SAN LUCAS
Lucasbi kallari parluguna
Pi escribiga: Lucasga medikomi shinaidi apóstol Pabloda ayudajmi gashka. Na israelgunapurachu, ashtan Grecia llaktamunda alli yachajmi gashka. Pai Cesarea pueblobi gashami escribishka yuyachin.
Pimu escribishka: Jesusta alli rijsichun alli nishka Teofilomu shinaidi na israelgunamunmi escribishka.
Jesucristo wacharishka mashna wataguna k'ipabi escribishka yuyachin: pichka chunga pichka na gashaga sujta chunga (55-60) watagunabimi.
Imadadi parlagun: Kai libroda escribingu Lucasga Jesusta rijsijkunada tuki imalla tukushkada alli tapugami. Tuki ima tukushkagunamunda ashaguna kaibi tiyan: Bautizaj Juanchu wacharishka (1.57-80), Jesús wacharishka k'ipa ángel michijkunamu parlashka (2.8-20), viudaj churida kausachishka (7.11-17), aichada ismuchij chunga unguiyujkunada alliyachishka (17.11-19), Zaqueoj wasimu rishka (19.1-10). Jesús parlashkagunamunda ashaguna kaibi tiyan: alli samaritano (10.25-37), charij tukusha Diosta kungarij (12.13-21), chingashka churi (15.11-32), Lazarosh charij k'arish (16.19-31), fariseosh impuestoda cobraj k'arimundash (18.9-14).