16
1 “Kanguna Ñukada crishkada ama chingachichunmi kaigunadaga nini.
2 Diosmunda yachana wasimundash kangunada llujshichisha kachungagunami,
shinaidi maijinsh kangunada wañuchishaga ʻShinami Dios munushkada ruranchiʼ nina p'unllagunash chayamungami.
3 Taitadash Ñukadash na rijsishkamundami kaigunadaga shina rurungaguna.
4 Chi p'unllaguna chayukiga Ñuka kangunamu ña nishkada yuyarichunmi kaigunadaga shina parlani.”
Diosbuj Espíritu shamusha tukida yachachinamunda
“Kangunan igulda gashkamundami kallarimundadijka kaigunadaga na parlugani.
5 Kununga Ñukada Kachujbujmumi riguni;
kangunamunda maijinllash ‘¿Maimu ringui?’
nishash na tapunguichichu.
6 Ashtanbish Ñuka kaigunada parlushkamundaga shungundijta llakilladimi tukushkanguichi.
7 Ashtanbish kangunabujka Ñuka rishkami alli ganga,
nishaga kabishkadami nini.
Ñuka na rikiga Allimu Pushaj Espirituga kangunan gangujka na shamungachu;
ashtanbish Ñuka rishaga Paida kangunamu kachushami.
8 Pai shamushaga maijindi juchayuj maijindi kabishkada ruruj gashkada,
shinaidi maijindi Diosbuj llakichinada japina gashkadash tuki kai pachamundagunamu laruda rikuchinga.
9 Juchamunda parlashaga Ñukada na crishkamunda juchayuj gashkadami rikuchinga.
10 Kabishkada ruruj gashkamundaga,
Ñuka Taitajmu rigushkamunda,
kanguna Ñukada ña na rikunashkamundash,
Paimi rikuchinga.
11 Diosbuj llakichinamundaga,
kai pachada manduj diablodaga ñami juchachishka gashkadash rikuchinga.
12 “Kangunamu parlanadaga chairijtij manchanaidimi charini,
ashtanbish kununbiga ashtan cargada apachij shina parluki japingujka na pudinguichichu.
13 Ashtanbish kabishkada yachachij Espíritu shamushami tuki kabishkamu pushanga;
na Paibuj munillamunda parlungachu,
ashtanbish tuki ima uyushkaidami parlunga,
shinaidi ima tukunagunadash yachi chayachingami.
14 Ñuka parlashkada japishami kangunamu rijsichinga,
shina rurushami Ñuka k'uilla gashkadash rikuchinga.
15 Ñukaj Taita tuki ima charishkash Ñukajmi gan,
shinushami,
‘Diosbuj Espíritu Ñuka parlashkada japisha kangunamu rijsichinga,’
nigani.
16 “Asha k'ipallaga Ñukada ña na rikunguichichu.
Shinaidi ashan k'ipallagunaga kutinmi Ñukada rikunguichi,”
niga.
“Llakilla gashkash kushimi tukunga”
17 Shinushaga Paibuj yachagujkunamunda maijingunaga,
“ ‘Asha k'ipallaga Ñukada ña na rikunguichichu.
Shinaidi ashan k'ipallagunaga kutinmi Ñukada rikunguichi,’
nisha shinaidi ‘Ñuka Taitajmu rigushkamunda,’
nishaga ¿ima nishadi shina nin?”
nisha kaishuj chaishuj tapunukugaguna.
18 Shina,
“ ‘Ashan k'ipallaga,’
nishaga,
¿imadadi nisha nigun?
Na intindinchichu,”
ninukukimi,
19 Jesusga Paida tapungu munushkada yachushami kashna niga:
“¿Ñuka,
‘Asha k'ipa ña na rikunguichichu,
asha k'ipallaga kutin rikunguichimi,’
nishkadachu kangunapura tapunukunguichi?
20 Kabishkadadimi nini,
kangunaga wakusha llakilla ganguichimi,
ashtanbish kai pacha gentegunaga kushiyangagunami.
Ashtangarin kanguna llakilla gashkash kushimi tukunga.
21 Shuj warmi wachanalla gasha ña uras p'aktushkamundaga nanachishami llakirin.
Shinash marada mirushka k'ipaga kai pachamu shuj mara wacharishkamundaga kushiyarishami nanidash kungarin.
22 Shinaidimi kangunash kununga llakiringuichi;
shinakish Ñuka kutin rikungu shamushami.
Chibimi kangunaj shungubiga pish na anchuchi pudibuj kushi jundunga.
23 Chi p'unllabiga Ñukada ña imadash na tapunguichichu.
Kabishkadadimi nini,
Ñukaj shutibi imadash Taitada mañukiga kangunamu kungami.
24 Kangunaga Ñukaj shutibi kunungamaga imadash na mañushkanguichichu.
Shinusha mañichi,
japinguichimi,
kangunaj kushi illujta p'aktushka gachun.”
Jesús kai pachada ña vincishkamunda
25 “Kaigunadaga ch'imbapurashallami kangunamu parlushkani;
shinaidi ch'imbapurashkagunan ña na parlushalla ashtanbish Ñukaj Taitamunda tukida laru parlana urasbish chayamungami.
26 Chi p'unllagunaga Ñukaj shutibimi kangunaga Paida mañunguichi.
ʻKangunamunda Taitada Ñukalladi mañushamiʼ nishaga na ninichu.
27 Taitalladimi kangunadaga k'uyan.
Kanguna Ñukada k'uyushkamunda shinaidi Diosmunda Ñuka shamushkada crishkamundashmi kangunadaga k'uyan.
28 Taitajmundami kai pachamu shamugani;
kutin kai pachamunda risha Taitajllamundimi riguni,”
niga.
29 Shina niki Paibuj yachagujkunaga,
“Kununmi ch'imbapurashkagunada na churusha laruda parlangui.
30 Kununmi Kan tukida yachuj gashkada,
shinaidi pi ima tapunash na ministirishkadash yachanchi,
a shinushami Kanga Diosmunda shamushkada crinchi,”
nigaguna.
31 Shina niki Jesusga,
“Shinushaga ¿kununchu cringuichi?
32 Rikichi,
ñami uraska kuchuyamun,
kanguna Ñukaida sakisha kangunaj wasimu t'siraparisha rinash kununlladimi gan.
Shinash Taita Ñukan gashkamundaga na Ñukalla ganichu.
33 Kanguna Ñukan tandanukushka gasha k'uilla kausida japichunmi kai tukigunadaga parlugani.
Kai pachabi kangunaga llakidami apana ganguichi;
shinash jinchi tukunguichi,
Ñukami kai pachadaga ña vincigani,”
niga.