Pilatoj ñaubujmu Jesusta pushushkamunda
27
1 Ña p'unllayaguki tuki manduj curagunan israelgunada pushaj yuyijkunan ima laya Jesusta wañuchina yuyin parlanukugaguna.
2 Jesusta watusha pushushaga Judea llaktada manduj Pilatomu kugaguna.
Judas wañushkamunda
3 Jesusta juchachisha wañuchinada ña rikushaga Paida japichij Judasga na alli rurashkada manchanaidi yuyarisha,
manduj curagunamu yuyijkunamush kinsa chunga (30) kuchkigunada vueltachiga,
4 kashna nisha,
“Ima jucha illuj k'arida wañuchichun japichisha juchadami rurashkani.”
Ashtanbish paigunaga,
“Chiga ñukuchimunga ¿imadi valin?
¡Kambujmi ganga!”
nigaguna.
5 Chimunda Judasga Diosbuj wasi ukubi kuchkida pigush rishaga sipirishami wañuga.
6 Manduj curaguna chi kuchkida tandachishaga,
“Kai kuchkiga shuj genteda wañuchingu randishka kuchkimigun;
shinushaga Diosmu kushkada tandanabiga na churanachu ganchi,”
nigaguna.
7 Shinushami chi kuchkinga shuj ladumunda shamushkaguna wañuki pambungaj yuyarinukusha Mangada Rurujbuj Achpada randigaguna.
8 Shinushami chi achpaga kunun p'unllagama,
“Yaur Pamba” nishkagun.
9-10 Shinami Dios nishkada parluj Jeremías kashna parlashkaga p'aktuga:
“Israelguna Paida randingaj ‘Kushun’ nishka kinsa chunga kuchkidami japigaguna;
chigunmi Mangada Rurujbuj Achpada randigaguna,
ima laya Manduj Dios ñukada mandushka shinalladi.”
Jesús Pilatoj ñaubuki gashkamunda
11 Chi llaktada mandachun churashka Pilatoj ñaubuki Jesús ña shayaki,
“¿Kanchu israelgunaj jatun manduj gangui?”
nisha Pilato tapuki,
Jesusga,
“Kanlladimi ningui,”
niga.
12 Manduj curaguna pushaj yuyijkunash Paida juchachigukish Jesusga imadash na nigachu.
13 Shinushami Pilatoga,
“Tukilladadi kanda juchachisha nigushkagunadash ¿nachu uyungui?”
nisha tapuga.
14 Ashtanbish Jesusga shuj shimiwaidash na nigachu;
shinushami manduj Pilatoga mancharishkaidi sakiriga.
“Jesusga wañunami gan”
15 Chi Pascua pishtagunabimi llaktada mandujka genteguna munashka prezuda paigunamu kacharijkuga.
16 Chigunabimi uyarishkaidi Barrabás shuti prezu tiyaga.
17-18 Jesusta envidiashkamunda paibujmu pushushkada Pilatoga yachugami.
Shinushami paiguna tandanukushkabi Pilatoga,
“¿Kangunaga maijindadi kacharichun ninguichi:
Barrabastachu na gashaga Cristo nishka Jesustachu?”
nisha tapuga.
19 Ña Pilato juchachisha mandanabi tiyaki paibuj warmiga,
“Chi allida ruruj k'aridaga ama imadash rurunguichu.
Kunun tutami paimundaga pachun llakirinada suñugani,”
nisha parlachun kachuga.
20 Ashtanbish manduj curagunash pushaj yuyijkunashmi Barrabasta kacharinada shinaidi Jesustaga wañuchinada mañachun taugalladijkunada ʻAriʼ nichigaguna.
21 Manduj Pilatoga,
“Kai ishkimundaga ¿maijindadi kacharichun ninguichi?”
nisha kutin tapuki gentegunaga,
“¡Barrabasta!”
nigaguna.
22 Pilatoga,
“Cristo nishka Jesustaga ¿imadadi rurusha?”
nisha tapuki tukiguna,
“¡Cruzbi chakatachun!”
nigaguna.
23 Pilatoga,
“¿Imadadi na allida rurushka?”
nisha tapukish paigunaga ashtan jinchida,
“¡Chakatachun!”
nisha kaparigaguna.
24 Pilatoga ña imadash na ruri pudigushkada yachushaga tukiguna ashtan ashtan kaparigujllabi yakuda apamuchun kachusha tukigunaj ñaubuki makida maillagusha kashna niga,
“Kai k'arij yaurga na ñukaj jawachunga;
ashtanbish kangunaj jawaminga.”
25 Shina niki tukiguna,
“¡Paibuj yaurga ñukuchij shinaidi ñukuchij wawagunaj jawabi gachun!”
nigaguna.
26 Shinushami Pilatoga Barrabasta kachariga;
ashtanbish Jesustaga azilgun dalichuna kachushka k'ipaga cruzbi chakatachun kuga.
27 Manduj Pilatoj soldadogunaga mandana jatun wasimu Jesusta pushusha rishaga chi kanllalladi tuki soldadogunadashmi Paibuj muyundiki tandachigaguna.
28 Chibimi Paibuj churanada kichusha k'uilla puka churanada jawalla p'achallichiga.
29 Kashan rurushka coronada umabish churachisha alli ladu makibi shuj kaspidash tsutsukichiga.
Chi k'ipaga nij tukushalla Jesusbuj ñaubuki kungurisha,
“¡Israelgunada manduj alli gachun!”
nisha asigaguna.
30 Shinaidi Paida t'iukushtasha chi kaspillandimi umabi takagugaguna.
31 Paimunda kaida chaida nisha asishka k'ipaga jawalla p'achallishkadash kichusha Paibuj churanaidadimi churachisha cruzbi chakatangu pushusha rigaguna.
Jesusta cruzbi chakatashkamunda
32 Ña llujshisha rigushaga Cirene pueblomunda Simón shuti k'arin tupusha paimu Jesús aparishka cruzta uyi na uyidi apachigaguna.
33 Ña Gólgota urkumu chayugaguna (Gólgota nishaga ʻUma Tulluʼ nishami nin).
34 Uvan rurushka vinoda hiel nishka jayuj yakun chapusha ubiachun kugaguna.
Ashtanbish Jesús mallishaga na ubiusha nigachu.
35 Ña Jesusta cruzbi chakatashka k'ipa soldadogunaga paigunapura Jesusbuj churanada sorteoda rurusha japinukugaguna.
36 Chibi tiyarisha Paida chapungu kallarigaguna.
37 Paibuj uma jawamunga imamunda wañuchishkada escribisha,
“ISRAELGUNADA JATUN MANDUJ JESÚS KAIMIGUN,”
nishami churugaguna.
38 Shinaidi ishki shuwagunadashmi cruzbi chakataga shujtaga alli ladumu,
chaishujtaga lluki ladumu.
39-40 Chida rijkunaga umada kuyuchisha,
“Kan,
‘Diosbuj wasida p'akishtasha kinsa p'unllabi kutin shayachishallami,’
nisha nijtijka,
kanlladi kishpiriri;
kan Diosbuj Churi gashaga cruzmunda uriyiri,”
nisha litugaguna.
41 Shinalladi manduj curaguna Moisés mandashkada yachachijkunash pushaj yuyijkunan tandanukusha Jesusta asisha kashna nigaguna,
42 “Shujkunadaga kishpichigami.
Ashtan pailladijka na kishpiri pudinchu.
Israelda jatun manduj gashaga cruzmunda uriyachun,
ñukuchi rikusha cringaj.
43 Pai Dios yuyilla purigandi.
Shina gakiga kabishkadi k'uyushkashaga Dioslladi kununga kishpichichun.
¿Nachu,
‘Diosbuj Churimini,’
niga?”
44 Paigun cruzbi chakatashka ishki shuwagunashmi Jesusta shinaidi litugaguna.
Jesús wañushkamunda
45 Chaubi p'unllamunda kinsa uras tardigamami tuki kai pachaga tutayaga.
46 Chi uras kinribimi Jesusga,
“Elí,
Elí,
¿lama sabactani?”
nisha jinchida kapariga.
(Kai nishkaga:
“Ñukaj Dios,
Ñukaj Dios,
¿imashadi Ñukallada sakiganguiri?”
nishami nin.)
47 Maijin chibi gajkuna uyushaga,
“Dios nishkada parluj Eliastami paiga kayagun,”
nigaguna.
48 Shina kaparinmi shujka apuruidi risha esponjada japiga.
Chidaga uvan rurushka jayujyashka vinobi lapujyachisha kaspibi watusha ubiachun nisha kuchuyachiga.
49 Chaishujkunaga,
“Elías cruzmunda kishpichingu shamunchu rikungu saki,”
nigaguna.
50 Chimunda kutinlladi Jesús jinchida kaparishaga Paibuj espirituda Diosmu mingusha wañugallami.
51 Chi ratuidi Diosbuj wasibi ch'ikunyachishka tiyuj linsoga jawamunda urimu manyujta chaubibi llikiriga,
b achpash kuyuga,
rumigunash chaubirigaguna.
52 Shinaidi pambushka ut'kugunash paskarikiga Diosbujlla kaususha wañuj tauga gentegunash kausachishka gagaguna.
53 Jesús kausarishka k'ipami pambushka ut'kugunamunda llujshisha Diosbuj pueblo Jerusalenmu waigugaguna.
Chibimi paigunada taugaguna rikuga.
54 Soldadogunada mandujkish paigun igulda Jesusta chapusha gajkunash achpa kuyujta tuki ima tukushkagunadash rikusha manchanaidi mancharisha,
“¡Kai k'ariga kabishkadimi Diosbuj Churi gashka!”
nigaguna.
55 Chibimi Galileamunda pacha Jesusta katisha shinaidi Pai ima ministishkada rurusha shamuj tauga warmiguna karullamunda rikugaguna.
56 Paigunapuradi Magdala pueblomunda Mariash,
Jacoboj Jozij mama Mariash,
Zebedeoj churigunaj mamash chibimi gagaguna.
Jesusbuj cuerpoda ut'kubi tapachishkamunda
57 Ña tutayaguki Arimatea pueblobi kausuj charijlladi Jozi shuti shamuga.
Paibish Jesusta katijmiga.
58 Jozi Pilatoda rikungu risha Jesusbuj cuerpoda mañuga.
Shina mañuki Pilatoga kuchun mandush kachuga.
59 Cuerpoda Jozi japishaga linshu alli linsun pilluchishaga
60 rurushkalla mushuj pambana ut'kubimi churuga.
Chi ut'kuga Jozijmiga.
Pailladimi chi k'aka rumidaga ut'kuchishkaga.
Chimundaga waiguna ut'kudaga jatun rumin tapachishaga rigallami.
61 Magdala pueblomunda Mariash chaishuj Mariash chi pambana ut'ku ñaubukimi tiyarisha sakirigaguna.
Ut'ku ñaubuki Jesusta soldadoguna chapushka
62 Kayundij samana p'unllabi tukida alli parijana p'unlla k'ipabi,
manduj curaguna fariseogunan igulda Pilatoda rikungu rigaguna.
63 Paidaga,
“Manduj,
chi llulla Jesús chairijti kausagushaga,
‘Kinsa p'unlla k'ipaga kausarishami,’
nishkadami yuyariganchi.
64 Shinushami paida pambushka ut'kuda kinsa p'unllagama chapachun kachachun ninchi.
Paibuj yachagujkuna tuta shamusha,
cuerpoda shuwasha,
‘Jesusga ñami kausarishka,’
nisha ama gentegunamu crichichunguna.
Shina rurushagarin ñaubusha llagmushkadash yallimi ashtan llagmungaguna,”
nigaguna.
65 Shina niki Pilatoga,
“Kaibimi soldadogunada kachani.
Kanguna yachushka shina ima layash alli chapachingu richi,”
niga.
66 Chimunda rishaga ama imash tukuchun pambana ut'kuda alli tapachishka rumibi selloda llutachisha churugaguna.
Shinami chapuj soldadogunada chibi sakigaguna.