Wainayaj warmimunda
8
1 Chigamaga Olivos urkumu Jesús riga.
2 Kayundij ña p'unllayaguki Diosbuj wasimu vueltuga.
Tuki genteguna kuchuyaki Paiga tiyarisha yachachingu kallariga.
3 Moisés mandushkada yachachijkunash fariseogunash shuj warmi wainayagujta japisha pushamushaga tuki chibi gajkunaj ñaubuki churushaga,
4 Jesusmu,
“Yachachij,
kai warmidaga wainayagujtadimi japimunchi;
5 Moisés mandushkabiga shina warmigunadaga rumin pigusha wañuchichunmi mandun.
Kanga,
¿imada ningui?”
nigaguna.
6 Paigunaga,
pandariki juchachingu munushami kaidaga tapugaguna.
Ashtanbish Jesusga kumurishaga achpabimi maki dedon escribingu kallariga.
7 Shina Paida tapusha katishkallamunda shayarishaga,
“Kangunamunda maijin jucha illuj gashaga rumida pigusha kallarichun,”
niga.
8 Chimunda kutin kumurishaga achpa pambabi escribisha katigallami.
9 Shina nijta uyushaga rukugunamunda kallarisha k'ipagunagamami shuj shuj ringu kallarigaguna;
shinami chi chaubibi shayuj warmilla Jesuskunga sakiriga.
10 Chimunda Jesús shayarisha chi warmidaga,
“Kanda juchachijkunaga,
¿maibidi gan?
¿Pish nachu juchachiga?”
niki,
11 chi warmiga,
“Manduj,
pish na juchachishkachu,”
niga.
Chimunda Jesusga,
“Ñukash na juchachinichu;
kununga ri,
ama ashtanga juchada rurunguichu,”
niga.
Jesusga kai pachaj Luzmi
12 Kutinmi Jesusga gentegunamu,
“Ñukami kai pachaj Luz gani;
maijin Ñukada katijka yanamangabiga nalladi puringachu,
ashtanbish kausida kuj Luztami charinga,”
niga.
13 Chimunda fariseogunaga,
“Kanga kanllamundadimi yachi chayachingui;
chi parlushkaga imakish na valinchu,”
nigaguna.
14 Shina niki Jesusga kashna niga:
“Ñuka Ñukallamundadi parlushka gashash Ñuka parlushkaga kabishkamigun,
Ñukaga maimunda shamushkadash shinaidi maimu rigushkadash yachanimi;
kangunaga Ñuka maimunda shamushkadash maimu rigushkadash na yachunguichichu.
15 Kangunaga genteguna yuyushkallamundami juchachinguichi;
Ñukaga pidash na juchachinichu.
16 Ñuka juchachishash kabishka juchachishkami gan.
Ñukallaga na ganichu,
ashtanbish Ñukada kachuj Taitami Ñukan juchachin.
17 Kangunajti mandushkabiga,
‘Ishkiguna ima rikushkada chilladadi yachi chayachikiga kabishkamigun,’
nisha escribishkami tiyan.
18 Ñukami Ñukallamundadi imadash yachi chayachini,
Ñukada kachuj Taitash Ñukamunda yachi chayachin.”
19 Chimunda paigunaga,
“¿Maibidi kambuj Taitaga tiyan?”
niki,
Jesusga,
“Kangunaga Ñukadash,
Ñukaj Taitadash na rijsinguichichu;
Ñukada rijsishkashaga Ñukaj Taitadash rijsij ganguichimumiga,”
niga.
20 Israelgunaj Diosbuj wasibi,
Diosmu kuchkida churana kuchubi yachachigushami kai shimigunadaga niga;
Paibuj uras narij chayamushkamundaga pish na prezu japigachu.
“Ñukaga na kai pachamundachu gani”
21 Kutin Jesusga,
“Ñukaga rishami,
shinusha kangunaga Ñukada mashkunguichimi,
ashtanbish kangunaj juchallabidimi wañunguichi.
Ñuka rinamunga kangunaga na ri pudinguichichu,”
niga.
22 Chimunda manduj israelgunaga,
“ ‘Ñuka rinamunga na ri pudinguichichu,’
nigushaga,
¿pailladichu wañuringu munanshi?”
ninukugaguna.
23 Chimunda Jesusga,
“Kangunaga uramundami ganguichi,
Ñukaga jawamundami gani.
Kangunaga kai pachamundami ganguichi,
Ñukaga na kai pachamundachu gani.
24 Chimundadimi kangunamuga,
‘Kangunaj juchallabidi wañunguichi,’
nigani.
Shinaidi ‘Ñukadimi gani,’
nishkadaa na crishaga kangunaj juchabimi wañunguichi,”
niga.
25 Shina niki paigunaga,
“¿Kanga pidi gangui?”
nigaguna.
Shina niki Jesusga,
“¿Imashadi kangunamunga parlashari?b
26 Kangunada juchachisha tauga ninagunadashmi charini,
shina gakish Ñukada Kachujka kabishkadami nin;
shinaidi Ñuka Pai parlushkada uyushkallamundadimi kai pachamundagunamu chidadi nini,”
niga.
27 Ashtanbish paigunaga Taita Diosmunda parlashkadaga na intindigagunachu.
28 Shinusha Jesusga,
“Ima ura Aichayuj tukushka Churida cruzbi jawamu alzushami ‘Ñukadimi gani’c nijta Ñukadaga rijsinguichi,
shinaidi imadash na Ñuka munushkallamunda rurushkada,
ashtanbish Taita yachachishkagunaidami Ñuka parlashkada yachunguichi.
29 Ñukada Kachujka Ñukanmi gan;
ima rurushkabish tuki ratu Paida kushichigushkamundami Ñukaj Taitaga Ñukalladaga na sakishkachu,”
niga.
30 Kaigunada nijta uyushaga taugagunami Paibi crigaguna.
Abrahambuj wawagunamunda
31 Chimunda Jesusga Paibi crij israelgunada,
“Kanguna Ñuka parlushkada kazusha kausagushaga,
Ñukada katijkunadimi tukunguichi.
32 Shinami Diosmunda kabishkada rijsinguichi,
chi kabishkami kangunadaga kacharichinga,”
niga.
33 Shina niki,
“Ñukuchiga Abrahambuj wawagunaj wawagunami ganchi,
pibukish sirvichun randishka shinamaga ima urash na gashkanchichu.
¿Imashadi kanga ‘Kacharishkami ganguichi,’
ningui?”
nigaguna.
34 Shina niki Jesusga kashna niga:
“Kabishkadadimi nini,
maijinbish juchada rurujka,
sirvichun randishka shina juchada rurungu watushka shinamigun.
35 Maijin sirvichun randishkaga dueñoj wasibiga na tuki ratu kausagungallachu,
ashtanbish churiga tuki ratumi taitaj wasibiga kausunga.
36 Shinushaga Diosbuj Churi kangunada kacharichikiga,
kangunaga kacharishkadimi ganguichi.
37 Kanguna Abrahambuj wawagunaj wawaguna gashkadaga yachanimi;
ashtanbish Ñuka parlushkada na japish nishallachu wañuchingu mununguichi.
38 Ñukaga Ñukaj Taita rikuchishkadami parlani,
kangunash kangunaj taitamunda uyushkada ruranguichi,”
niga.
39 Shina niki paigunaga,
“Ñukuchij taitaga Abraham-mi gan,”
nigaguna.
Jesusga,
“Kanguna Abrahambuj wawagunaj wawagunadi gashkashaga Abraham rurushka layaidimi rurunguichimuga.
40 Ashtanbish Dios yachachishkada uyusha kabishkadi shimigunada kangunamu parluj gakish kangunaga Ñukada wañuchingumi mununguichi.
¡Abrahamga ima urash shinaga na rurugachu!
41 Kangunagarin kangunaj taita rurushka layaidimi rurunguichi,”
niga.
Shina niki,
“Ñukuchiga wainayasha charishka churigunaga na ganchichu;
shuj Taitalladami charinchi.
Paiga,
¡Diosmi gan!”
nigaguna.
“Kangunaj taitaga diablomi gan,” nishkamunda
42 Chimunda Jesusga,
“Kangunaj Taita,
Dios gashkakiga Ñukada k'uyanguichimumiga;
Ñukaga Diosmunda shamushami kaibi gani.
Ñukaj munimundaga na shamuganichu,
ashtanbish Diosmi Ñukadaga kachuga.
43 Ñuka parlushkada ¿imashadi na intindi pudinguichi?
Ñuka nish nigushkada naidi uyush nishallami shina ganguichi.
44 Kangunaj taitaga diablomi gan;
paibuj gashami pai munushkada rurungu mununguichi.
Paiga kallarimunda pachami wañuchij gashka;
paibuki ima kabishkash illushkamundaga,
imadash ima urash kabishkadaga na parlujchu.
Paiga llagmaidi shinaidi llagmagunaj taitash gashkamunda,
imada llagmusha parlushash paillamundadi parlan.
45 Ñukadaga,
kabishkada parlagushkamundaga na cringuichichu.
46 Kangunamunda,
¿maijindi Ñuka ima juchada rurashkada rikuchi pudinguichi?
Shina kabishkada parlukidijka ¿imamundadi na cringuichiri?
47 Maijinsh Diosbuj gashaga,
Diosbuj Shimigunadami uyun;
shinushaga kangunaga na Diosbuj gashkamundami na uyush ninguichi.”
Ñaubamundadi Jesús tiyushkamunda
48 Shina niki israelgunaga Jesustaga,
“ ‘Kanga yana katishka Samariamundami gangui,’
nishaga,
¿ñukuchiga nachu allida nishkanchi?”
nisha tapugaguna.
49 Chimunda Jesusga,
“Ñukaga na yana katishkachu gani.
Taitadami allibi churuj gani,
ashtanbish kangunaga Ñukadaga na allibimi churanguichi.
50 Shinash Ñukaga Ñukada jatunyachichunga na mashkanichu.
Shujmi jatunyachichun mashkujka tiyan,
Paimi kabishkadi juchachij gan.
51 Kabishkadadimi nini,
Ñuka parlushkada maijin kazujka ima urash na wañungachu,”
niga.
52 Shina niki israelgunaga,
“Kununmi allidijka yana katishka gashkadagarin yachanchi.
Abrahambish,
Dios nishkada parlujkunash wañushkami,
shinash kanga,
‘Ñuka nishkada kazujka ima urash na wañungachu,’
ningui.
53 Ñukuchij taita Abrahamga wañugami.
Kanga Abrahamdash ashtan yallichuma ¿imadi gangui?
Dios nishkada parlujkunash wañugami.
¿Pi gashkadadi kanga yuyanguiri?”
nigaguna.
54 Chimunda Jesusga kashna niga:
“Ñukada Ñukaidi jatunyachishaga Ñuka jatunyashkash imakish na valinchu.
Ñukada jatunyachijka Ñukaj Taitalladimigun;
Pailladadimi kangunaga ʻÑukuchij Diosmiʼ ninguichi.
55 Ashtanbish kangunaga Paidaga na rijsinguichichu,
Ñukagarin Paida rijsinimi.
ʻNa rijsinichuʼ nishadijka kanguna laya Ñukash llagmami ganimu.
Ñukaga Paidaga rijsinidimi,
shinaidi Pai parlushkada kazuni.
56 Kangunaj ñauba taita Abrahamga Ñuka shamuna p'unllada ʻRikushamiʼ yuyusha kushiyaga,
rikushagarin ashtanmi kushiyaga.”
57 Shina niki israelgunaga,
“Narij pichka chunga (50) watada charishash ¿Abrahamda rikuganguichari?”
nigaguna.
58 Chimunda Jesusga,
“Kabishkadadimi nini,
narikish Abraham tiyajllabidimi Ñukadimi gagani,”
d niga.
59 Chimunda paigunaga Jesusta rumigunan pigungu japigaguna,
ashtanbish Jesusga mitikusha israelgunaj Diosbuj wasimunda llujshisha riga.