SAN MARCOS
Bautizaj Juanchu yachachishkamunda
1
1 Diosbuj Churi Jesucristomunda Alli Shimiga kashnami kallarin.
2 Dios nishkada parluj Isaiasbuj escribishkabimi:
“Kanda ñaubusha risha,
Kishpichij purina ñanda parijachunmi
Ñukamunda parlujta kachani.a
3 ‘Mandujbuj ñanda parijichi,
uchilla dirichu ñanda rurichi,’
nisha
shitashka pushtubi shuj shimi kaparishka uyarigun,”
nisha escribishkami tiyan.b
4 Juanchuga shitashka pushtubi bautizagushaga,
“Juchagunada sakisha Diosmu kuchuyasha bautizarichi.
Diosga juchagunada perdonangami,”
nisha parluga.
5 Shinami tuki Judea kuchu llaktagunabi kausujkuna,
Jerusalén pueblobi kausujkunash pai parlushkada uyungaj kuchuyagaguna.
Juanchuga ʻJuchayujminiʼ nigujkunada Jordán jatiyakubi bautizaga.
6 Bautizaj Juanchuj churanaga camello millmallanmi rurushkaga.
Shinaidi kara chumbilladami chumbillishka gaga.
Chuzbitigunadashc sacha abejajd mishkidash mikujmiga.
7 Pai yachachigushaga,
“Ñukaj k'ipa shamujka ñukada yalli imadash rurujllami.
Ñukaga Paibuj pargati watashkaidash paskungujka na kabinichu.
8 Ñukaga kangunadaga yakullanmi bautizagani,
ashtan Paimi Diosbuj Espiritun bautizanga,”
niga.
Jesusta bautizashkamunda
9 Chi p'unllagunaidimi Jesusga Galilea llaktabi tiyaj Nazaret pueblomunda llujshisha Juanchujmu chayaki,
Jordán jatiyakubi Juanchuga Paida bautizaga.
10 Jesús yakumunda llujshigusha,
jawa pacha paskarijta Diosbuj Espíritu paloma shina Paibuj jawamu uriyamujtash rikuga.
11 Shinalladi jawa pachamunda,
“Kanmi Ñuka k'uyashka Churi gangui.
Kanbimi kushiyani,”
nishkashmi uyariga.
Jesús shitashka pushtubi gashkamunda
12-13 Kai k'ipami Diosbuj Espirituga p'iña animalgunae tiyashka shitashka pushtumu Jesusta pushuga.
Chusku chunga (40) p'unllada chibi gakimi Satanasbish pandachisha nisha purigugalla.
Angelgunash Jesusta sirvigugami.
Galileabi Jesús yachachingu kallarishkamunda
14 Bautizaj Juanchuda carcelbi churashka gashka k'ipami Jesusga Galilea llaktamu risha Diosmunda Alli Shimida yachi chayachishaga,
15 “P'unllaguna ñami p'aktamushka.
Diosbuj mandanash ñami kuchuyamugun.
Juchagunada sakisha Diosmu kuchuyichi.
Paibuj Alli Shimidash tuki shungun crichi,”
nishami yachachiga.
Chaulada japij chuskugunada Jesús kayushkamunda
16 Galilea yaku kucha manyada rigushami Jesusga Simonda paibuj wauki Andikundijta rikuga.
Paigunaga chaula japijkunashami chaulada japinada yakumu shitaguga.
17 Chimunda Jesusga,
“Katimichi.
Ñukami kangunadaga chaulada japij shina,
gentegunada japijta rurusha,”
niga.
18 Shina ninmi chaulada japinada chi pushtubi shitusha,
Paida katisha rigaguna.
19 Chimunda ashallada rishami Jacoboda paibuj wauki Juanchudash barcabi chaulada japinada parijasha tiyajta rikuga.
Paigunaga Zebedeoj churigunamiga.
20 Shina tiyajta rikunmi Jesús kayaga.
Paigunaj taita Zebedeoda,
paida ayudajkunandijta barcabi sakisha Jesusta katigaguna.
Aya katishkada alliyachishkamunda
21 Chimunda rishaga Capernaúm pueblomu chayagaguna.
Samana p'unlla chayunmi Jesusga Diosmunda yachana wasimu waigusha,
yachachingu kallariga.
22 Jesusga Moisés mandashkada yachachijkunadash yalli yachachisha mandaj laya parlashkamunda uyujkunaga mancharigaguna.
23 Chi wasillabidimi aya katishka k'ari tiyaga.
Paiga ñash kaparishaga,
24 “Nazaretmunda Jesús ¿imadi ningui?
¿Ñukuchida tukuchinguchu shamugangui?
Ñukaga Kanda rijsinimi.
Shinaidi Kanga jucha illij Diosmunda gashkadash yachanimi,”
niga.
25 Shina nikimi Jesusga chi ayadaga,
“¡Upalli!
¡Paimunda llujshisha ri!”
nisha mandaga.
26 Shina ninmi ayaga jinchida ch'ujchuchisha shinaidi manchanaidi kaparishaga llujshisha riga.
27 Shina llujshichikimi tukiguna manchanai mancharisha,
paigunapura kaishuj chaishuj,
“¿Imadikun kaiga?
Paiga imadash mandi pudishkan mushujtami yachachishka.
Ayagunash Pai mandukiga kazunllagunami,”
nisha tapunukugaguna.
28 Kishna rurukimi Jesusta tuki Galilea llaktabi tiyujkuna ut'kada yachi chayuga.
Pedroj suegrada Jesús alliyachishkamunda
29 Diosmunda yachana wasimunda llujshinmi Jacobon Juanchun Jesusga Simonbuj,
Andikuj wasimu riga.
30 Chi ratumi Jesusmuga,
“Simonbuj suegraga k'awitubi calenturan ungushkami sirigun,”
nigaguna.
31 Jesús kuchuyasha,
makimunda japisha jatarichinmi calentura unguiga anchuga.
Chimunda tukigunamu karungu kallariga.
Ungushkagunada Jesús alliyachishkamunda
32 Indi waigusha ña tutayakimi tauga ungushkagunada aya katishkagunadash Jesusbujmu pushusha rigaguna.
33 Shinalladi chi pueblobi kausujkunashmi pungubi tandanukugaguna.
34 Chibimi Jesusga taugagunada tuki laya unguigunamunda alliyachisha,
Pi gashkada rijsishkamundami ayagunada na rimarichun sakishallami llujshichiga.
Galilea llaktabi Jesús yachachishkamunda
35 Kayundij tutamunda puzu puzudi jatarisha,
Jesusga chi pueblomunda llujshisha,
chulunlla pushtubi Diosta mañungu riga.
36 Simonbish paigun purijkunash Jesusta mashkungu rigaguna.
37 Mashkagushkan japishaga,
“Tukigunami Kandaga mashkagun,”
nigaguna.
38 Shina nikimi Paiga,
“Diosmunda yachachingu kuchulla uchilla pueblogunamush jakuchi.
Ñukaga chibujmi shamugani,”
niga.
39 Shinami Jesusga tuki Galilea llaktabi,
Diosbuj Shimida Diosmunda yachana tuki wasigunabi yachachiga.
Ayagunadash llujshichisha puriga.
Aichada ismuchij unguiyujta alliyachishkamunda
40 Aichada ismuchisha katij lepra unguiyuj k'ariga Jesusbujmu kuchuyasha Paibuj ñaubuki kungurisha,
“Kan munushaga ñukaj unguida linshi pudinguimi,”
nisha mañaga.
41 Shina niki,
paida manchanaidi llakirishami makin tupasha,
“Ari,
alliyachun munanimi.
¡Linshu sakiri!”
niga.
42 Jesús shina ninmi aichada ismuchisha katij ungui chingariki,
linshu sakiriga.
43 Shina alliyanmi Jesusga ʻUt'kada riʼ jinchida nishka k'ipaga kutin kutin,
44 “Uyi,
p'akta pimush yachi chayachinguimu,
ashtan kanda alliyachishkamunda Moisés mandushka shina linshuyachishka gangu ofrendada apusha curajmu ri.
Shinami paiguna kan alliyashkadaga yachunga,”
nisha mandaga.
45 Shina nishkadash na uyashami chi k'ariga imadash na pakushalla ima laya Jesús alliyachishkada tukigunamu yachi chayachiga.
Shinashami Jesusga mai pueblomush ña na sarunguna laya waigui pudigachu.
Shinushami washa washa risha,
shitashka llaktagunallabi puriga.
Shina pakalla purikish tuki llaktagunamundami Pai purishkamu chayamugaguna.