichichun mandushka k'ipaga juez gangu mandanabi tiyariga.
Chi pushtuga hebreo parlubiga,
Gabata shutimiga.
Shina nishaga Rumi Pamba nishkami gan.
14 Pascua pishtaj shuj p'unlla jualtaguki chi chaubi p'unlla shinadami Pilatoga israelgunamu,
“¡Kaibimi kangunaj jatun mandujta charinguichi!”
niga.
15 Shinash paigunaga,
“¡Llujshichi,
llujshichi!
¡Cruzbi lavusha wañuchilla!”
nisha kapariga.
Chimunda Pilatoga,
“¿Kangunaj jatun mandujtachu chakatashari?”
nisha tapuga.
Chimunda manduj curagunaga,
“Ñukuchijka jatun manduj Cesarlladami charinchi,”
nigaguna.
16 Chimundami Pilatoga cruzbi lavungu richun Jesusta paigunamu kuga.
Shina kukimi pushusha rigaguna.
Jesusta cruzbi lavushkamunda
17 Jesusga cruzta aparisha Uma Tullu nishka pushtumumi llujshisha riga.
Hebreo parlubiga,
Gólgota nishkami gan.
18 Chibimi Jesustaga ishki k'arigunandij shujta alli ladubi chaishujta lluki ladubi cruzbi lavusha chakataga.
Shinami Jesusga chaubibi sakiriga.
19 Shinaidi Pilatoga,
“NAZARETMUNDA JESUSGA ISRAELGUNADA JATUN MANDAJMI,”
nisha escribishaga cruzbi churachun manduga.
20 Maibi Jesusta cruzbi lavushkaga,
Jerusalén kuchullabi gashkamundami tauga israelguna chi escribishkada liyuga.
Shinaidi hebreo parlubi,
latín parlubi,
griego parlubishmi rurashkaga.
21 Chimundami israelgunada manduj curagunaga Pilatoda,
“ ‘Israelgunada jatun manduj,’
nishaga ama escribichu,
ashtangarin,
‘ “Israelgunada jatun mandujmi gani,”
nijmi,’
nisha escribiri,”
nigaguna.
22 Shina niki Pilatoga,
“Ñuka escribishkaga escribishkami sakiringa,”
niga.
23 Soldadogunaga Jesusta ña cruzbi lavushka k'ipaga churanada japisha chuskubi partishaga shuj shujmi japinukugaguna.
Shinaidi na sirushalla jawamunda ura chakigama awashka ukumu churanadashmi japigaguna.
24 Chimundami soldadogunaga,
“Ashtan na llikishalla maijinmumi urmushkada rikungu sorteoda rurashunchi,”
nisha parlanukugaguna.
Shina rurukimi,
“Ñuka churanada partinukugaguna,
shinaidi
ukumu churanadash surtiyashami japigaguna,”
b
nisha Dios escribichishkaga p'aktuga. Shinaidimi soldadogunaga ruruga.
25 Jesusta lavushka cruz kuchubiga Paibuj mamash,
Paibuj mamaj ñañash,
Cleofasbuj warmi Mariash,
shinaidi Magdalamunda Mariashmi chibiga.
26 Jesusga mamadash Pai k'uyashka yachaguj maman shayajta rikushaga mamadaga,
“Riki mama,
kaibimi kambuj churi,”
niga.
27 Chi k'ipa Paibuj yachagujmu,
“Chibimi kambuj mamada charingui,”
niga.
Shina nishka p'unllamunda pachami chi yachagujka Jesusbuj mamadaga paibuj wasibi kausachun japiga.
Jesús wañushkamunda
28 Chi k'ipa Jesusga ña tuki p'aktushkada yachushami Dios escribichishka p'aktachunga,
“Yakunayunmi,”
niga.
29 Chibimi shuj wallu junda jayuj vino tiyaga.
Chimunda hisopo ramabi shuj esponjada watusha chi jayuj vinon lapujyachisha Jesusbuj shimimu kuchuyachigaguna.
30 Jayuj vinoda Jesús ubiushaga,
“Ña tukimi p'aktachishka gan,”
niga.
Shina nishka k'ipaga umada kumurichisha Paibuj espirituda Diosmu mingusha wañugallami.
Jesusta shuj soldado chugrichishkamunda
31 Pascua pishta p'unllajka shuj p'unllallami jualtuga.
Chi samana p'unllaga yalli valij gashkamundami israelgunaga chi wañushkaguna cruzbi lavushkaidi sakirichunga na munagaguna.
Shinushami changagunada p'akishtasha cruzgunamundash cuerpogunada uriyachichun nisha Pilatoda mañagaguna.
32 Shinusha soldadoguna rishaga Jesuskun igulda cruzbi lavushkagunaj changagunada kaishujbujtash chaishujbujtash p'akiga.
33 Jesusbujmu kuchuyashaga ña wañushkada rikushami Paibuj changagunadaga na p'akigaguna.
34 Shina gakish shuj soldadoga lanzan tujsisha Jesusbuj kustista chugrichinmi,
chi chugrimundaga yakush yaurbish llujshiga.
35 Kaigunada parlujka rikushkadami parlan.
Rikushkamundami kabishkada parlushkada pailladi yachan.
Kanguna crichunmi paiga kabishkada parlan.
36 Dios escribichishkabiga,
“Shuj tullulladash na p'akishkachu ganga,”
c nishka p'aktachunmi kaigunaga shina tukuga.
37 Shinaidi shuj pushtubiga Dios escribichishkabiga,
“Tujsisha chugrichishkadash rikungagunami,”
d nishkashmi tiyan.
Jesusta pambushkamunda
38 Kaiguna k'ipaga Arimatea pueblomunda Joziga Jesusbuj cuerpoda apusha ringaj Pilatoda mañungu riga.
Joziga mandaj israelgunada manchushkamundami Jesustaga pish na yachushkalla katij gaga.
Shina mañuki Pilato ʻAriʼ nikiga Joziga Jesusbuj cuerpoda apusha rigallami.
39 Shinaidi sarundi shuj tuta Jesusta rikungu rij Nicodemosh,
mirran,
áloe nishkan chagrushka k'uilla ashnarigujta patsuj libra shinada apashka chayamuga.
40 Shinami Jozish Nicodemosh Jesusbuj cuerpoda apusha rishaga pi wañukish israelguna pambungu rurushka shina chi k'uilla ashnarigujkunan linsun Jesusta pilluchigaguna.
41 Jesusta chakatashka pushtubimi shuj huerto tiyaga.
Chi huertobimi pidash narij pambushka mushuj pambana ut'ku tiyaga.
42 Israelgunaj samana p'unlla ña chayamugushkamunda shinaidi chi ut'kuga kuchullabi gashkamundashmi Jesusbuj cuerpoda chibi churugaguna.