Yachagujkunaj chakida Jesús maillashkamunda
13
1 Jesusga kai pachamunda llujshisha Taitaj kuchumu rina uras chayamushkadaga Pascua pishta narikish chayujllabidi yachushami Paiga kai pachabi gaj Paibujkunadaga tuki ratu k'uyujkuga,
shinami tukurina p'unllagama k'uyuga.
2 Tuta mikuna urasmi gaga;
Simón Iscariotej churi Judasbuj yuyibiga diabloga Jesusta japichina yuyida ñami churashkaga.
3 Jesusga Taita tukida rurachun Paimu poderda kushkada,
shinaidi Diosmunda shamushkada Diosllamundi vueltanashkadash yachushami,
4 mikushka ratu mizamunda jatarisha,
jawalla churanada anchuchisha,
shuj toalladash chumbillinabi watariga.
5 Chi k'ipa shuj batiabi yakuda churusha Paibuj yachagujkunaj chakida maillushami chumbillinabi watarishka toallan chakichingu kallariga.
6 Ña Simón Pedroj chakida Jesús maillungu kuchuyaki paiga,
“Manduj,
¿Kanchu ñukaj chakigunada maillush ninguiri?”
niki,
7 Jesusga,
“Ñuka ima ruragushkadash kununga na intindinguichu,
k'ipallami alli yachungui,”
niga.
8 Chimunda Pedroga,
“Ñukaj chakida maillachunga nalladi sakishachu,”
niki,
Jesusga,
“Chakida Ñuka na maillukiga Ñukaj gangujka na pudinguichu,”
niga.
9 Chimunda Simón Pedroga,
“¡Manduj,
ñukaj chakilladaga ama maillichu,
ashtanbish makidash umadash maillabai!”
niga.
10 Jesusga,
“Maijinbish kununlla armushkalla gashaga tuki linshu gashkamundaga chakilladami maillana gan.
Kangunaga linshu ganguichi;
shinash na tukigunadijka linshu ganguichichu,”
niga.
11 Maijin japichina gashkada Jesús yachushkamundami ʻNa tukigunaga linshu ganguichichuʼ niga.
12 Shinushaga chakida maillushka k'ipaga jawalla churanada kutin churarisha mizamu kutin tiyarishaga,
“¿Ñuka kangunada ima rurushkada intindinguichichu?”
niga.
13 “Kangunaga Ñukada ‘Yachachij’ shinaidi ‘Manduj’ nishaga allidami ninguichi;
Ñukaga shinami gani.
14 Shinushaga Ñuka,
Manduj shinaidi Yachachij gashash kangunaj chakida maillukidijka,
kangunash kaishuj chaishujmi chakida maillanukunanguichi.
15 Ñuka rurushka layada kangunash rurachunmi shina rurusha rikuchishkani.
16 Kabishkadadimi nini,
maijin mandushkada rurujbish mandujtaga na yallichugun,
shinaidi kachushkabish kachujtaga na yallichugun.
17 Kaigunada alli intindisha shinaidi p'aktachishaga kushiyachishkami ganguichi.a
18 “Kangunapuramunda tukigunadaga na ninichu;
maijingunada Ñuka agllushkadash rijsinimi.
Shina gakish Diosbuj Shimibi kashna nishkaga p'aktanaidimi gan,
‘Ñukan igulda mikujlladimi Ñukada jaituj laya ruruga.’b
19 “Ima ura shina tukukiga ʻÑukadimi ganiʼ nigujta kanguna crichunmi narikish imash tukujllabidi kununmundadi nini.
20 Kabishkadadimi nini,
maijin Ñuka kachushkada japijka,
Ñukadami japin;
shinaidi maijin Ñukada japijka Ñukada Kachujtami japin,”
niga.
Judas japichinada Jesús rikuchishkamunda
21 Kaigunada nishka k'ipaga Jesusga llakilladi tukushaga,
“Kabishkadadimi nini,
kangunamunda shujka Ñukadaga japichingami,”
nisha yachi chayachiga.
22 Chimunda Paibuj yachagujkunaga maijinda nishkadash na yachusha kaishuj chaishujmi rikunukugaguna.
23 Yachagujkunapuramunda Jesús pachun llakishkaga mikuna ratuga Paibimi kimirishkaga.
24 Chimunda Simón Pedroga,
pimunda shina nigushkada Jesusta tapuchun nishami señaskunada ruruga.
25 Shina ruraki pai Jesusbuj kuchubi gashaidi,
“Manduj,
¿pidikun?”
nisha tapuga.
26 Chibimi Jesusga,
“Tanda p'akida nuyuchisha maijinmu Ñuka kushka,
paimi gan,”
nisha tanda p'akida nuyuchishaga Simón Iscariotej churi Judasmu kuga.
27 Tandada Judas japinmi Satanasga paibi waiguga.
Shinusha Jesusga,
“Kan ima rurana gashkada ut'kada rurilla,”
niga.
28 Mizabi tiyajkunamunda maijinbish imamunda paida shina nishkadaga na intindigagunachu.
29 Judas kuchkida apuj gashkamundaga shujkunaga ʻJesusga pishtaj ima ministishkada randichun,
na gashaga,
imadash na charijkunamu imaidash kuchun nishami shina nigushkanchinʼ yuyugagunami.
30 Tandada japishka k'ipaga Judasga llujshisha rigallami;
ña tutamiga.
Mushuj mandanada Jesús mandushkamunda
31 Judas llujshisha rishka k'ipaga Jesusga kashna niga:
“Kununmi Aichayuj tukushka Churiga k'uilla gashkadadi rikuchina chayamun.
Taita Diosbish k'uilla gashkaga Ñukamundami rikuchishka gan.
32 Aichayuj tukushka Churi Dios k'uilla gashkada rikuchikiga,
shinaidi Dioslladimi Churida k'uilla gashkada ñalla rikuchinga.
33 Ñuka k'uyashka wawagunalla,
ña ashalladami kangunan gasha.
Kangunaga Ñukada mashkunguichimi,
shinash manduj israelgunada nishka layaidimi kangunadash nini,
Ñuka rigushkamunga na ri pudinguichichu.
34 Kai mushuj mandushkadash kangunamunga kunimi:
kaishuj chaishuj k'uyanukichi;
ima laya Ñuka kangunada k'uyani,
shinaidimi kangunash kaishuj chaishuj k'uyanukuna ganguichi.
35 Kanguna kaishujkun chaishujkun k'uyanukukimi Ñukaj yachagujkunadi gashkada tukiguna rijsingaguna.”
Pedro “Jesusta na rijsinichu” ninamunda
36 Simón Pedroga Jesusta,
“Mandaj,
¿maimundi ringui?”
nisha tapuki,
Jesusga,
“Ñuka rigushkamunga kunundijka na katisha ri pudinguichu;
k'ipallaga katinguillami,”
niga.
37 Shina niki Pedroga,
“Manduj,
¿imamundadi kununlladi na katish ri pudiniri?
¡Kanmunda ñukaj kausida kuna gakish kushallami!”
niga.
38 Shina niki Jesusga,
“¿Ñukamunda kambuj kausida kunguimuchari?
Ashtanbish kanda kabishkadadimi nini,
narikish gallo cantujllabidimi kinsa kutin Ñukadaga ʻNa rijsinichuʼ ninguimi,”
niga.