Lázaro wañushkamunda
11
1 Betania pueblomunda Lázaro shuti k'arimi ungushka kausaga;
paibuj pani Mariash,
Martash chillamundadimiga.
2 (Chi ungushka Lazaroj pani Marialladimi Manduj Jesusbuj chakibi k'uilla ashnariguj yakuda tallisha juakchan chakichiga.)
3 Shinushaga chi ishki ñañundijkunami,
“Manduj,
kan k'uyashka Lazaroga ungushkamigun,”
nisha Jesusmu parlachun kachugaguna.
4 Shina nijta Jesús uyushaga,
“Kai unguiga na wañuchingabujchu,
ashtanbish Diostash,
Diosbuj Churidash ʻAlli k'uillami ganguiʼ nichunmi shina tukushka,”
niga.
5 Jesusga Martadash,
paibuj ñañadash,
Lazarodashmi k'uyajkuga.
6 Lázaro ungushkada yachi chayushash ishki p'unlladami maibi gashkallabidi sakiriga.
7 Chi k'ipa Paibuj yachagujkunada,
“Kutin jakuchi Judea llaktamu,”
niga.
8 Shina niki Paibuj yachagujkunaga,
“Yachachij,
chibi gaj israelguna rumigunan pigusha wañuchingu munushkaga na uningandi.
¿Shinashchu kutinlladi chimu rish ninguiri?”
nigaguna.
9 Jesusga,
“¿Nachu shuj p'unllaga chunga ishki (12) urasta charinri?
Shinushaga maijinsh p'unllapachabi purishaga,
kai pachada p'unllayachijta rikushkamundaga imabish na trankarisha urmangachu.
10 Ashtanbish maijinsh tutabi purijka luz paibuki illushkamundaga trankarisha urmangallami.”
11 Shina nishka k'ipa Jesusga,
“Ñukuchin alli apanukuj Lazaroga puñurishkami;
shinash rijchachingu rinimi,”
niga.
12 Chimunda Paibuj yachagujkunaga,
“Manduj,
puñurishkamundaga alliyangami,”
nigaguna.
13 Jesusga Lázaro wañushkamundami shina niga,
ashtanbish Paibuj yachagujkunaga ʻPuñurishkallamundami shina nigushkanchinʼ yuyugaguna.
14 Shinushami Jesusga paigunada,
“Lazaroga wañushkami,”
nisha laruda niga.
15 “Ñuka na chibi gashkamunda kushiyanimi,
kanguna crichunga shinami alli gashka.
Ashtanbish paibujmu jakuchi,”
niga.
16 Chimunda Ishkipura Wacharishka nishka Tiumaga,
kaishuj yachagujkunadaga,
“Ñukuchish Jesuskun wañungu jakuchi,”
niga.
Jesusga kausida kujmi
17 Jesús chayushaga Lázaro ña chusku p'unllada pambana ut'kubia churushkadami japiga.
18 Betania puebloga Jerusalenmunda kinsa kilómetro vali kuchullabimi gaga.
19 Tauga judeamundagunami Martada Mariadash ʻturi wañushkamunda ñukuchikish llakirinchimiʼ ningu shamushkagunaga.
20 Martaga Jesús shamugushkada yachushaga tupanukungumi llujshisha riga.
Ashtanbish Mariaga wasibimi sakiriga.
21 Martaga Jesusta,
“Manduj,
kan kaibi gashkakiga ñukaj turiga na wañunmuchuga;
22 ashtanbish Diosta kan ima mañushkadash kununbish kanmu Pailladi kuna gashkadaga ñukaga yachanimi,”
niki,
23 Jesusga,
“Kambuj turiga kausaringami,”
niga.
24 Shina niki Martaga,
“Ari,
wañushkaguna kausarina tukurij p'unllabi kausarinadaga yachanidimi,”
niga.
25 Jesusga paidaga,
“Ñukami wañushkagunada kausachijkish,
kausida kujkish gani;
maijin Ñukada crijka wañushka gashash kausangami.
26 Shinaidi tuki Ñukada crisha kausujkunaga ima uragamash na wañungachu,
¿kaigunadaga cringuichu?”
niga.
27 Shina niki Martaga,
“Ari,
Manduj;
Kan Cristo shinaidi Diosbuj Churi gashkada,
Kan kai pachamu shamuna gashkadash ñukaga crinimi,”
niga.
Lazaroda pambushka pushtubi Jesús wakushkamunda
28 Shina nishka k'ipaga Martaga paibuj ñaña Mariada kayungu risha pakalla kashna niga,
“Yachachijka kaibimi gan,
kanda kayagunmi.”
29 Shina nijta uyunmi Mariaga apuruidi jatarisha Jesusta rikungu riga.
30 Jesusga narij pueblomu waigushkachuga,
chairijtij Martan tupanukushka pushtullabidimiga.
31 María apuruidi jatarisha rijta rikusha ʻllakirinchimiʼ nisha wasibi paigun igulda gaj Judeamundaguna ʻPambushka ut'kumumi wakungu rinchinʼ yuyusha washa katigaguna.
32 Jesús maibi gashka pushtumu María chayushaga Paibuj ñaubuki kungurisha,
“Manduj,
kan kaibi gashkakiga ñukaj turiga na wañunmuchuga,”
niga.
33 Shina María wakajta,
paigun igulda chayuj israelgunash wakajta Jesús rikushaga shungundijta manchanaidi llakirishaga,
34 “¿Maibidi churaganguichi?”
nisha tapuki,
paigunaga,
“Manduj,
jaku rikungu,”
nigaguna.
35 Chibi Jesús wakuga.
36 Chimundami israelgunaga,
“Rikichi,
manchanaidimi Lazaroda k'uyashka,”
ninukugaguna.
37 Ashtanbish shujkunaga,
“Na rikuj k'arida rikujta rurujtika,
¿Lázaro ama wañuchunga nachu imaidash ruri pudishkangari?”
nigaguna.
Lazaroda Jesús kausachishkamunda
38 Jesús shungundijta kutin llakilladimi pambushka ut'kumu kuchuyaga.
Chi ut'kuga k'akabi kinrimu ut'kusha shuj rumin tapachishkamiga.
39 Chibi Jesusga,
“Rumida anchuchichi,”
niki,
wañushkaj pani Martaga,
“Mandujlla,
pai wañushkaga ñami chusku p'unllagun,
ña ashnarigungami,”
niga.
40 Jesusga,
“ ʻKan crishaga Dios ima allidash rurujlla gashkada rikunguimiʼ nisha ¿nachu kanda nigani?”
niga.
41 Chimunda rumida anchuchiki Jesús jawa pachada rikushaga kashna niga:
“Taitalla,
Ñuka mañushkada uyushkamunda ʻDiosolopaiʼ nini.
42 Ñuka mañushkada Kan jursa uyuj gashkadaga yachanimi;
ashtanbish kaibi gaj genteguna Kan Ñukada kachushkada crichunmi kaidaga nini.”
43 Shina nishka k'ipaga,
“¡Lázaro,
washamu llujshi!”
nisha jinchida kapariki,
44 chi wañushkaga makida chakidash llikishka linsun pilluchishka,
ñawidash illujta linsun pilluchishka llujshiga.
Chimunda Jesusga,
“Pilluchishkada kanguna paskusha richun sakichi,”
niga.
Jesusta wañuchingu yuyarinukushkamunda
45 Shinushami Mariagun igulda gangu shamuj israelgunamunda taugaguna Jesús ima rurushkada rikusha Paida crigaguna.
46 Shinash paigunapuramunda maijingunaga fariseogunajmu rishaga Jesús imada rurushkadami parlugaguna.
47 Chimunda manduj curagunash,
fariseogunash,
israelgunada mandujkunapura tandanukushaga kashna nigaguna:
“¿Imadadi rurashun?
Kai k'ariga tauga pish na ruri pudishka rikuchinagunadami ruragun.
48 Paida shinalla sakikiga tukigunami paida cringaguna;
shinushaga Romamundaguna shamusha ñukuchij Diosbuj wasida,
ñukuchij pueblodashmi illujta tukuchishtunga.”
49 Shina niki paigunapuramunda chi watabi jatun manduj cura Caifás shutiga,
“Kangunaga imadash na yachunguichichu;
50 kai tuki pueblo tukuchishtashka gana randiga shuj k'arilla tukigunamunda wañuna gashkaga kangunaj allibujmigun;
chidaga na intindinguichichu,”
niga.
51 Caifasga kaidaga na paibuj yuyillamunda nigachu.
Pai chi watabi jatun manduj cura gashkamunda Dios yuyida kukimi israelgunamunda Jesús wañuna gashkadaga parluga.
52 Na chi pueblollamundash,
ashtanbish kaibi chaibi kausuj Diosbuj wawagunash shujlla tukuchun tandachingajmi shina wañuna gashka.
53 Shina ninukushka p'unllamundami manduj israelgunaga Jesusta wañuchingu ari ninukugaguna.
54 Shina gakimi Jesusga Judeagunapurabiga ima laya purishka shina ña na puriga;
ashtanbish chi Judea llaktamunda llujshisha shitashka pushtu kuchullabi gaj Efraín shuti pueblomu riga.
Chibimi Paibuj yachagujkunandi sakiriga.
55 Israelgunaj Pascua pishtaga ña kuchubimiga,
pueblogunamunda tauga gentegunami narij Pascua pishta chayujllabidi Diosbuj ñaubuki linsharingajb Jerusalenmu ichiyagaguna.
56 Chibimi Jesusta mashkusha purisha Diosbuj wasi pungubi gasha randi randi,
“¿Imada ninguichi?
¿Pishtamu shamungachuma imashi?”
nisha tapunukugaguna.
57 Manduj curaguna,
fariseogunash,
Jesús maibi gashkada maijin yachushaga prezu japingaj parlachun nisha mandushkagunaga.