Caná pueblobi boda tiyashkamunda
2
1 Kinsa p'unllabiga Galileabi gaj Caná pueblobi shuj boda tiyaga;
Jesusbuj mamash chibimiga.
2 Shinaidi Jesusbish Paibuj yachagujkunashmi bodamu shamuchun kayashkagunaga.
3 Uvan rurashka vino tukuriki Jesusbuj mamaga Paidaga,
“Ña vino illujkunami tukushka,”
niga.
4 Shina niki Jesusga,
“Kan warmi,
¿ima nishadi shina ninguiri?
Ñukaj uraska chairijti narij chayungandi,”
niga.
5 Shina niki Paibuj mamaga sirvijkunamu,
“Pai ima nishkada rurichi,”
niga.
6 Chibimi israelguna Diosbuj ñaubuki maillarina yakuda churana sujta rumi p'unduguna tiyaga.
Shuj p'unduga pichka chungama (50),
kanchis chungama (70) litro yakuda apujkunamiga.a
7 Chibimi sirvijkunamu Jesusga,
“Kai p'undugunabi yakuda jundachichi,”
niga.
Shina nikimi p'undu shimigama yakuda jundachigaguna.
8 Chimunda Jesusga,
“Kununga ashawada ishisha bodada mingarishka k'arimu apichi,”
niga.
Shinami apusha rigaguna.
9 Bodada mingarishkaga vinoda rurushka yakudami malliga,
maimunda llujshishkadash na yachushalla;
yakuda ishij sirvijkunallami yachugaguna.
Chimunda bodada mingushkaga novioda kayushaga,
10 “Tukigunami kallaribiga alli vinodadi rakinguna;
kayushkaguna milgada ubiashka k'ipami yangalla vinodaga rakinguna.
Ashtanbish kanga kunungama alli vinoda charishkanguindi,”
niga.
11 Galilea llakta Caná pueblobimi Jesusga kai pish na ruri pudishka rikuchinan rikuchisha kallariga;
b shina rurushami Pai k'uilladi gashkada rikuchiga;
shinami Paibuj yachagujkuna Paida crigaguna.
12 Chi k'ipaga Paibuj maman,
Paibuj waukigunan,
shinaidi Paibuj yachagujkunanbish Jesusga Capernaum-mu uriyaga.
Chibimi shuj p'unllagunada sakirigaguna.
Diosbuj wasida Jesús linshushkamunda
13 Israelgunaj Pascua pishta ña kuchuyamugukimi,
Jesusga Jerusalenmu ichiyaga.
14 Chibimi Diosbuj wasi pungubi wagragunada,
ovejagunada,
palomagunada k'atusha gajkunada shinaidi kuchkida cambiasha tiyajkunadash japiga.
15 Chida rikusha Jesusga shuj waskada japisha dalinada rurushaga,
tukigunada wagragunandi ovejagunandi,
Diosbuj wasimunda llujshichisha kachuga.
Kuchkida cambiajkunajtash,
kuchkigunada pambabi tsirapasha piguga,
mizagunadash t'angushtasha shituga.
16 Shinaidi palomagunada k'atujkunadaga,
“¡Kaimunda kaigunada anchuchichi!
Ñukaj Taitaj wasidaga ama k'atuna wasida rurichichu,”
niga.
17 Chibimi Diosbuj Shimibiga,
“Kambuj wasida Kambujlla gachun munushami manchanai shungundijta llakirini,”
nisha escribishka tiyashkada Paibuj yachagujkunaga yuyarigaguna.c
18 Chimunda israelgunada mandujkuna,
“¿Imadi gangui kashna rurungujka?
¿Ima pi na ruri pudishkadadi rurusha rikuchisha ninguiri?”
nisha Jesusta tapugaguna.
19 Shina tapuki Jesusga,
“Kai Diosbuj wasidaga p'akishtakish,
kinsa p'unllabiga kutin shayachishallami,”
niga.
20 Shina niki israelgunada mandujkuna,
“Kai Diosbuj wasidaga chusku chunga sujta (46) watagunadami ruragusha shayachishkagunaga.
¿Kanga kinsa p'unllabichu jatarichisha ninguiri?”
nigaguna.
21 Ashtanbish Jesusga Diosbuj wasimunda parlushaga,
Paibuj cuerpollamundadimi parluga.d
22 Chimunda wañushkagunapuramunda Jesús kausariki,
Paibuj yachagujkuna Pai shina nishkada yuyarigaguna,
shinushami Diosbuj Shimi nishkadash Jesús parlushkadash crigaguna.
Jesús tukigunada rijsij gashkamunda
23 Pascua pishta p'unllagunabi,
Jesús Jerusalenbi gasha pish na ruri pudishka rikuchinagunada ruraki,
taugaguna chida rikusha Paibuj shutibi crigaguna.
24 Ashtanbish Jesús tukigunaj yuyida rijsishkamundaga paigunada na crigachu.
25 Pailladi gentegunaj shungu ima laya gashkada yachushkamundami,
chi gentegunamunda maijin imada parlachunbish na ministiga.