Samana p'unllamunda Jesús yachachishkamunda
6
1 Samana p'unllada Jesús trigu ukuda riguga.
Paibuj yachagujkunaga trigo k'atsuda pilusha makin k'akusha granuda mikugaguna.
2 Shuj fariseogunaga tapuga,
“¿Imashadi kangunaga samana p'unllabi Dios ama rurachun nishkada ruranguichi?”
3 Shina niki Jesusga niga,
“Davidbish a paiyun gajkunash yarijachisha ima rurashkada Diosbuj Shimibi ¿nachu liyashkanguichi?
4 Israelgunaj Diosbuj tuldushka wasimu waigusha Diosmu kushka tandagunada curagunalla mikuna gakish Davidga japishab mikusha paiyun gajkunamush karaga.”
5 Jesusga kaidash niga,
“Aichayuj tukushka Churiga samana p'unlladash Mandajmi gan.”
Samana p'unllabi Jesús alliyachishkamunda
6 Shuj samana p'unllabi Jesusga Diosmunda yachana wasimu waigusha yachachingu kallariga.
Chibimi alli maki chakirishkada charij k'ari tiyaga.
7 Moisés mandashkada yachachijkuna fariseogunash samana p'unllabi Jesús alliyachikiga juchachingaj nisha pakalla rikuriagaguna.
8 Jesusga shina yuyajta yachushami maki chakirishkada niga,
“Jatarisha chaubibi shayari.”
Shina nikimi paiga chaubibi shayariga.
9 Chimunda Jesús pakalla rikuriajkunada kashna niga,
“Kangunadami tapuni.
Samana p'unllaga ¿imadadi rurana gan:
allida na gashaga na allida?
Shuj kausida ¿kishpichinachu na gashaga tukuchinachu?”
10 Paibuj muyundijta tukigunada rikushka k'ipaga maki chakirishkada,
“Makida chutallada ruri,”
niga.
Shina rurashaga alliyagallami.
11 Rukudi manchanaidi p'iñarishamic ʻ¿Jesustaga imadadi rurashun?
ʼ nisha ninukungu kallarigaguna.
Chunga ishkida Jesús agllashkamunda
12 Chi p'unllagunabi Jesusga urkumu risha tuki tuta Dioskun parlanukusha pakariga.
13 P'unllayaki Paibuj yachagujkunada kayushaga chunga ishkidami aglluga.
Paigunadaga ʻÑukamunda parlachun nisha agllashkagunami ganguichiʼ niga.
14 Paigunaga kaigunami gan:
Simón,
pailladadij Pedro nisha shutichishka;
paibuj wauki Andikush;
Jacobo,
Juanchu,
Felipe,
Bartolomé,
15 Mateo,
Tiuma,
Alfeobuj churi Jacobo,
Simón Celote nishka,
16 Jacoboj churi Judas,
Judas Iscariotesh.
Paimi k'ipallaga Jesusta wañuchisha nijkunamu japichiga.
Taugagunamu Jesús yachachishkamunda
17 Jesusga urkumunda paigunan uriyashaga pamballabi shayaga.
Paibuj tauga yachagujkunash shujkunash Judea llaktamunda,
Jerusalén pueblomunda,
Tiro pueblo,
Sidón pueblo jatun yaku kucha manyagunamundashmi,
18 Jesús parlashkada uyungaj unguigunadash alliyachichun nishami taugalladijkuna shamuga.
Jesusga yanaguna katishkagunada llakinaida kausajkunadash alliyachigami.
19 Paimunda llujshij podergun tuki ungushkagunada alliyachishkamundami tukiguna Jesusta tupungu munuga.
Kushida llakida parlashkamunda
20 Jesusga Paibuj yachagujkunada rikusha kashna niga,
“Kai pachabi imada na charijkuna,
kushilla ganguichi.
Diosbuj mandanaga kangunajmi gan.
21 “Yarijin gajkunash,
kushilla ganguichi.
Kangunaga sajsachishkami ganguichi.
“Kunun wakusha kausajkunash,
kushilla ganguichi.
K'ipaga asinguichimi.
22 “Aichayuj tukushka Churida katishkamunda,
genteguna p'iñaki,
llujshichisha kachuki,
rimaki,
kangunaj shutida na valichikish kushilla ganguichi.
23 “Shinalladimi kunun kashna rimagujkunaj ñauba taitaguna Dios nishkada parlujkunadash llakichigaguna.
Kashna llakichigukish mejor kushilla ganguichi;
jawa pachabiga kangunamu alli kumbidanami tiyan.
24 “Kai pachabi charijkuna charishkagunan kushiyagujkuna,
k'ipaga ¿imachari tukunguichi?
25 “Kunun alli mikusha kausajkunaga k'ipa p'unllaga yarijin ¿imachari tukunguichi?
Kunun asigujkunaga k'ipaga llakinaidami wakanguichi.
26 “Tukiguna kangunada ʻAlligunami ganguichiʼ niki ¿imachari tukunguichi?
Shinalladimi ñauba taitagunash Diosmunda llullusha yachachijkunada ʻAlliʼ nigaguna.”
P'iñajkunada k'uyanamunda
27 “Ñuka parlushkada uyajkunadaga kaidami nini,
na rikunachijkunada k'uyichi.
Kangunada p'iñajkunamush ashtan allida rurichi.
28 Kangunada litujkunadaga ‘Alligunada kuchun’ nichi.
Llaki tukuchun nijkunamundash Diosta mañichi.
29 Pish ñawi ichibi takukiga chaishuj ladudash rikuchilla.
Kambuj jawa churushkada maijin kichukiga uku churushkadash japichun sakilla.
30 Pi imada mañukiga kuilla.
Kambujta imada kichukiga ama vueltachichun mañanguichu.
31 Ima layami kangunamu shujkuna rurachun ninguichi,
kangunash paigunamu shinaidi rurichi.
32 “Kangunada k'uyajkunallada k'uyashaga ¿ima allidadi ruranguichi?
Juchagunada rurujkunash shinalladijka ruranmi.
33 Kangunamu allida rurujkunallamu allida rurashaga ¿chiga imadi alli gangari?
Juchagunada rurujkunapura shinalladijka ruranmi.
34 Imada mañachisha,
randi imadash japina yuyillan mañachishaga ¿ima allidadi ruranguichi?
Juchagunada rurujkunapura shinaidijka ruranmi.
35 Diosga milli rurujkunamu na ʻDiosolopaiʼ nijkunamush allida ruranmi.
Shinaidimi kangunada p'iñajkunadaga k'uyusha allida rurananguichi.
Ama imadash randi japina yuyin mañachinguichichu.
Shina rurashami Jatun Mandaj Diosbuj alli kumbidanada japisha Paibuj wawagunashmi ganguichi.
36 Ima layami Taita Dios kangunada llakin,
kangunash shujkunada llakichi.”
Ama shujkunada juchachinamunda
37 “Ama shujkunada juchachinguichichu.
Diosbish kangunada na juchachingachu.
Pidash ama ʻKauzayujminguichiʼ ninguichichu.
Diosbish kangunada ‘Na kauzayuj’ ningami.
Perdonichi,
Diosbish perdonangami.
38 Shujkunamu imadash kuichi,
Diosbish kangunamunga kushtul jundalladi tushuchishka tallirij shinadami kunga.
Kanguna ima shina ruranguichi,
Diosbishmi kangunamu ruranga.”
39 Jesús kai yuyachinan kashna niga,
“Na rikuj ¿shuj na rikujta pushi pudinchu?
¿Nachu ishkindijlladi ut'kubi urmunga?
40 Yachagujka yachachijtaga na yallichu.
Yachanada tukuchishami yachachij laya tukunga.
41 “¿Imashadi kambuj waukij ñawibi tiyaj uchilla kaspida rikungui?
Ashtan kambuj ñawibi tiyaj jatun kaspidari rikiri.
42 Kambuj ñawibi jatun kaspi tiyajta na cuenta kushaga ¿ima layadi waukida kashna ningui?
‘Kambuj ñawibi tiyaj uchilla kaspida ñuka llujshichisha.’
Ishki siki imadash nij tukusha crichijlla,
kambuj ñawimundadi jatun kaspida llujshichiri.
Shina rurashami kambuj waukij ñawibi tiyaj uchilla kaspidash llujshichi pudingui.”
Yuradaga apariki rijsinamunda
43 “Alli yuraga na alli granudaga mana aparinchu.
Na alli yurash alli granudaga na aparinchu.
44 Granukimi ima laya yurashkada rijsina:
Jigustaga na kashamunda japinchichu.
Uvadash mana zarzamunda japinchichu.
45 Shungubi ima tiyashkadami shimimundaga rimarin.
Alli shunguyujka paibuj shungubi alli yuyiguna junda gashami alligunada parlan.
Shinalladi na alli shunguyujka paibuj shungubi milli yuyiguna junda gashami na alligunada rimarin.”
Ishki wasichinamunda parlashka
46 “Ñuka mandushkada na rurashaga ¿imashadi kangunaga ‘Mandaj Jesús,
Mandaj Jesús’ ninguichiri?
47 Maijinsh Ñukajmu shamusha,
Ñuka yachachishkada rurajka imamu rijchij gashkada kunun parlasha.
48 Shuj wasichij uku ukuda ut'kusha wasida shayachingu rumida churusha kallarij shinami gan.
Alli wasichishkamundaga jatiyaku jatarisha shamusha takashash na walinkichi pudinchu.
49 Maijin Ñuka yachachishkada uyashash,
na kazujka achpa jawallabi wasichisha na ut'kushalla rumish illuj na jinchida ruruj shinami gan.
Yaku jatarisha shamusha takunmi tukida urmachishtakiga jatun llaki tukun.”