Bautizaj Juanchu shitashka pushtubi parlashkamunda
3
1 Chunga pichka watada Roma llaktada jatun manduj Tiberio César tuki llaktada mandaguki Judea llaktaj Gobernadorga Poncio Pilatomiga.
Herodesga Galilea llaktabi,
paibuj wauki Felipega Itureadash Traconitedash mandaguga;
Lisaniasbish Abiliniada mandaga.
2 Anasbish Caifasbisha jatun manduj curagunamiga.
Chi p'unllagunabi Zacariasbuj churi Juanchumu shitashka pushtubi Diosbuj Shimi chayaga.
3 Juanchuga tuki Jordán jatiyaku kuchulla llaktabi parlashaga ʻJuchagunada sakisha Diosmu kuchuyasha bautizarichi.
Diosga juchagunada perdonangamiʼ kashna niga.
4 Dios nishkada parluj ñauba Isaías escribishaga kashna nisha,
“Shitushka pushtubi kaparijka uyarigun,
‘Mandujbuj ñanda derecho rurusha alli parijichi,
5 Tuki waikuguna,
urkuguna,
lomagunash pamballada rurashkami ganga.
Ishtu ñanguna dirichashka,
pugru ñangunash layashkami ganga.
6 Tuki kai pachabi kausajkunaga Dios kishpichij gashkadami rikunga,’ ”
nishkami p'aktuga.
7 Taugalladi bautizaringu shamujkunada Juanchu niga,
“Culebra shina,
millida rurajkunaminguichi.
Dios p'iñarisha llakichina shamunamunda ʻKangunaga kishpiringuichimiʼ nishaga ¿pidi parlagari?
8 Kangunaga juchagunada sakisha Diosmu kuchuyashkada rikuchingujka alli p'ukuj granu shina allida rurusha rikuchichiri.
‘Ñauba Abrahambuj wawagunami ganchi’b nisha ama nichichu.
Ñukaga ninimi,
Diosga kai rumigunada Abrahambuj wawagunada rurunmullami.
9 Yurada angundi p'itingu jacha ña tiyanmi.
Tuki na alli aparij yuragunada shina,
gentegunada p'itisha ninabi shitangami.”
10 Chimunda gentegunaga tapugami,
“¿Imadadij rurana ganchi?”
nisha.
11 Pai niga,
“Maijin ishki churanada charijka shujtaga na charijmu kuchun;
mikunadash charijka na charijmu karachun.”
12 Impuestoda cobrajkunash Juanchu bautizachun nisha kuchuyasha kashna tapugaguna,
“Yachachij ¿imadadij rurana ganchi?”
13 Pai niga,
“Cobranaida cobrusha,
ama yalli cobranguichichu.”
14 Guardaguna tapuga,
“Ñukuchiga ¿imadadij rurana ganchi?”
Juanchu niga,
“Ama takusha manchachisha allidi imadash kichichichu.
Ama llullusha juchachichichu.
Mashnalla ganashkan kushi gaichi.”
15 Tukiguna shuyashkamunda Juanchudaga,
“¿Dios agllusha kachashka Cristomachari?”
nisha yuyagaguna.
16 Chimunda Juanchuga tukigunada niga,
“Ñukaga yakunllami bautizani.
Shuj shamujmi Diosbuj Espiritun ninanbish bautizanga.
Paiga ñukadash yalli imadash ruri pudijllami shamunga.
Ñukaga Paibuj pargati watashkalladash paskungu na kabinichu.
17 Paiga trigoda wairachingu palada Paibuj makibi charisha t'amumunda ch'ikanyachij shinami ruranga.
Trigolladami wakichinga.
T'amu shinadaga na wañuj ninabi shitashami rupachinga,”
niga.
18 Kashna tauga shujtij nishkagunanbish Juanchuga alli shimigunada gentegunamu parluga.
19 Gobernador Herodestaga paibuj wauki Felipebuj warmi Herodiasta wainayasha tiyashkamundash milligunada rurashkamundashmi Juanchuga rimaga.
20 Rimakish Herodesga na allida rurasha katiga,
ashtanga Juanchuda carcelbi churaga.
Jesusta bautizashkamunda
21 Juanchu tukigunada bautizagusha Jesustash bautizaga.
Chi k'ipa Jesús Taita Diosta mañaguki jawa pacha paskarikimi
22 Paibuj jawamu Diosbuj Espíritu paloma shina uriyamuga.
Chimunda shuj rimarishka jawa pachamunda uyariga,
“Kanmi Ñuka k'uyashka Churi gangui.
Kanbimi kushiyani.”
Jesucristobuj ñauba yayagunamunda
23 Jesús Diosbuj Shimida parlungu kallarishaga kinsa chunga (30) wata shinadami chariga.
Jozibuj churi gashkadami gentegunaga yuyaga.
Joziga Elij churimiga.
24 Eliga Matatbuj,
Matatga Levij,
Leviga Melquij,
Melquiga Janaj,
Janaga Jozij,
25 Joziga Matatiasbuj,
Matatiasga Amosbuj,
Amosga Nahumbuj,
Nahumga Eslij,
Esliga Nagaibuj,
26 Nagaiga Maatbuj,
Maatga Matatiasbuj,
Matatiasga Semeibuj,
Semeiga Jozecbuj,
Jozecga Judaj,
27 Judaga Joanaj,
Joanaga Resaj,
Resaga Zorobabelbuj,
Zorobabelga Salatielbuj,
Salatielga Nerij,
28 Neriga Melquij,
Melquiga Adij,
Adiga Cosambuj,
Cosamga Elmadambuj,
Elmadamga Erbuj,
29 Erga Josuej,
Josuega Eliezerbuj,
Eliezerga Jorimbuj,
Jorimga Matatbuj,
Matatga Levij,
30 Leviga Simeonbuj,
Simeonga Judaj,
Judaga Jozij,
Joziga Jonanbuj,
Jonanga Eliaquimbuj,
31 Eliaquimga Meleaj,
Meleaga Menaj,
Menaga Matataj,
Matataga Natanbuj,
Natanga Davidbuj,
32 Davidga Isaíbuj,
Isaíga Obedbuj,
Obedga Boozbuj,
Boozka Salmonbuj,
Salmonga Naasonbuj,
33 Naasonga Aminadab-buj,
Aminadabga Adminbuj,
Adminga Arambuj,
Aramga Esrombuj,
Esromga Faresbuj,
Faresga Judaj,
34 Judaga Jacob-buj,
Jacobga Isaacbuj,
Isaacga Abrahambuj,
Abrahamga Tarej,
Tarega Nacorbuj,
35 Nacorga Serugbuj,
Serug-ga Ragaubuj,
Ragauga Pelegbuj,
Peleg-ga Heberbuj,
Heberga Salaj,
36 Salaga Cainanbuj,
Cainanga Arfaxadbuj,
Arfaxadga Sembuj,
Semga Noej,
Noega Lamecbuj,
37 Lamecga Matusalenbuj,
Matusalenga Enocbuj,
Enocga Jaredbuj,
Jaredga Mahalaleelbuj,
Mahalaleelga Cainanbuj,
38 Cainanga Enosbuj,
Enosga Setbuj,
Setga Adanbuj,
Adanga Diosbuj churimiga.